êmgvrnrngins êniik, met I Mei te aanvaarden, Yoor L IJ D E R S aan MUGKItAMP, 1IUGZIMTE, El. AFSLAG. J A N Z E N Ez. Verwaarborgd Kapitaal op 1° December 1864. DRIE EN DERTIG EN EEN HALF MILLIOEN GULDEN. C vj wj w w van de TER BENEFICE VAN HAREN DIRECTEUR den heer C. A. BEKKER, Op Dingsdag 10 Januarij 1865 des avonds ten 8 urein het lokaal T i V 01 i. PROGRAMMA. EERSTE AF DEELING. 1. Christnacht(cantate)TIiller. 2. 7de Concert voor vioolc. de Bériot. door den Heer C. A. Bekker. 3. Solo voor Tenor „Adolf Ij het graf van Maria" van Bree. 1 a. „Ruhe"Abt. 4. Mannenkoor 1 b. „Le Comte Org"Rosseni. TWEEDE AFDEELING. 1. SerenadeMangold. 2. Élégie voor vioolErnst. 3. Duo voor Sopraan en Bas uit „Z' Inganno Fortunato" Róssing 4. Souvenir de Hajdnvoor vioolLéonard. 5. Koor uit wGuillaume TeilRossini. Entree voor een Heer 99 Cents, eene Dame 49 een ruim WOONHUIS, thans bewoond door den Majoor der Infanterie den Heer J. van den HUMMEL, staande en gelegen in de Dijkstraat H. 398. Te bevragen bij Mejufvrouw de Wed. J. VERFAILLE, Dijkstraat H. 399. Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere mededeelingenwegens de geneesmethode van den, ook in Nederland, door vele ge lukkige genezingen bekend geworden Arts Dr. Med. ERIEü. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor Ne- derland een depót gevestigd te Meppel, bij de Ileeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van het in bovenbedoelde bro chure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. Wegens de abnorinalen toestand der Katoenmarkt cn de groote voorraad van KATOENEN-ARTIKELEN, in mijn Magazijn voorhanden, berigt de ondergeteekende aan zijije geachte plaatsgenooten, dat van af 1 JANUARIJ, de prijzen van onderstaande Artikelen verminderd zijnals: GEDRUKTE-KATOENEN, met 2'/j a 5 Cts. per El; BEDDEBONTEN en VRIESBONTEN5 Cts per El; KIEL- en BOEZEROEN- STREEPEN, 2 Cts. per El; PILOWSASGRAAU WE DIEMETS cn VOERINGS, 21 a 5 Cts per El; ONGEBLEEKTE" KATOENEN2j- a 5 Cts per El; WITTE KATOENEN, MADAPOLLAMS, DIE METS en HAARLEMMER, met 2u a 5 Cts per El; AMERSFOORT cn KEPER, per stuk 75 a/1.00; KATOENEN-BROEKSTOF, 5 tot 15 Cts per El; KLEEDJESSTOFFEN10 a 20 Cts. per El minder. Voor de soliditeit der KATOENEN-STOFFEN, wordt volgaarne ingestaan, daar deze afslag slechts alleen geschiedt om bij eventuele daling der Katoenmarktniet te veel Goederen in voorraad te hebben. Direct bij open water wachtende eene partij Oude 5/4 Fransche GEDRUKTE KATOENEN'tegen 22 j. en 25 Cts. per El; 6/4 solide LINNENS, tegen 35 Cts.echte zuiver Wollen 5/4 MERINOS, a 45 Cts. Deze Maatschappij verzekert alle Soorten van ONROERENDE en ROERENDE GOEDEREN, tegen Brandschade en de gevolgen daarvan, en zulks tegen vaste onderlinge Premiën, zonder betaling van Inleg, welke door de mindere Administratie-kosten, die de Directeur, bij vergelijking met andere Maatschappijen geniet, ook billijker zijn gesteld. De ADELAAR is de ecnige Maatschappij in dit Rijkwelke de zekerheid der onderlinge en het voordeel der Premie-maatschappijen beiden in zich vereenigt. 1111 i o h t i 11 g c 11 zijn te bekomen ten Kantore dor Maatschappij en bij do Agenten en Sub-Agenten in de meeste plaatsen van liet Rijk. Ve j)irecteUr BEURS vóór Pilaar 36. p VERSCHUUR Pz* H o ofd-A genten en A genten voor DEN HELDER en omstreken Te AL KMA Alt de Heer S. BLOM Hz. Te SCHAGEN N. DE LIGT. HELDER H. PIETERS. TEXEL T. KONING Cz. HOORN t, A. BAKKER Jz>-, t, VLIELAND t, L. ZUNDERÜORP. MARKEN H. T. v. d. WISSEL. VENHUIZENJ. J. ICOPPEDRAAIJER Jz. I'1 a'le Kantonshoofdplnatsen der Provincie Noord-Holland, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd ajï-t— isworden solide Agenten of Hoofd-Ageuten verlangd. Reflecterendeu adresseren zich met franco brieven aan de Directie. Ter Boek- Courant- cn Steendrukkerij] van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4