|je(Öer, JTCeutoeÖtep, WiffemsoorÖ, enj. Vijfde Jaargang. .WOENSDAG II JANUAREJ. M 378. 18G5. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post H 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentif.n van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezeuden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. POLITIEK OVEIIZIGT. Het belangrijkst berigt is dat van de inname van Sa- vannah door Shermandie bij deze gelegenheid een grooteu buit gemaakt heeften waarna dadelijk de operatiën tegen i.jt fort Fisher en Wilmington zijn begonnenhet bombar dement van laatstgemelde plaats was bij het afzenden der berigten in vollen gang. Wilmington is de belangrijkste stad van Noord-Carolina, zij ligt aan de Cap Fear, 45 mijlen van zee en is de natuurlijke haven van den staat. De haven was sedert het begin van den oorlog en sedert de blokkade der overige groote havens van het Zuiden meer effectief geworden ishet hoofdpunt van den haudel van het Zuiden. Zij bevatte steeds 10 a 15 blockade runners (vaar tuigen die bij uitstek geschikt zijn om door het blokkade- ...jader heen te komen). De vernietiging of inname dei- stad zal dus een hoogst gevoelige slag voor het Zuiden zijn, welks geheele handel daardoor tot stilstand gebragt zal worden. Terwijl de bevolking van Noord-Amerika opgetogen was van blijdschap en vol geestdrift over den voorspoed van de wapenen der Unie in Georgia en Tenuessee, en goede be rigten van de tegen Wilmington ondernomen expeditie verwachtte, heeft de president Lincoln van de opgewekte stemmiug der gemoederen gebruik gemaakt, als eene gele genheid om eene nieuwe ligtingen wel van 300,000 man, uit te schrijven. In het congres van Richmond moeten voorstellen gedaan zijn om vredes-onderhandelingen met het noorden te openen. Te Parijs heeft een gerucht geloopen, dat veel onrust heeft te weeg gebragt daar het zeer onheilspellend voor de zoo druk besproken uitbreiding van staatkundige vrijheid is. De regering zou namelijk een plan in overweging hebben genomen, waarbij de tien kiesdistricten van Parijs van de zorg zouden worden ontheven, om leden te verkiezen, die hen in het wetgevend ligchaam moeten vertegenwoordigen. Dit groote werk, (waardoor intusschen de hoofdplaats voor goed van hare vrijheid zou worden beroofd) zal door de kroon verrigt worden, die zich het regt van het benoemen van afgevaardigden wil toeëigenenzooals reeds het geval is met de benoeming van leden van den gemeenteraad. De Duitsche bond heeft zich in zijne eerste zitting van dit jaar uitsluitend met de loopende zaken bezig gehouden, die van weinig of geen belang waren. Er is een tijd lang sprake geweest van eene nota van Hannover aan het Oostenrijksche kabinet, waarin de kan didatuur van den hertog van Oldenburg als hertog van Slceswijk-Holstein zou zijn ondersteund. Ook dit gerucht wordt nu weder door Oostenrijk en Hanover beiden ont kend. Gemiddeld worden er van de vijf geruchten, die dagelijks omtrent de toekomst van de Elbe-hertogdommen verspreid wordenvijf tegengesproken. Men dobbert in een zee van onzekerheidmaar dit neemt niet weg dat de Duit sche bladen bij voortduring zich met de Sleeswijk-IIolsteinsche aangelegenheden bezig houden en al die geruchten tot het onderwerp harer beschouwingen maken. Naar men verneemt zijn de Sleeswijk-Holsteiners dermate gelukkig in hunnen nieuwen toestanddat zij zich zeer ge negen voelende hulp van Denemarken in te roepen om hen van de Pruissen te verlossen. Volgens het Deensche blad Faedrelandet hebben de ka piteins Muzoll en Rothe hunne regering uitgenoodigd eeu geregtelijk onderzoek tegen hen in te stellen, opdat uitge maakt worde of het verlies van het eiland Alsen aan hen te wijten is. Kapitein Muzoll voerde den 29 Junij des vorigen jaars bevel over het Deensche escader voor Alsen; kapitein Rothe was kommandant op den Rolf Krake. De Norddeutsche Zeiltuig meldt dat de Poolsche uitge wekenen weder ijverig in de weer zijn en eene nieuwe on derneming beramen: Het gerucht wordt verspreid dat iu Litthaunen en Samogitie een opstand wordt voortbereiden dat eene landing aan de Oostzeekust aldaar is ontworpen. Het nationale comité te Rome heeft besloten dat het volk aan de carnavalsfeesten zal mogen deelnemen. Dit besluit is van gewigt, omdat, zoo als men weet, om politieke be ginselen de vrijzinnige Romeinen zich gedurende eenige jaren getroost hebben niet daaraan deel te nemen, waardoor zij niet enkel hun genotmaar ook groote voordeelen opofferden Het comité dat hen heeft uitgenoodigd tot onthouding, heeft thans deelneming veroorloofd. De Spaansche bladen spreken allen in een oorlogzuchti- gen geest over den toestand van Spanje en Peru en drin gen aan op eene tuchtiging van de Zuid-Amerikaansche republiek. Het geschil krijgt hoe langer zoo ernstiger aanzienen aan Spatije's neteligen toestand ontbreekt nu nog maar een oorlog, niet alleen tegen Peru, maar tegen een vijf-of zes tal verbonden Zuid-Amerikaansche republieken. Bij de opening der Portugesche Kortes heeft de koning de hoop te kennen gegeven dat het door zijne tusschenkomst gelukken zal, het geschil tusschen Engeland en Brazilië te vereffenen. Men verzekert tevens dat het niet onmo gelijk is, dat ook tusschen Frankrijk en Brazilië moeijc- lijkheden rijzen. If IE TT W S T IJ D Ï1T 3- B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 10 Januarij 1S65. De communicatie tusschen hier en Amsterdam door het Noordhollandsch kanaal is thans weder hersteld. Gisteren morgen is van hier weder de eerste pasagiersboot vertrokken, met ruim een zestigtal passagiers. Ook van Amsterdam is hier gisteren de eerste boot weder aangekomen. Daar de haven gedurende de vorst niet een enkelen dag voor de scheepvaart door het ijs gesloten is geweest, zijn hier in dezen korten tijd vele schepen binnen geloopen sommige voor Amsterdam bestemdmaar ook anderen als bijleggers, die bestemd zijn naar andere havens, welke zij door het ijs gesloten vonden. Onder de voor Amsterdam bestemde schepen bevinden er zich 13 van Oost-Indië, die

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1