bevracht zijn door de Nederl. Handelmaatschappijop deze schepen is men ijverig in de weer met lossen, voor zooverre men ligters kan bekomen. Ook op de andere schepen die hier een veilig toevlugtsoord hebben gevonden, ziet men eene groote bedrijvigheid. Dit alles geeft menige behoeftige wederom arbeid en brood cn levert een aangenaam gezigt op. Naar men verneemt zal Z. M. schroefstoomschip Watergeuseen kruistogt doen naar de West-Indiën en enkele havens van Noord Amerika aan doen, zoodra de Prinses Maria van de kust van Guinea of de Amslel uit Suriname alhier zal zijn terruggekeerd. Z. M. raderstoom schip Cycloopdat alhier aan de Marine-stoomwerkplaats wordt gerepareerd en bijna gereed is zal tegen het voorjaar naar Suriname vertrekken om aldaar het station over te nemen. Z. M. heeft, ten vervolge van II. D. besluit van 20 December 11., de verdiensten erkennende van de overige officieren en manschappen op de Nederl. schepen in Japan, die, zonder onderscheid, door hun gedrag zooveel tot het welgelukkcn van het bekende wapenfeit hebben bijgedragen benoemd tot ridders der Militaire Willems-orde 4" kl.de luits. t./z. 1° kl. J. W. Binkes, W. F. de Bruyn Kops,jhr. T. L. Brantsen cn J. J. de Hart, dienende als le officie ren op die bodems. Op Dingsdag 24 Jauuarij a. s., des middags ten 12 ure, zal aan het Departement van Marine te 'sGravenhage worden aanbesteedhet bouwen en leveren van twee loods- rinkelaars, met beschieting, mastgestel, tuig en zeilen. Men schrijft ons van Terschelling: Bij do op den 3e™ dezer alhier gehouden verkiezing van een raadslidin plaats van wijlen den heer C. Ruijghzijn uitgebragt op den heer W. C. Doeksen 67, op den heer G. Mulder 30 cn op tien andere personen 20 stemmen. Het getal der uitgebragtc stemmen bedroeg 117, zoodat de heer W. C. Doeksen is gekozen. Men schrijft ons van Terschelling 7 Jan. Op de bank de Noordsvaarderalhier, zit een schip het onderst boven, vermoedelijk in den afgeloopcn nacht daarop verongelukt. Van de equipage is niets bekend. Echter is op eenigen afstand van het wrak een bus met scheepspa pieren gevonden, toebchoorende aan de Fransche goelet Euphéunie, kapt. Rousseau, en tehuis behooreude te Nautes. Zeer waarschijnlijk hetzelfde schip. De feitelijke bevolking te Alkmaar, die op 31 De cember 1SG3 5263 mannen en 5701 vrouwentotaal 11054 personen, bedroeg, is in 1864 vermeerderd door de ge boorten van 194 jongens en 193 meisjes en door de ves tiging van 437 mannen en 431 vrouwenen verminderd door het overlijden van 153 mannen en 141 vrouwen, ge vende alzoo eene vermeerdering van 125 mannen en 129 vrouwen en op 31 December 1864 een aantal van 5388 mannen en 5920 vrouwen; totaal 11308 personen. Alzoo zijn in 1864, in vergelijking met 1863, 32 kin deren minder geboren, 30 personen minder overleden en is het getal huwelijken gelijk aan dat van het vorige jaar ge weest; de geboorten hebben de sterfgevallen met 96 en de ingekomeneu do vertrokkenen mot 161 overtroffen. Men schrijft ons uit de A. P. Polder, 7 Jan. Heden avond was der schooljeugd dezer gemeente door mejufvrouw de Leeuw, dochter van den heer dijkgraaf, een regt aangenaam feest bereid. Ten 6 ure vereenigden de kinderen zich in het bij die gelegenheid versierde school lokaal waar hun geschenken in boekwerken en speelgoed werden uitgereikt. Dit werd afgewisseld door het zingen van toepasselijke liederen en door hen te onthalen op lekker nijen enz.en mogten zij zich verder overgeven aan onge kunstelde kindervreugde. Het genoegen was ongestoord. Dit kinderfeest, zoo eenvoudig als genoegelijk, zal bij de kleinen, bij haar die het ten beste gaf en bij hen die het mogten bijwonen nog langen tijd in aangenaam aan denken blijven. In de zitting der Eerste Kamer van Zaturdag jl. heeft de Minister van Binuenlandsche Zaken gezegd, dat nog geen magtigiug tot storting voor de kanaalmaatschappij gegeven is en ook niet gegeven zal wordenzonder volledige waar borgen. De Minister heeft nog nader verklaard dat zelfs ingeval de toestemming tot storting van 10 pCt. werd verleend onder de noodige volledige waarborgen, daarover niet zal mogen worden beschikt, dan met goedvinden van het gouvernement. In de zitting van gisteren heeft de Minister echter ver klaard aan de vergadering te kunnen mededeelen dat alsnu de magtigiug tot storting was gegeven. Wij moeten dus veronderstellen dat sedert Zaturdag den Minister de verlangde waarborgen zijn verleent. Men meldt uit Amsterdam dat aldaar het gerucht blijft loopen dat de directie der Amstcrdamsche Kanaalmaatschappij zou hebben gevolgd hetsedert vele maanden gegeven advies door den heer Ch. Burn; dat zij diensvolgens de contracten met de heeren Mc. Cormick Sons zou hebben verbroken, enop dezelfde voorwaarden contracten zou hebben gesloten met de heeren York en Co. te Londen. Men meldt uit Assen: Eerstdaags zal alhier teregt staan, de persoon van R. K., dienstmaagd bij den land bouwer B. P. te Wijk, wegens diefstal en brandstichting, gepleegd ten huize van haren meester. Zij heeft hare dub bele misdaad reeds aan den burgemeester der gemeente be kend gemaakt. De ongelukkige is eene lSjarige schippers- dochter van 't Hoogeveen. Uit een werk van J. Libermann over China, die het opium schuiven in zijn geheel beschrijft, blijkt het, hoe verderfelijk de kwaal voor dat land is, en hoe China zijn ondergang nabij is. Hij zegt «Keizer Qua-Khesi heeft aan zijn volk hot voorbeeld gegeven van het opium schuiven in al zijne vernederende losbandigheid. De hovelingen hebben dit natuurlijk nagevolgd, en het is vooral sints zijne rege ring dat deze passie populair in China geworden is. Ter wijl die zonde van de hoogere klassen afdaalde, heeft ze als eene sneeuwlawine alles meegesleept. Andere keizers van China hebben wel dit kwaad trachten tegen te gaan en uit te roeijen, maar de woedende trek tot dat bedwelmingmid- del, en de onmagt van de wet zijn zoo groot, dat, wande lende kooplieden de opiumen wat tot het schuiven behoort openlijk verkoopen, zelfs onder de plaats, waar de billetten zijn aangeplakt, die elk verkooper met den dood dreigen. Het is door dit kwaad, waarbij nog de veelwijverij en het gemis van alle zedelijke en godsdienstige beginselen komtdat do Chinezen zulk eenen graad van individuele laagte en nationale ontaarding hebben bereikt, die hen tot schand vlekken der menschheid maken. Men kan met zekerheid vooruit bepaled, dat het niet lang meer duren zal. dat ze als natie hebben opgehouden te bestaan, volgens de natuur wet, die alle individuen die het soort te schande maken, door een vroegen dood worden weggenomen, en wat zoowel op de volkeren, in het algemeen, als op de individuen van toepassing is. En het is het liberale civilliserende Engelanddat hen naar dien afgrond geduwd heeft. Wij zien met afgrijzen hoe de chinees om zijne passie te voldoen, zijne kinderen verkoopt, prostitueert, opoffert. Eu hier zien wij een volk van twee-honderd-millioenen zielen, niet alleen overgeleverd, maar door kanonschoten,- gedwongen, tot de ligchamelijke en morele ontaarding, en tot den schandelijken dood, door het koopmanseigenbelang van een ander volk, groot en liberaalmaaralleen voor zich zelf. (Revue Brittanique). De chefs der verschillende legercorpsen zijn door het departement van oorlog aangeschreven dat de overgang van onderofficieren korporaals en soldaten van de verschillende wapencorpsen van het leger hier te lande, bij dat in Oost en West-Indië, (ter completering van het groot aantal sup pletie-troepen dat in den loop van dit jaar naar de overzeesche bezittingen moet worden uitgezonden)weder is opengesteld. Hiervoor zijn de volgende gratificatiën vastgesteld, als: voor het wapen der cavallerie en artillerie f150, en voor dat der infanterie en genievoor de onderofficiers f140; voor de korporaals f125 en voor de soldaten f120. Dezer dagen verschenen te Wijhe eenige polderwer kers die verscheidene huizen huurden. Daarna gingen zij naar de winkeliers en kochten manufacturen, kruideniers waren enz., die zij zeiden over een paar dagen te zullen betalen. Sommigen hebben zich door deze lieden laten ver leiden, die, na in het bezit van vele goederen geraakt te zijn, plotseling zijn verdwenen. Naar men zegt houden zij zich in het naburige Olst op. Op den spoorweg van Gothenburg naar Stokholm heeft op het laatst der vorige maand een ongeluk plaats gehad. Een trein met reizigers is in botsing gekomen met een goederentreinten gevolge waarvan vier wagens werden verbrijzeld en een aantal reizigers gedood of gekwest. Dit onheil werd veroorzaakt door de verregaande dronken schap, waarin de machinist verkeerde. Tn Zweden, waar men van spoorweg-ongelukken nog niet had gehoord, heeft dit voorval zulk eene sensatie gemaakt, dat men algemeen ver klaart, geen aandeelen meer te willen nemen in de spoorweg ondernemingen en niet meer van dat middel van vervoer te willen gebruik maken. Die besluiten zijn slechts eene oogenblikkelijke opwelling, ook in Zweden zal het statistiek betoog wel opgaan, dat ongelukken met rijtuigen meer slagtoft'ers hebben dan met spoortreinen. Uit Praag berigt men het volgende: Voor de eerste maal zal alhier ten gehoore worden gebragt de Perdilta, in welk zangspel twee buitengewone acteurs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2