BURGERLIJKE STAXD DER GEMEENTE HELDER. BURGERLIJKE STAM) DER GEMEEXTE TEXEL zullen optreden, namelijk twee witte ossen. De repetitiën worden reeds sedert eenige tijd vlijtig voortgezet, en de beide vierbeenige medespelers hebben hunne rollen geheel bestudeerd. Ten opzigte van den duur van hun contract, hun traktement en buitengewone voordeelen als extra-toelagen in den vorm van hooi, koeken enz. verneemt men tot heden niets. De heer Wirting, directeur van den schouwburg te Praag, is van gevoelen dat zij //'/goed zullen trekken."" De Kaapkolonie en de Vrijstaat worden fel geteisterd door ontzettende zwermen van sprinkhanen. Overal staat de oogst, ten gevolge van de veelvuldige regens, overheerlijk, maar deze millioenen vijanden bedreigen alles met vernieling. Een llollandsche boer heeft nu reeds voor 150 pd. st. schade. Erger gevaar dreigt nogtans uit een'nieuwen oorlog met de Bassoeto's onder den ouden Moscheh. Men verwacht echter geoefende artilleristen uit Nederland. Te Hillegersberg heeft in de vorige week het vol gende ongeluk plaats gehad. Eene alleen wonende oude vrouw schijnt bij het naar bed gaan door het een of ander toeval getroffen te zijn, zoodat zij met de lamp in de hand gevallen is, waardoor hare kleederen vlam gevat hebben; althans men vond haar lijk deerlijk verbraud in hare wo ning liggen. In de gemeente Dona (Henegouwen) is eene gasont ploffing ontstaan in eene mijn, op het oogenblik dat daar 115 arbeiders aan het werk waren. Volgens voorloopige be- rigten is het gelukt 56, allen gekwetst, levend uit dc mijn te halende overigen hebben vermoedelijk den dood ge vonden. Ten vorigen jare verloren in dezelfde mijn door een dergelijk ongeluk 17 inenschen het leven. De politie te Parijs heeft de inrigting van den heer Edmoudeen waarzeggerdie alleen door lieden van de groote wereld geraadpleegd wordt, doen sluiten, nadat hij het ongeluk gehad heeft aan de keizerin van Erankrijk zonder haar te kennen, haren nabij zijnden dood te voorspellen. Voor eenige dagen nam iemand uit Luik, die drin gende zaken te. Parijs had, plaats in den spoortrein te Namen. Het was avond; hij was alleen in een rijtuig der eerste klassehij wikkelde zich in zijn mantel en sliep spoedig in zijn hoekje in. Na eenigen tijd ontwaakt, be merkte hijdat de trein stilstond. Hij meende aan een station te zijn, keerde zich eens om en sliep weder in. Zoo ging het hem in dien nacht eenige malen. Bij het aanbreken van den dag wederom ontwaakt, zag hij even naar buiten en bemerkte, dat hij nog steeds rustig op het stationsplein te Namen stond. Voor het vertrek van den trein, had men" die wagen afgehaakt zonder te bemerken dat er iemand in zat en de reiziger was dus nog geen stap verder gekomen. Damesattentie s. v. pl.de Etoile Beige geeft thans de oplossing eener allergewigtigste vraag, welke ten allen tijde aan het schoon geslacht voor den geest lag, de vraag namelijk: wat toch het beste middel zoude zijn om de liefde van een man voortdurend te behouden F Eu de oplossing bestaat hierinom hem nimmer liefde terug te geven Een Haarlemmer die te Parijs wegens schulden werd gearresteerd, meende dat ook daar hel gebruik zijner ge boortestad van toepassing wasnl. dat men niemand voor schulden arresteren mag uit het huis alwaar zich eene kraamvrouw bevindt, hij had de deur zijner woning behoorlijk met de bewuste strik voorzien, edoch te vergeefs. De J u d i t li der Franse he revolutie. Door IJerual Jr. Vervolg van No. 377. Do toevloed bij het geregtshof is ontzettend groot. Niemand is er te Parijsdie niet wenscliteene vrouw te zien en te hooren, welke het gerucht met zulke treffende bevalligheden en een zoo buitengewoon karakter tooit. Ofschoon met ver schillende inzigten hijeengekomenis de drift van de vrienden en vijanden van Marat bijkans even groot. Cliarlotte Cordaij verschijnt, ten negen ure des morgens, voor hare regters. Ilare tegenwoordigheid doet een algemeen gemor ontstaan. Moeijelijk is het te onderscheiden, uit welk beginsel hetzelve ontstaat, daar hare geruste houding, hare bevalligheden, hare edele fierheid, te gelijk bewondering en eerbied inboe zemen. Alle vragendie men haar doetbeantwoordt zij mot eene koelbloedigheid, met eene tegenwoordigheid van geest, en met eene vrijmoedigheid, welke een ieder met de hoogste ver bazing vervullen. Den eersten getuige, die tegen haar optreedt, valt zij zelve in de rede, met te zeggen: «Alle deze bij zonderheden zijn onnoodig: ik ben het, die Marat vermoord heb." Voorzitter. «Wat heeft u tot deze misdaad overreed?" Ch. Corday. «Zijne misdaden." Voorzitter. «Wat verslaat gij door zijne misdaden." Ch. Corday. «De rampendie hijsedert de omwenteling gewrocht heeft, en nog voor Frankrijk bereidde." Voorzitter. «Wie zijn zij, die u overreedden, om dezen moord te plegen. Ch. Corday. «Niemandik heb alleenhet plan daartoe gevormd." Voorzitter. «Wat doen de gevlugte Vertegenwoordigers te Caën?" Ch. Corday. «Zij wachten de vernietiging der regeringloos heid af, om hunnen post te hernemen." Voorzitter. «Was het een beëedigd, of onbeeedigd priester bij wien gij te Caën ter biegte gingt?" Ch. Corday. «Noch bij den een, noch hij den ander." Voorzitter. «Welke waren uwe oogmerken, met Marat to vermoorden?" Ch. Corday. «De onlusten van Frankrijk te doen ophouden." Voorzitter. «Is het lang, dat gij met dit ontwerp zwan ger gingt Ch. Corday. «Sedert de gebeurtenissen van 31 Mei, den dag, waarop de afgevaardigden des volks gebannen zijn." Voorzitter «Gij hebt dan uit de dagbladen vernomendat Marat een voorstander was van regeringloosheid Ch. Corday. «Ja, ik wist, dat hij Frankrijk geheel om keerde. (Met verheffing van stem) Ik heb één man omgebragt om honderdduizend te reddenéén booswichtom onschuldi- gen te behouden; een verscheurend dier, om aan mijn vader land rust te geven. Ik was republiekein voor de omwenteling en het heeft mij nooit aan moed ontbroken." Voorzitter. «Wat verstaat gij door dien moed?" Ch. Corday. «liet gevoel, dat hen bezielt, die, met. terzij destelling van alle eigenbelang, zich voor het vaderland we ten op te offeren." In den loop van dit verhoorbemerkt zijdat een der toehoorders bezig is om hare gelaatstrekken op to merken en in teekening te brengen. Dadelijk draait zij liet hoofd naar dien kant, houdt liet onbeweeglijk, terwijl zij voortgaat met de vragen te beantwoorden, en verlaat die houding nietvoor zij bemerkt, dat het afbeeldsel voltooid is. Men vertoont haar een groot puntmes. Dadelijk herkent zij het voor datgene, waarvan zij zich bediend heeft. Men leest haar vervolgens twee harer brieven voor, door haar in de gevangenis geschreven: den eersten, gerigt aan Barbaroux den anderen aan haren vader. Zij hoort den eersten niet bedaardheid, glimlacht zelfs bij eenige trekken, als b. v. die den capucijn Chabot betreffen en het gezelschap dat hij haar des nachts had gegeven. Zoodra men echter, den an deren, aan haren vader geschrevenen begint, vloeijen hare oogen van tranen over. Hij is van den volgenden inhoud: «Vergeef mij, waarde vader, dat ik over mijn leven, zon der uw verlof, beschikt heb. Ik heb zeer vele onschuldige slagtoffers gewroken, zeer vele andere rampen verhoed. Het volkeenmaal van zijne dwaling teruggekeerdzal zich ver heugen, van eenen dwingeland verlost te zijn. Indien ik getracht heb u te doen gelooven dat ik naar Engeland ver trok, het is alleen geschied omdat ik onbekend wilde blijven maar dit heb ik ondoenlijk bevonden. Ik hoop, dat gij niet zult verontrust wordenin allen gevalle zult gij te Caën verdedigers vinden. Ik heb tot verdediger gekozen Gustavus Dolcet. Eene zoodanige daad Iaat geene plaats tot verdedi ging over; het is alleen voor den vorm. Vaarwel, mijn waarde vader; ik bid u mij te vergeten, of liever, u over mijn lot te verblijden. De zaak, waarvoor ik sterf, is schoon. Ik omhels mijne zuster, die ik met geheel mijn hart bemin, alsook mijne overige vrienden. Vergeet het vers niet van Corneille De misdaad maakt de schande, Maar nimmer het schavot. Morgen ochtend ten acht ure, word ik teregtgesteld. 16 Julij 1793. M. A. C. Corday." Wordt vervolgd. Van 30 December 1864 6 Januarij 1865. ONDERTROUWD C. Krijncn zeeman 29 jaren en A. Dekker 21 jaren. J. van der Wal, metselaar, 40 jaren, weduwnaar van N. Ilassing cu II. A. Brnijn, 45 jaren, weduwe van J. Buisman. GEHUWD: A. A. dc Breuk en B. M. Buwalda. D. Kansen cn G. Stam in is. J. Pranger en A. Over. BRVALLENA. M. Ran geb. Hippens D. A. dc Kok geb. van Hoven Z M. G. Stclleman geb. de Laat 1 D. en 1 Z. J. A. Muller D. T. Fortuin geb. de Vroome D. M. A. van Veen geb. Hoogcndijk D. A. Stooker geb. Gorter Z. A. van Willigen geb. Mens D. M. Trap geb. Fortuin D. C. E. Ratelband geb. van Duure Z. G. E. Zwier geb. Jacobs D. B. Blok geb. de Beer Z. OVERLEDEN J. Griek geb. Bruin 39 jaren. H. Kopier 21 jaren. J. Kooger 62 jaren. J. Puiubrock 75 jaren.J. Lastdrager 52 jaren. M. Strcutkcr 7 jaren. J. Bicrenbroodspot 1 jaar. Van 29 December 18645 Jannarij 1SC5. ONDERTROUWD en GETROUWD Gccne. GEBOREN Coruelis, z. van Biem Jbz. Dekker cn Cornelisje Duinkcr. Hcndrikje, d. van Pieter Bruin cn Antjc Dekker. Leentjc, d. van Jan Gomes en Jantje Dopmeijer. Grietje, d. van Jacob van der Kooi en Soutje van der Ploeg. Bctje Anna Pictronella, d. van Phillippus Jbz. Bakker en Geertje Koning. Aric, z. van Gerrit Dros cu PieternellaTauis. Albcrt, z. van Jan List cn Trijntje Smit. Trijntje, d. van Cornelis Janz. Krijncn cu Antje List. Maria, d. van Jacob Jaus Buijs en Dirkje Kooiman. OVERLEDENTrijntje, Duinkcr wed. van Simon Pz. Bakker 75 jaar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3