Kuizen Erven. Bergplanten-Olie, f PIETER KAAN ARRONDISSEMENT S REGTBANK. TELEGRAM. 5°/o 5°/o 6% ADVERTENTIE N. Elf Ruijteii. PUBLIEKE VERKOOPIJXG Alles heeft verzorging noodig. Oud Cartagena's M AKIvTHE K 1 G T E N. ALKMAAR 7 Januarij. Aangevoerd 5 Paarden f14 a 20, 2 Kocijen f GO 98 Schapen f 12 a 16, 21 Varkens 17 a 838 Biggcu f 3.50 a 4, Boter per kop 65 a 75 et. HOORN 7 Januarij. Aangevoerd 6 mud Tarwe f8, 49 mud Gerst f6.25, 194 mud Haver f4.75 95 mud Booneu Bruine f 10.25 Paarden f6.25, 20 mud Erwten Groene f 10.25Witte groote f 7-25 op monster verkocht 180 mud Mos terdzaad f14, 116 mud Karweizaad f 15 16 Paarden f 25 a 125, 25 Kalveren f5 a 16, 65 Schapen f 9 a 23 35 Varkens f5 a 1275 Biggen f2 50 4.50, 215 Kippen f0.30 a 1.75, 720 Eenden f 0.60 a 1.10, 1600 Kip-Eijcren f4 a 4.25 per 100, 1950 koppen Boter 55 5 60 ct. per kop. 65 manden Appelen f 0.70 a 0.80 per mand. Zitting van 20 December 1864. 1. a. B. B., Wed. van L. t. B. en b. M. v. d. B.vrouw van C. L.f te Helder, onderlinge mishandeling en a. bovendien cene mishandeling, met aanneming van verzachtende omstandigheden, a. 2 maanden en b. 15 dagen eenzame opsluiting en elk de helft van de kosten. 2. a. B. P. b. A. L. v. d. V., te Alkmaar, mishandeling, a met aanne ming als boven, bij verstek ƒ25 boete en subsidiaire gevangenisstraf van 6 dagen en de kosten, b vrijgesproken. 3. II. S., te Helder, als patentpligtig opkooper niet in zijn register aan» tcekenen van den inkoop van eene militaire broek, 10 boete, met subsi diaire gevangenisstraf van 1 dag, en de kosten. 4. a. J. op 'tL., b. P.J. L., te Helder, 4 gezamelijk gepleegde eenvoudige diefstallen, vrijgesproken als gehandeld hebbende zonder oordeel des on- derscheids engelast de overbrenging van a in een verbeterhuis tot 1 April 1871 en de teruggave van b aan zijne ouders. 5. J. P., te Alkmaar, eenvoudige diefstal, met aanneming van verzachtende omstandigheden, 6 dagen gevangenisstraf en de kosten. Heden Dingsdag10 Januarij 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs v Weenen Vast. n Berlijn u Frankfort V AMSTERDAM. Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Ainerika Vcreenigde Staten 1882 8°/0 Gecoufedereerden 5 °la Russische Spoorwcg-Aandeelen 5Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico 3 °/0 Mexico (nieuwe) 1 J°/0 uitgestelde afgestempelde Grenada 6°/0 Turken 2°/„ Venezuela 587 47 41 271 251 175 Correspondentie. Aan den inzender van een artikel ter aanbeveling van een candidaat voor het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel alhierzij berigt dat aanbevelingen van personenniet dan als advertentie kunnen worden opgenomen. POLITIE. Ten burele van politie tc Helderzijn gedeponeerd de navolgende gevondene voorwerpen, als: Een BREIKOUS, een DUIMSTOK en een HANDSCHOEN. De regtheb- bende kan die voorwerpen ten burele voornoemd terugbekomen. Helder, 10 Jauuarij 1865. De Commissaris van Politie A. C. BOONZAJER. Vrijdag 13 Januarij vertrekt van hier de West-Indische mail. W? VIJFTIGJARIGE ECHTVEREENIGING "f van GEERTRUI BRINKMAN. Helder, 8 Januarij 1S65. Uit naam hunner Kinderen en Behuwd-Kinderen. Eenige kennisgeving J| Heden ontvingen wij het treurig berigt, dat onze geliefde Vader en Behuwd-Vaderde Heer D. RUTJTER, is overleden. 8 Januarij 1865. C. J. BLOK. D. BLOK, Benige kennisgeving. De Notaris W. J. HIDDE BOK, is van meening op Maandag 13 Februarij 1865, 'savonds 7 ure, in het lokaal TIVOLl, gemeente Helder, publiek te verkoopen: 1. Een HUIS en ERE, aan de Hoofdgracht te Nieuwe diep, gemeente Helderthans bewoond door den Heer J. Namink, voor ƒ5.per week, wijk K, No. 57. 2. Een HUIS en ERE, aan de Hoofdgracht voormeld, thans bewoond door den Heer A. H. Arons, tegen 3. per week, wijk K, No. 58. 3. Vier onder een bekapping gebouwde WONINGEN eu ERVEN, achter de zooeveu genoemde percelen, verhuurd voor 6.per week, kad. sectie A, No. 2935, groot 1 roe 30 el. 4. Een HUIS en ERE, in de Middenstraat aan den Helder, in 3 verhuurd voor ƒ4.per week, kad. sectie A, No. 1892 en 1893, groot 2 roe 90 el. Eigendom de Erven Mej. de Wed. A. H. ARONS. 5. Een HUIS cn ERE, aan den Stationsweg nabij Bur- gerlustkad. sectie A, No. 3569, verhuurd voor 2.50 per week. Eigendom van den Heer P. KIPPERSLUIS. 6. Een nieuwgebouwd GEBOUW met TUIN, ERE en WEILAND, te zamen groot 26 roe, staande, en gelegen aan den Vijfsprong in den Helderschen Polder, indeon- middelijke nabijheid van het Stationsgebouw der Staats spoorwegen hebbende een vrij uitzigt over de afgaande en aankomende spoortreinen, zeer geschikt voor Koffij- liuis, Uitspanning en dergelijke bedrijven. 7. 26 roe WEILAND, gelegen benoorden dit perceel.. Deze beide percelen eerst afzonderlijk en dan in één koop. Eigenaar de Heer J. VAN DER HULST. 8. Een HUIS en ERE, aan de Zuidstraat bij de Windsteeg, te Nieuwediep, sectie C, No. 902. Eigenaar de Erven II. VAN DER POLL. Nadere informatici) te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. Alles wat ons omringd heeft onderhoud, heeft voedsel noodig en zonder voedsel leeft niets. Is dit eene waarheid die niet te ontkennen is dan kan men deze ook toepassen op ons Hoofdhaar, daar dit wezenlijke sieraad gelijk de kleinste plant of bloem zijne verzorging en onderhoud nocdig heeft; bij gebrek aan verzorging verdort het, wordt hetzelve grijs en spoedig geneigd tot uitvallen. Tegen dit nu_bestaat in de en middel om het uitvallen te doen ophouden en de groei van het Haar te bevorderen. Talrijke proefnemingen eu de vleijenste certificaten bevestigen dit. Zij die zich gewennen om van dit heilzaam middel voortdurend gebruik te maken zullen niet behoeven te klagen over tc weinig Haar, even min als dat hetzelve spoedig grijs worden of uitvallen zal. Neen allengs verkrijgt men een ferm Hoofd met Haar dat ons tot sieraad zal verstrekken, en den uitvinder zal men lof toespreken over eene zoo nuttige, heilzame uitvinding, waar men langen tijd te vergeefs naar omzag. Deze Olie wordt per fleschje verkocht voor 60 cents,in het gebruik niet duurder dan gewone Haarolie of Pomade. Verkrijgbaar aan het IIoofd-Dépöt te Delft, bij A. BREETVELT Az., Delft, Markt, nevens de Waag. En verder uitsluitend eu alleen in de onderstaande Depóts. H. D. SchlütcrNieuwediepW. B. Wiebols, Formerende.} A. Schra- vendijk Hilversum J. B. lipman BarsingerhornS. KeetScha gen, G. J. Teunisse Haarlem; D. Boots, AlkmaarM. "Vriend, Zaandam Gcb. Frese Ven/ruisen Gebr. Reekers We esp G. A. Köhnc Edam H. "NV. BöttgerZuidschartooude"Wed. R. JongelingEijerlandB. D. van Weede, de Rijp; "NV. C. Velthuizen LarenWed. W. Mars. Wierin- gerwaard. En meer Dépots in andere plaatsen. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4