J& 579. Vijfde Jaargang. 186J «Qetöer, RteumeÖtep, IMfemsoorÖ, enj. ZATURDAG 14 JANUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezcnden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De officiële bladen, zoowel van Oostenrijk als van Pruisen, blijven beweren, dat de verhouding tusschen de beide mogendheden niets te wenschen overlaat, maar dat de onderhandelingen over Sleeswijk-Holstein uit den aard der zaak langdurig zijn.' Aan die moeijelijkheden en niet aan gemis van goede verstandhouding zou de vertraging te wij ten zijn, die de regeling dier kwestie ondergaat. De correspondenten te Turijn en Parijs berigten aan de Indépendancedat er thans onderhandelingen gevoerd wor den tusschen de Fransche regering en het hof van Rome, ten einde uitvoering te geven aan dat artikel der September- conventie, waarbij de Italiaansche regering zich bereid ver klaart om voor de bij het nieuwe kouingrijk ingelijfde pau selijke provinciën een evenredig deel der pauselijke schuld over te nemen. De onderhandeling zouden aan de eene te door Frankrijk gevoerd worden, omdat de pauselijke regering zich niet in betrekking wil stellen met die van Italië. Frankrijk zou de schuld overnemen, natuurlijk slechts voor de leus, of het bedrag daarvan aan het hof van Rome waarborgen, hetgeen nagenoeg op hetzelfde neer komt. Dc zaak toch is, dat, aangezien de pauselijke re gering met het kabinet van Turijn niet wil onderhandelen, Frankrijk voor den vorm bij wijze van tusschenpersoon optreedt. Tot staving der waarschijnlijkheid van dit berigt wijst een der correspondenten op het antecedent uit de geschiedenis van den ltaliaanschcn oorlog. Ook na het eindigen daar van heeft Italië eene uitkeering gedaan voor Lombardije, eveneeus niet regtstreeks; maar door tusschenkomst van Frankrijk. Het Journal des Bcbals voorspelt, dat de oorlog in Noord-Amerika noodwendig zal moeten eindigen met de onderwerping van het Zuiden. Volgens dat blad, verliest een opstanddie niet vooruitkomten behaalt een gevestigd gouvernement, zoo het zich slechts staande houden kan, de zegeook zonder dadelijk veld te winnen. Het Noorden slaat telkens eene nieuwe wigge in den boom van het Zui den, die nog wel niet is gevallen, maar meer en meer be gint te waggelen. Daarbij komt de herkiezing van den heer Lincoln, als het blijk der onverzettelijke overtuiging van de bevolking, waarop de militaire operatiën van Sher- man als het eerste veelbeteekenende oorlogsfeit zijn ge volgd. Ben en ander zou, naar luid van genoemd blad, aantoonen, dat het Zuiden geene genoegzame kracht kan ontwikkelen en zal moeten bukken zoo het niet door deze of geene mogendheid wordt gesteund. WIB ÏÏWSTIJPÏÏir O BIT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. IS Januarij 1865. De nitslag van de herstemming ter verkiezing van een lid voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, heden gehouden, .ia als volgt: Uitgebragte stemmen 42, waarvan 25 op den heer C. van Veen en 17 op den heer A. J. van Kelekhoven. Art. 5 van een Koninklijk besluit, de Kamer van Koop handel en Fabrieken betreflende, bepaalt, dat om tot lid van die Kamer benoemd te kunnen worden, men o. a. sedert minstens 5 jaren ter plaatse waar de Kamer gevestigd is, bestuurder moet zijn van eene onderneming van handel of fabriekwezen. Daar de heer van Veen op het oogenblik nog niet in dat geval verkeert, zal er weder eene nieuwe vrije verkie zing moeten plaats hebben. - Van de hier binnengekropen bijleggers zijn er giste ren 7 vertrokken, waarvan 4 naar Harlmgeu. Ook eenige tjalken en palingschuitendie in de verschil lende Zuiderzee havens thuis behooren en wegens het ijs aldaar, hier zijn binnengeloopen, zijn thans weder vertrokken. Door den WelEerw. heer Ds. A. S. Entingh, predikant der Christ. Afges. Gereformeerde gemeente te Amsterdam is het beroep naar deze gemeente aangenomen. Naar wij vernemen is het plan vastgesteld tot bou wing van een voor de telegraafdienst meer geschikt bureau, achter het Loodskantoor tegenover het Ankerpark alhier. Men is dezer dagen aangevangen het terrein af te bakenen voor zoo verre de Binnenhaven zal worden verbreed. - In de Heldersche en Nieuwedieper Courant leest men dat de nieuwe brug over den mond van het spoorwegbassiu dezer dagen voor het publiek is opengesteldwij kunnen dit berigt tegenspreken, daar de werkzaamheden aan die brug nog uiet geheel zijn afgeloopenuaar wij vernemen zal de opening welligt nog uiet eeus in den loop der volgende week kunnen geschiedeu. Wel heeft men Dingsdag jl. een paar nationale vlaggen op dat terrein zien wapperendoch dit was bij gelegenheid dat de brug door HH. ingenieurs van den spoorweg werd geïnspecteerd en men de brug voor het eerst met een rijtuig heeft doen berijden. - De avoud van Dingsdag jl. was voor velen, neen, laat ons liever zeggen voor allendie het Cecilia-concert bijwoonden, een avond vol liefelijk genot. Reeds bij de entree maakte het talrijk aanwezig gezel schap waaronder de eerste stand tc dezer plaatse zeer ruim vertegenwoordigd was, op ons een aangenamen indruk. Wij zagen in die trouwe opkomst eene toenemende liefde tot de kunsteene meerdere belangstelling in de vcreeuiging en eeue hulde aan den benificiantmaar de grootste hulde werd hem in den loop van den avoud voorzeker ge- bragt door twee zeer voorname dames, die zich achter volgens naar het orchest lieten opleiden en zich bereid be toonden de viool van den lieer Dekker met haar liefelijk pianospel te accompagneren. Deze opentlijke waardering van het talent van deu heer Dekker, vond dan ook de meest mogelijke sympathie, en wordt door vele leden, die het ook beschouwen als eene hulde aan Ceciliaop hoogen prijs gesteld. Wat de uitvoering aangaat, die was, zoo als wij die van Cecilia gewoon zijn bij elke uitvoering geeft dit gezelschap de duidelijkste blijken van grondige studie en van de zoo onmisbare zamenwerking. De verschillende nommers van liet programma, hetzij solo, duo of koor, werden allen keurig uitgevoerd. Met genoegen hebben wij opgemerkt dat dc stem van dc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1