3|ngc50nücn Jjtulilicn. Indienststelling van den Spoorweg Helder-Alkmaar in Oct. 1865. jeugdige mej. 13. steeds in omvang en welluidendheid blijft toenemen. Menigeen die dezen avond voor het eerst kennis maakte met hare voortreffelijke en hoogst zeldzame natuur gave, die zij met zoo aantrekkelijken eenvoud ten beste geeft, stond opgetogen van bewondering en achtte eene meer spe ciale leiding voor haar zeer weuschelijk, opdat zij niet alleen Cecilia en den Helder tot sieraad, maar eens Nederland tot roem verstrekke. De onlangs door Z. M. bij het 7° reg. inf. benoemde 2e luit". W. G. Teunissen, is bij het le batt. alhier in garnizoen ingedeelden hier aangekomen. Door binnenkomende schepen is gerapporteerd dat bui ten gaats veel Noordsch hout drijvende is gezien. Men vermoedt dat een schip met hout in den laatsten storm is gebleven. Aangaande het Nedl. fregatschip Helena Anna, den 5 Januarij jl. voorzien van een loods, van Engeland naar hier vertrokken, is nog niets vernomen, de loopeude ge ruchten dat het bij Terschelling zoude zijn gestrand, kun nen wij met zekerheid tegenspreken. Men verondersteld dat dit schip met den laatsten storm om de Noord is geraakt en thans tegen de heerschende zuidelijke- en westelijke-windeu moet opwerken. Ook vermoedt men dat een te Rotterdam thuis behoorend schip de Loevenstein, naar hier bestemd, in hetzelfde lot zal deelen. Dezer dagen is te Brouwershaven gearriveerd het Ned. schip de Lichtstraal, hebbende 80 dagen thuisreis van Batavia. Door eeuige ingezetenen van 's Gravenhage is op de oudejaarsavond eene gift van f1000 aan Ds. J. C. Zaalberg aangebodendat in de afgeloopene week nog met een bedrag van f 2000 is aangevuld. Te Zaandam is Maandag jl. brand ontstaau in een pakhuis van den heer Terwee; de vlammen namen zoo de overhand dat G groote huizen zijn in de asch gelegd, en onderschei dene andere schade hebben bekomen. De gebouwen zijn slechts laag verzekerd, en van sommige de meubelen in 't geheel niet. 17 brandspuiten zijn in werking geweest en een paar spuitgasten zijn verwoud. Men schrijft ons van Terschelling, 11 Januarij. Op gisteren is alhier in de haven met adsistentie van van loodsvaartuigen binneugebragt het Mecklenburger bark schip Julie Michelskapt. J. U. Dade Jr.met lijnzaad van Tangarog (Zwarte Zee) naar Grimsby bestemdhet schip heeft op zee een hevigen orkaan doorgestaan, tenge volge waarvan de masten gekapt zijn en er vermoeden bestaat van schade aan de lading, zoodat de lading zal gelost worden. Dat deze haven voor het binnenkomen van groote sche pen zeer geschikt is, is thans weder genoegzaam geble ken, daar dit barkschip een diepgang had van ruim 41 palmen en van af de Ylicrede tot in de haven steeds in vlot water is gebleven. Ook zijn hier twee lijken aangespoeldbij een van welke men eene brieventasch met papieren heeft gevonden, toebehoorende aan kapt. Rousseau van het verongelukte Eransche goelet- schip Èupheunie van Nantesbenevens 2 zilveren horolo- giën en 7 gouden twintigfrancs stukken. Men schrijft ons van Marken, 8 Januarij het volgende: Het eiland Marken leverde lieden een schouwspel op, dat eenig in zijn soort mag genoemd worden. Terwijl de jeugd aan de eene zijde bezig was met pleizier-zeilen over de over stroomde landen, zag men op hetzelfde stuk land jongens en meisjes zich vermaken met schaatsenrijden. Bij den storm, die in den avond van den 7den en den daaropvolgende nacht woedde geraakte het ijs in de Zuiderzee los en sloeg water en ijs over den dijk, zoodat iu korten tijd het geheele eiland onder water stond. Door dat de he vigheid van den wind in den morgen afnam, bleef het meeste ijs op den dijk; slechts enkele schollen kwamen naar binnen. Ware de storm in hevigheid toegenomen, dan zou de ramp onbeschrijfelijk geweest zijndaar alsdan zeker ver scheidene woningen door het ijs zouden zijn weggesehoveu. Op eene plaats waren de ijsvelden zoodanig tegen elkander geschovendat zich daardoor eene spiegelgladde baan had gevormd, die den schaatsenrijders een groot genot verschafte, terwijl daarnaast de zeilschuitjes de golven doorkliefden. Alzoo had op dezelfde plaats eene hardrijderij op schaat sen en eene hardzeilpartij tegelijk kunnen plaats hebben. Doch bij dat al heeft de overstrooming aan velen weder groote schade berokkend en het ware wel wenschelijk dat door den waterstaat eenmaal doelmatige middelen werden aangewendwaardoor het eiland Marken voortaan worde be hoed voor die jaarlijks terugkeerende overstroomingen. De regering der Amerikaansche Unie heeft aan hare agenten in Europa eene circulaire afgevaardigdtot aanmoe diging der landverhuizers naar hare statenen tevens tot geruststelling, ten opzigten der klagten over onwettige aan wervingen van landverhuizers voor de armee. De agenten worden daarin gelast zich niet met eeuige aanwerving iu te laten en zelfs het aanbod af te wijzeu van de zulken die verklaren bij de Unie in dienst te willen treden. Yoorts worden zij uitgenoodigd de landverhuizing derwaarts te be vorderen door de bekendmaking: lo. dat er tegenwoordig in Amerika, wegens gebrek aan arbeiders ten gevolge van den oorlog, hooge werkloonen te verdienen zijn, waartoe bij de circulaire een tarief is overgelegd, en 2o dat ieder landverhuizer aldaar eene zekere uitgestrektheid grond van het gouvernement kan verkrijgen, waarvau hij iu vijf jaren tijds op daarbij bepaalde voorwaarden eigenaar kan worden. Hierbij valt evenwel omtrent het werkloon op te merken, dat dit berekend is in papier en dat de prijzen der levens middelen tijdens den oorlog meer zijn gerezen dan het be drag der werkloonen. Dezer dagen heeft de keizerin van Erankrijk in vollen ernst al hare eere-dames op een intieme soiree vereen igd, om over een zeer ernstige zaak te beraadslagen. Die ernstige zaak wasde afschaffing der crinoline. Men verneemt dat de voorstad St. Germain besloten heeft dat kleedingstukbeuevens de slepende japonnen niet meer te- dragen. Die dames willen in haar costuum niets meer be houden, dat haar zou kunnen doen gelijken op deschoonen van den demi-monde. Aan de crinoline is de oorlog verklaard, en hij zal krachtig worden volgehouden. Op Vrijdag 6 dezer, 's namiddags ten 1 ure, barstte, over de stad Neurenberg onder een hevigen sneeuwstorm plotseling eene verschrikkelijke onweersbui losbliksem en donder veroorzaakten augst en ontzettingen een half uur later'stond het dak van den noordelijken toren der Laurentius- kerk in vlammen. Ten 2J- ure stortte de op de spits ge plaatste zware kloot met den grooten weêrgaan naar beneden, doch gelukkig zonder het dak van het schip der kerk te beschadigen. 1 Het vuur zette zijn vernieling echter voort, en ten 3 ure namiddag was reeds de helft van het dak afgebrand. Toen dacht men dat de vlammen gestuit waren, doch 's avonds ten 8 ure werd de alarmklok op nieuw geluid. De toren, 300voet hoog, stond in lichtelaaije vlam. Redding was onmogelijk, ten gevolge van den hevigen westenwind. Het eene stuk viel na het andere neder, en het trotsche gedeukteeken der Duitsche bouwkunst van de 13e eeuw was ten 12 ure 's nachts geheel verdwenen, op eenige steenen benedenmuren na, waar het vuur geen voedsel meer vond. Twee der klokken werden door het vuur gesmolten. Het koperen dak was verguld en wereldberoemd. De Redactie onderschrijf t niet altoos de gevoelens der inzenders. Wij haasten ons de aandacht der lezers van dit blad op deze zoo belangrijke mededeeling van den Minister van Bin- nenl. Zaken te vestigen. Zij werd gedaan in de zitting der Eerste Kamer van de Staten-Generaalop Maandag 8 dezer. Yoorzeker zullen zij die even als wij met zooveel ge noegen een paar artikelen in deze couraut lazenover de noodzakelijkheid eener spoedige spoorverbinding in Noord holland, opgetogen zijn over dat berigt, en met ons den Minister danken voor het ons geopende uitzigtdat in Oc- tober 1S65 de Noordholl. spoorweg in dienst zal wordeu gesteld. Meer en meer dringend toch wordt de behoefte aan sneller verkeer. Het is niet meer de vraag of men voor of tegen spoorwegen is, het is eene levenskwestie voor ieder die eenigen handel drijft, ja voor ieder, die met zijne me- demenschen iu aanraking wil komen. Het zoo lang ongekende en daardoor vooral onbeminde Noordholland, zal zich dan ook eindelijk in de rei der be schaafde landen opgenomen zien. Er is geen twijfel aan of de spoorweg zal hier nog geheel ongekende zaken en middelen van bestaan iu het leven roepenvooral wanneer de geheele aansluiting van den Noordholl. spoorweg zal zijn geschied. De heer Boreel van Hoogelandendie de aandacht daarop vestigde, zag zulks zonder twijfel ook volkomen in. Door vroegere betrekkingen met onze behoeften bekendkon het niet anders of ZEd. wenschte den spoorweg Uitgeest- Haarlem ten spoedigste iu het leven te zien. Wij hopen dus ook hierom op krachtige hulp van de Regering. Zonder twijfel zal onze Raad genegen worden bevonden om de opening des spoorwegs zoo feestelijk mogelijk te vie ren. Zoo ooit, is er dan gelegenheid zich te verheugen. Mogten wij spoedig in eene raadsvergadering daarover voorstellen hooren doen; zij zullen zeer zeker door de be volking met het meeste genoegen worden ontvangen en aan de Regering toonen dat men hier zoo goed als ergens elders weet wat spoorwegen zijn, wat zij kunnen uitwerken en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2