TïBLIEKE VlilikOölMMi gm^LEES HIER MAGAZIJN AMSTERDAM-MEUWEDIEP. ADVERTENTIES. P. KIPPERSLUIJS. ZEEUWSCUE MAATSCHAPPIJ VAN STOOMBOOTVAART. D. DRONKERS. SCHROEFSTOOMBOOT D O L P H IJ N. Hervatting der Dienst. Van AMSTERDAM 's Namiddags 31 uur. NIEUWEDIEP 's Nachts 121 II MAKKTBEKIGTEIV. PURMERENDE 10 Januarij. Kleine Kaas f 29.50. Middelbare f Aangevoerd 55 stapels Kleine Kaas. Middelbare. Boter. Van f 1.tot 1.10 per Ned. fg. Ge middeld fl.05 per Ned. f§. Aangevoerd 51 Runderen Handel vlug, liooge prijzen. 38 Vette Kalveren. De handel was vlug, de prijs was van 80 tot 1.05 ct. per Ned. f§. 43 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f7 tot 1(5 per stuk. Vlugge haudel. 47 Vette Varkens. De prijs was van 38 tot 48 ct. per Ned. £g. Handel matig vlug. 8 Magere Varkens van f 11 tot 15, en 46 Biggen, van f3.tot 5.Handel stug. 300 Schapen en Lammeren. Handel vlug. 16 Ganzen f4. 10 Zwanen f 12. 7 Paarden. Kip-Eijercn f4.50, Eeud-Eijeren f3.30 per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 45 stapels Kaaswegende 12932 Ned. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f29. Middelbare fAangevoerd: 1279 Ned. f£. Boter. SCHAGEN 12 Januarij. Paarden f30 a 50. Magere Gelde Kocijen f40 a 80. Vette Gelde Koeijcn f 160 a 220. 16 Nuchtere Kalveren f6 a 12. 85 Schapen f24 a 28. 98 Overhoudersschapen f 18 a 22. 16 Magere Varkens f 10 a 20. 36 Biggen f4 a 7. Konijnen 25 a 60 ct. Kippen 30 a 100 ct. Eenden 40 a 100 ct. Duiven 15 a 4C. Boter 85 ct. per kopof f 1.13 per Ned. fg. Kaas 20 a 35 ct. per Ned. fg. Kip-Eijeren van f3 a 4 per 100 stuks. Eend-Eijerenweinig ter markt aangevoerd. Maandag 16 Januarij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Southampton. Ondertrouwd J. GOTTSCHALK J. C. LA MAT RE. Helder12 Januarij 1S65. Heilige kennisgeving. Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote N. DE LANGE, in den ouderdom van 29 jaar. C. COSTER. Alkmaar10 Januarij 1865. Volgens geneeskundige verklaring, laat ik mijne begun stigers bekend maken, dat de KINDERZIEKTE ten mijnen huize BURGERLUSTgeheel geweken is. WIHTTEBDIEITST op vaste dagen, tusschen VLISSINGEN en ROTTERDAM vice verca. Op VRIJDAG den 13 JANUARIJ 1865, zal bovenstaande dienst worden hervaten wel: Van VLISSINGEN Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's morgens 8 ure. Van ROTTERDAM, Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, 'smorgens 8 u. 30 m. De Directie, D A O 3 L IJ Z S! van Dc ondergeteekenden berigten dat hun MAGAZIJN .steeds ruim voorzien is van MARMEREN SCHOORSTEEN-MANTELS, in alle modellen en prijzen. Amsterdam, Januarij 1865. J. D. J. TEIXEIRA DE MATTOS EN ZN. 1 Steenhouwerij Prinsengracht bij de Wees per straat, W. 710—711. l. De Notaris Mr. WILLEM BOK, is van meening op Donderdag 2 Februarij a. s., 's avonds 7 ure, in het Logement DE VERGULDE ZWAAN, aan den Buiig, publiek te verkoupen Eene HUISMANSWONING, TUIN en ERVE, met diverse perceelen WEI-, HOOI- en BOUW LAND, in den polder Ou de Schild, ter grootte van 13 Bunders 90 Roeden 34 Ellen, kadastraal bekend in Sectie D, Nos. 275, 276, 277,278,291,412, 413, 414, 426, 428, 1675, 1676, 1678, 1681, 1686, 1687 en Sectie K, Nos. 451 en 455. Een HUIS en ERVEwaarin Broodbakkerij staande en gelegen aan den Buiig, in de Wever straat, Kadastraal bekend in Sectie K, Nn. 268, ter grootte van 3 Roeden 20 El. Een HUIS, BOET enERVE, waarin Winkelaffaire, staande en gelegen als voren, Kadastraal bekend in Sectie K, N°. 296, ter grootte van 1 Roe 94 El. 4. Een perceel HOOILAND, groot 1 Bunder 39 Roe 50 El, genaamd de Weerom, gelegen in den polder den Hoorn, alhier, Kadastraal bekend in Sectie E, N°. 68. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. WILLEM BOK gemeld. 2. 3. Van en met den 17 Dee. 1864 tot en met den 6 Jan. 1S65, zijn in de zeehaven bet Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOOltT VAN SCHEPEN. NAAM van het Schip. Ned.Stoomboot Engel. Fregat. Nederl. Bark. Engclscbe Nederl. Noordsehe Nederl Willem de Derde. Peeress. Gcrard Pieter Ser- (vatius. Pascoc Grenfell. San Salvador. Harmonie. Julie. Commissaris des Koniugs v.d.Heim. van den Gezagvoerder. Diep gang van het Schip in Palmen D. G. Piejcers. C. II. Rowlauds. J. Wamstckcr. W. R. Blnn. K.M.E.van Strijen. A. Holst. P. Bloera. K. S. Kramer. 51 o4 53 50 55 51 52 50 Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. Datum. Uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzec. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. Windd op dc vierk eï kilo's. Schulpeugat. n 19 Dec. 20 26 5 nm. 2 nm. 1 nm. Digtbetr. bcnev. vorst. Digtbew.bencv. goedw. Digtbew. en betrokk. 1.12 el ond. volz. 127 0.2» (stroom. Drijfijs op Kalm. dc str. v.ijs. ozo. otz. otz. O.S 1.2 0.2 n n V 30 1 Jan. 2 4 5 2 nm. 8 vm. 9 vm. 8.30 vm. Digtbetrmist. vochtig. Helder vriezend. Held.vorst bew. vricz. Digtbetr. reg. en wind. Ligtbewolkt. winderig. 0.99 0.28 0.28 ff ff 0.44 bov. Golvend. VI. slecht. Vlak stil. Holwater. Weinig hol zw. OtN. z.zzo. zwtz. wzw. 9.0 1.0 0.8 22.0 9.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4