3in0C5onöcn J>tufttten. de passage voor het publiek uog uiet kan plaats hebbenvoor welke voetgangers en rijtuigen is Je brug dan in gebruik gesteld. Is 't ook voor de werklieden met hunne kruiwagens om hunnen arbeid te voltooijen Het Nederl. fregatschip Ilelena Annawaaromtrent men eenige ongunstige berigten had verspreid, die wij in ons vorig nommer reeds hebben wederlegd, is Zondag jl. alhier in goeden staat binnengeloopen. Men schrijft ons van Schagen, 16 Januarij. Ik haast mij u een berigt te doen toekomen, dat onge twijfeld ook in uwe woonplaats met veel belangstelling zal worden ontvangen. Do raad onzer gemeente namelijk, heeft in zijne zitting van heden behandeld een adres, ingezonden door een aantal ingezetenen alhier, en het verzoek inhoudende: 1. om voor rekening der gemeente te doen ontwerpeneen plan, alsmede de begrooting voor een kanaalvan af Schagen tot de groote sloot in de gemeente Zijpe. 2. om, wanneer de begrooting dier kosten mogt blijken de finantiele krachten der gemeente niet te boven te gaanalsdan onverwijld tot de daarstelling van gezegd kanaal over te gaan. De raad heeft, in antwoord op dit adresmet algemeene stemmen beslotenplan en be grooting voor rekening der gemeente te doen ontwerpen. Zoodat, wanneer die begrooting van Schagen niet te veel vergt, wij met grond mogen verwachtendat het kanaal zal worden gegraven. De Staats Crt. bevat het programma voor een paleis bestemd voor de vergaderingen van de staten-generaal van het koningrijk der Nederlanden, met uitnoodiging aan Ne- derlandsche en vreemde bouwkundigen, om hunne denk beelden omtrent de inrigting van zoodanig gebouw te doen kennen, met overlegging van plannen, welke aan daarbij gestelde hoofdvoorwaarden moeten voldoen. De bouwkosten mogen 1 millioen gulden niet te boven gaan. liet bekroonde ontwerp erlangt f2500; ontwerpen die door bruikbare denkbeelden zich onderscheidenkunnen voor f 1000 worden aangekocht. Voor 1 Julij 1865 moeten de stukken zijn ingeleverd. De beoordeeling geschiedt door eene jurij en de stukken zullen worden tentoongesteld. Te 's Hage heeft teregt gestaan eene jonge dienst maagd, die bij eene weduwe te Valkenburg woonde, en op aandrang van de dochter der weduwe de sleutels van het kabinet had weggenomen, waaruit de dochter toen eenige cflekten had geroofd. Deze efl'ckten waren door een voor malig ambtenaar bij justitie, v. H., die zijne vrouw en 3 kinderen verlaten had, om met genoemde dochter, die ook weduwe was, te Rotterdam te gaan wonen, te 's Hage ver kocht. Van de opbrengst had v. H. aankoopen gedaan en gedu rende eenigen tijd met de dochter te Rotterdam gewoond. De dochter kan natuurlijk niet worden vervolgdde dienst meid, die alles beleden en inuig berouw heeftstaat wegens diefstal, de voormalige ambtenaar, die nu alles ontkent, na eerst bekend te hebben, wegens medepligtigbeid teregt. De eisch is voor de dienstmeid opsluiting in een verbeter huis voor 20 maanden tot 5 jaar, voor den voormaligen ambtenaar 5 tot 10 jaar tuchthuisstraf. Zaturdag avond jl. is de locomotief van den goederen trein van Utrecht naar Rotterdambij het station Oude water gederailleerd naar men zegt door het niet genoeg sluiten van het wisselspoor. De treinen van Rotterdam en Utrecht komende, werden daardoor ongeveer vier uren op gehouden daar de weg geheel was versperd. Uit Utrecht werd terstond hulp gezonden terwijl de noodige maatregelen waren genomen, om ongelukken te voorkomen. De treinen van Utrecht waren op den gewonen tijd naar Amsterdam en Emmerik vertrokken. Voor de van Rotterdam komende pas sagiers, die ten 11 ure het station Utrecht bereikten stonden expres-treinen gereed om onmiddelijk de reizigers van Am sterdam of Emmerik te vervoeren. Een vreeselijk ongeluk had Zaturdag jl. nabij Rot terdamplaats. Des avonds ten kwartier voor zes ure kwam eene boot met werkvolk van de fabriek te Eijenoord naar de stad over en stoote op een in de Maas, nabij de brug over de Rijnspoorweg, staand stuk vau eenen paal, zooge naamde duc d'alve, waardoor het vaartuig zijn evenwigt verloor en de opvarendenmisschien door de verwarringallen in de Maas stortten. Elt personen zijn gereden vijf, twee vaders van huisgezinnen en drie knapenvan 14, 15 en 16 jarenhebben den dood in de rivier gevonden. De paal waarop het vaartuig heeft gestooten, was met den ijsgang afgesneden en het overgeblevene stuk stond even ouder water, zoodat men het niet kon zien. Een treffend ongeluk had dezer dagen te Gouda plaats. Een knecht op den oliemolen van den heer Merts aldaar geraakte bij het overleggen van een riem, tusschen de machine, die hem voortsleurde en letterlijk geheel ver brijzelde. Hij laat eene vrouw en een kind achter. Vrijdag namiddag jl. is de schouwburg te Edimburg een prooi der vlammen geworden welke in minder dan twee uren tijds het gansche gebouw hebben vernield. De brand heeft zich aan verschillende belendende gebouwen medege deeld maar de ijver van de brandweer heeft grootere ver woestingen belet. Ten vijf ure werden twee mannendie zich in een aan den schouwburg grenzend klooster bevonden, door een nederstortenden schoorsteen gedood; terwijl men de lijken onder de puinhopen trachtte weg te halenstortte de muur van den schouwburg aan denzelfden kant in en en bedolf zeven of acht andere ongelukkigen onder zijne puinhopen. Eerst ten elf ure in den avond was men den brand meester en kon men met het opsporen der gekwetsten en dooden beginnen. Een dubbele zelfmoord vond dezer dagen te War schau plaats. Twee verliefden, waarvan de minaar, behoorende tot het regiment huzarengenaamd was Wladinir Sabaniue oud 20 jaren, en zijne beminde een Israëlitisch beeldschoon meisje van 17 jaren, genaamd Rosalie Landstein, hebben, zich in een rijtuig vermoord. Men vond twee revolvers naast hen liggen. Uit Petersburg wordt gemeld dat het gedeelte van den spoorweg van Odessa naar Baltidat zich van eerstge- melde plaats uitstrekt tot Teraspol en eene lengte heeft van 100 Ned. mijlen, in het begin van het volgend jaar gereed zal zijn, het resterende gedeelte lang 160 mijlen, zal in den loop van dezen zomer voor het verkeer worden geopend. In 1863 heeft men een aanvang met dat werk gemaakt. De uitgaven zulleu bedragen 9.056,900 zilv. roebels, der halve 35,000 zilv. roebels per Ned. mijl. Men wil wetendat Garibaldi voornemens is het aan staande voorjaar andermaal Engeland te bezoeken. Men zegt, dat hij te Liverpool de gast zal zijn van den heer Jeff'ry. De vrienden van den ex-dictator zullen, als dit be rigt bevestigd wordt, in zijne terugkomst eene vergoeding vinden voor de teleurstelling die zij ondervonden, toen hij ten vorigen jaren Engeland zoo onverwacht heeft verlaten. Den 6 dec. is te Londen heropend de verblijfplaats voor hen, die 's nachts geen onderkomen hebben. Voor vijf centen kan een ieder daar een nacht doorbrengen waarvoor nog bovendien wordt gegeven een stuk brood en een verwarmde zaal, terwijl aan de zieken ook geneeskun dige hulp wordt toegediend. Deze iurigting wordt telken jaren bij het naderen vau het wintersaizoen geopend. Vol gens den staat en de belans van het vorige jaar hebben er 53,556 personen hun intrek genomen, waarvan een vijf-eu- twintigste gedeelte uit zieken bestond. Niet minder dan 120,370 portiëu brood zijn toen uitgedeeld. De heer Sieves Gilbert te Nieuw York, heeft een nieuwe uitvinding gedaanbestaande in een kavallarie-sabel wier greep een zesioops revolver bevat, zoodat de kavale- rist met ééu stuk geheel gewapend zal kunnen zijn en te gelijk met sabel en pistool zal kunnen vechten. Wij zijn in de gelegenheid aan de dames goed nieuws mede te deeien. Een nieuw model van handschoenen, zeer elegant en smaakvol wordt thans gefabriceerd in de fa briek van de heeren Valentijns en van der Plaetsen te Brussel. Ze bedekken den voorarm en zijn belegd met prachtige boordsels. Men heeft ze zeer teregt den naam gegeven van «Gants de la Couronne." Te Brussel bij het bal ten Hove, was de Hertogin van Brabant er voor het eerst meê gekleed. Al de dames waren er opgetogen over. Wij meenen onze bekoorlijke lezeressen geene ondienst bewezen te hebben, met haar daarmede bekend te maken. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. In de laatste vergadering met Dames, der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, Departement Helder, werd, zoo als van schier algemeene bekendheid iseene bijdrage geleverd door den heer v. Bgetiteldnllet nut van het Nut van 't Algemeen." Het ligt niet in ons plan den inhoud van ge noemd stuk op nieuw op te rakelendaar de vergadering door een tamelijk talrijk publiek werd bijgewoond en de aanwezi gen er wel, naar men mag veronderstellende noodige publi citeit aan hebben gegeven. Genoeg zij het te vermeldendat ook wjj ons met den inhoud van dat stuk niet konden veree nigen en het niet in eene vergadering met dames te huis be hoorde. Velen, zoo niet allen, waren, de een meerde ander minderverontwaardigdof, zoo zij dit al niet warenbe vreemde het toch algemeen dat de heer v. Bzoo zeer te kort gedaan had aan zijn goeden smaak. Van de zijde van het- Bestuur van het Departement, werd echter geen enkele stap gedaan (ten minste niet officieel) om de anders zeer ge achte spreker daarover een oi andere wenk te geven, op welke wijze dan ookzelfs werdbij het sluiten der vergade ring, door den waarnemenden voorzitter, geen enkel woord over de gehoudene voordragt gesproken. Omstreeks drie weken gaan echter over het gebeurde heende zaak schijnt schier vergeten en door omstandig-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2