SCHRQEFSTOOMBOQTDIÉNST KEUKENMEID. AMSTERDAM-NIEUWEDIEP. BURGERLIJKE ST.MD BER GEIUTE KUB. ADVERTENTIES. K. LASTDRAGER Jz. H. W. SCHNEIDER. Een ieder wordt gewaarschuwd, P. H. POLAK. Mevrouw BOELEN, SCHROEFSTOOMBOOT D O L P H IJ N. Hervatting der Dienst. D A 5 i li IJ Z S! Yan AMSTERDAM 's Namiddags 35 uur. NIEUWEDIEP 's Nachts 125 ZEELWSCI1E MAATSCHAPPIJ VAN STOOMBOOT VAART. D. DRONKERS. op liet GROOT NOORD-IIOLLANDSCH KANAAL. Van AMSTERDAM via PURMERENDE en ALKMAAR naar NIEUWEDIEP. vice versa De schroefstoombooten hebben den 9en dezer de dienst weder hervat en varen geregeld als volgt; EXTRA DIENST tusschen Alkmaar en Amsterdam. De extra dienst tusschen Alkmaar en Nieuwediep is voorloopig gestaakt. Van 6 13 Jannarij 1865. ONDERTROUWD Gcene. GEHUWD: W. van Hees en A. M. van Hert. BEVALLEN; T. Kroon geb. Janzen Z. A. A. Nieuwcnhuizen geb. van Tvvuijver Z. Knip D. W. C. Adriaansc geb. Potters Z. steker Z. G. Michel geb. Kloppers D. E. G. M. Rieuwcr.s geb. Veldt Z. D. E. Jaring van Twisk geb. Stoffels Z. T. Steilberg geb, Timmner geb. Pauw D. OVERLEDENP. L Kerssenbroek 22 jaren, cn 9 maanden. C. Booin 10 maanden. N. C. Brcet 68 jaren, J. H. Stijgers cn V. Zwart. Roerdomp geb. Govers Z. D. R. van der Hert geb. II. Koopman geb. Bier- Leuring geb. Kok. D. geb. van Haren D. N. Rieuwers D. H. J. S. van Waart 2 jaren Rijkers 59 jaren. J. Zaturdag 21 Januarij vertrekt van kier de Oost-Indische landmail via Triëst. Verlost van eeue welgeschapen DOCHTER, J. H. M. DE HOOS—COX. Nieuwediep15 Januarij 1S65. Ons kindje, GERAltD P1ETER, is overleden, ruitn een jaar oud. C. J. BLOK, Helder15 Januarij 1865. D. BLOIv RinjTEB. Algemeetie kennisgeving. Nog treurende over het verlies van mijn eeni- gen Zoon HE DDE, wordt mijn ouderhart op nieuw getroffen door het overlijden van mijne jongste Dochter REINTJE; welke na een langdurig, doch geduldig lijden, in den jeugdigen leeftijd van 15 jaren is over leden. Wed. J. de RING Helder, 15 Januarij 1S65. Geb. Overstekken. Ter voldoening aan Art. 2S, van het Wetboek van Koophandel wordt berigt dat blijkens onderhandsche acte, heden geregistreerd, de Vennootschap, tot uiloefening der GROESMEDERIJ, alhier gevestigd geweest onder de firma van GEBRS. SCHNETDER en LASTDRAGER, met den 15dcn Maart 1864, is ontbonden en van af dien datum als ontbonden wordt beschouwd, terwijl de ondergetee- kende K. LASTDRAGER Jz., alleen belast blijft met de verdere liquidatie der nog onafgedane zakenonder zijne particuliere handteekening, doch met bijvoeging dat zulks geschiedt in liquidatie. Nieuwediep17 Januarij 1865. aan niemand hoegenaamd, GOEDEREN of andere "WINKELWAREN, op naam van den ondergeteekende te crediteren, zullende zulks door hein niet worden betaald. Helder, den 17 Januarij 1865. verlangt ten spoedigste eene =Ü3 .{VtT 1 WilTTEHDIEirST op vaste dagen, tusschen VLISSINGEN en ROTTERDAM vice verca. Op VRIJDAG den 13 JANUARIJ 18G5, is bovenstaande dienst hervat, en wel: Van VLISSINGEN, Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's morgens te 8 ure. Van ROTTERDAM, Dingsdag, Donderdag en Zaturdag, 's morgens 8 u. 30 m. De Directie, S jn correspondentie met de stoomboot op T E X E L. Van Amsterdam naar Purmerende, Alkmaar en Nieuwediep des morgens 9 ure. Van Nieuwediep naar Alkmaar, Purmerende en Amsterdam 8 Yan ALKMAAR, 's morgens 7 ure Yan AMSTERDAM 's namiddags 4J- ure. Nadere informatiën hij den Commissaris J. van HEES, Binnenhaven alhier, en bij den Commissaris G. GIJ DDE, Nieuwe Slads-Herherghrngte Amsterdam. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4