M 381. Vijfde Jaargang. 1865 \1 ^eföer, Jlieuroeöicp, TMfemsoorÖ, enj. ZATURDAG 21 JANUARIJ. BEKENDMAKING. NIEUWE COURANT T* VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post »- v 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd De BURGEMEESTER der gemeente HELDERmaakt bekend, dat, volgens ontvangen berigt van den Heer Eerst- aanwezenden Ingenieur bij de Staats-Spoorwegen te Alkmaar de brug over den mond der Spoorweghaven alhier in zooverre voltooid isdat zij Zaturdag den 21 dezer voor hét publiek verkeer zal worden opengestelden dat met ingang van dien datum de passage over den tijdelijken dam wordt gesloten. Helderden 18 Januarij 1865. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZIGT. Uit cene mededeeling aan de Patrie blijkt dat de paus zelf geaarzeld heeft de veel besproken encyclica in de wereld te zenden. Het werd reeds drie jaar geleden op last van een Piemonteeseh jezuit pater Perönnein het collegie der jezuiten te Rome ontworpen. Toen het voltooid was dacht men aan de uitvaardiginghet zou dan een geheel geestelijk karakter hebben. De meer voorzigtige leden van het heilig collegie en van het pauselijk hof ontraadden echter de openbaarmaking van dit manifest. Toen een paar jaar geleden het werk van Renan zulk een algemeenen opgang maaktewas er wederom sprake de encyclica bekend te maken, maar men begreep dat men daardoor den schijn zou hebben te veel gewigt aan dat boek te hechten. Eindelijk echter scheen het geschikte oogenblik daar toen de Septeinber- conveutie bekend werd. De partij van den heer de Mérode, gesteund door jezuiten betoogde den paus dat hij noodza kelijk door een daad van gezag moest antwoorden en dat daarvoor niets geschikter was dan de uitvaardiging van het stuk van den grooten theoloog Peronne. Die raad werd gevolgd en de encyclica verscheen, nadat zij zoozeer in het geheim was voorbereid dat zij zelf voor de voornaamste leden van het heilig collegie eene verassing was. De Weener Presse berigt, dat Oostenrijks verhouding tot Pruisen voortreffelijk is. Graaf Mensdorf had besloten de inlijving der hertogdommen niet toe te staan en eer het bondgenootschap op te zeggen. De prins verklaarde zich echter tegen eene oplossing van het Oostenrijksch-Pruisisch zoogenaamd contra-revolutionair bondgenootschap. La France berigt thans, in tegenspraak met Londensche berigtgevers, dat Koningin Victoria aan den aandrang om op liet politiek tooueel terug te tredenheeft toegegeven en dat H. M. dan ook de aanstaande Parlementszitting in persoon zal openen. De generaal Sherman heeft na de inneming van Savannah eene proclamatie tot de bevolking gerigt, waarin hij aan kondigt dat hij de bezittingen en eigendommen der burgers eerbiedigen zal. Ook vordert hij van hen geen eed van onderwerping aan de Unie. Zij die de stad willen verlaten, om zich bij de Zuidelijken te voegen, kunnen dit ongehinderd doen. Verder geeft hij te kennen, dat de kerken, de scholen en openbare plaatsen van vermaak geopend zullen worden, terwijl de handel zal worden geduld overeenkomstig de be hoeften van het volk. Een telegram uit Londen bevestigd het gerucht, dat er vijf schepen van de Noordelijken voor Richmond zijn ge zonken. Het voegt er bijdat er aan vijftien bij een aanval op het fort Fisher zooveel schade is toegebragtdat zij geen dienst meer kouden doen. Men was verpligt geweest om de artillerie en de paarden over boord te werpen om bij den hevige» storm de schepen te ontlasten. Reuters office deelt een telegram mede, volgens hetwelk het Mexicaansche kabinet was afgetreden en een ander het bewind had aanvaard. Brieven uit Mexico meldendat het tweede detachement van het Belgische legioen bij Martinique in oproer is ge komen, omdat de soldaten hunne soldij niet ontvingen. Zij wilden volstrekt naar hun vaderland terugkeeren. In een brief, door een der manschappen geschreven, wordt berigt, dat zij gezworen hebben zich op hunne officieren te wreken zoodra zij in Mexico zullen zijn aangekomen. Volgens berigten met de Braziliaansche mail ontvangen zijn de Braziliaansche troepen reeds slaags geweest met die van Uruguay. De eerstenvereenigd met het leger van hot insurgentenhoofd Flores, hebbende stad Paysandas, in Uru guay, aangevallen, doch zijn teruggeslagen. Niettemin duurde het beleg van die plaats voort. 1TI s TT ir S XI D III3> E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 20 Januarij 1S65. Naar wij vernemen zal door de zangvereeniging Cecilia, op Zondag 12 Eebruarij eene gewone uitvoering plaats hebben voor de leden. Op Dingsdag 14 Februarij zal de zangvereeniging Cecilia met medewerking van de stafmuziek der Marine, onder directie van den kapelmeester Weckesser, een concert geven ten voordeele der armen dezer gemeente. Wij verwachten dat de combinatie van deze beide zoo gunstig bekende gezelschappen, een rijken oogst zal ople veren voor de behoeftigen. Naar wij vernemen zal eerstdaags een intcekenlijst in de gemeente circuleren. Gisteren zijn van hier gevankelijk naar Alkmaar ge transporteerd drie jongens die zich aan diefstallen van touw werk enz. van in de haven liggende schepen hebben schul dig gemaakt. Deze diefstallen zijn alleen ontdekt door het naauwlettend oog van de politie te dezer plaatse; daar van geen van allen aangifte was geschied. Met deze dringen wij bij onze plaatsgenooten er sterk op aan om toch van alle ontvreemdingenal is het ook van geringe waarde, daarvan bij de politie terstond kennis te geven, teneinde het kwaad zooveel mogelijk in de geboorte tegen te gaan en jeugdige misdadigers daardoor zoo mogelijk van grooter misdaden af te schrikken. Zr. Ms. stoomschip Cycloop, bestemd voor West-Indie, zal met 1 Mei a.s. in dienst worden gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1