PUBLIEKE VlillKOOPING. PUBLIEKE VERKOOPING AMSTERDAM. Verwaarborgd Kapitaal op 1° Jannarij 1865. VIER EN DERTIG MILEIOEN GULDEN. KANTOOR: De Notaris W. J. HIDDE BOK is van meening op Maandag den 13 Februarij 1865, 'savonds 8 ure, in het Lokaal TIVOLIte Itelderpubliek te verkoopen: 1. Twee HUIZEN en ER YENmet afzonderlijke Boven huizen en Kelderstaande en gelegen aan de Binnenhaven, te Nieuwediepelkander annex, dienende tot Woon- en Winkelhuizen, bewoond door Mej. de Wed. Bakkeu, de Heeren Beckholdt BiCKxen Dondeiidaal Wijk N, N°. 36 en 37. 2. Twee WOONIIÜIZEN en ERVEN, waarvan een met afzonderlijk Bovenhuis, staande en gelegen annex de vorige percelenbewoond door den Heer M. E. Wai.lik en den Heer A. Hofsté, Wijk N, No. 38 en 39. 3. Een perceel GROND, groot 270 O Ellen, gelegen achter de 3 eerstgenoemde huizenuitkomende aan het Heldersche Kanaal. 4. De genoemde 3 percelen in eene massa gecombineerd. Eigendom van Mejufvr. de lEed. E. A. WALLIN. 5. De OPSTAL van eene Timmermanswerkplaats, staande op het Erf No. 3. Eigendom van den Heer M. E WALLIN De helft der koopsom kan op de percelen als Eerste Hypotheek tegen 5% rente 's jaars verbonden blijven. Nadere informatiën zijn te bekomen op franco aanvragen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. De Notaris Mr. WILLEM BOK, is van meening op Donderdag 2 Februarij a. s., 's avonds 7 ure, in het Logement DE VERGULDE ZWAAN, aan den Burg, publick te verkoopen: 1. Eene HUISMANSWONING, TUIN en ERVE, met diverse pereeelen WEI-, HOOI- en BOUW LAND, in den polder Oude Schild, ter grootte van 13 Bunders 90 Roeden 34 Ellen, kadastraal bekend in Sectie D, Nos. 275, 276, 277 278,294,412, 413, 414, 426, 428, 1675, 1676, 1678, 1681, 1686, 1687 en Sectie K, Nos. 451 en 455. 2. Een HUIS en ERVE, waarin Broodbakkerij, staande en gelegen aan dek Burg, in de Weever- straat, Kadastraal bekend in Sectie K, No. 268, ter grootte van 3 Roeden 20 El. 3. Een HUIS, BOET en ERVE, waarin Winkelaffaire, staande en gelegen als voren, Kadastraal bekend in Sectic K, No. 296, ter grootte van 1 Roe 94 El. Nadere informatiën zijn op franco aanvrage te bekomen ten kantore van den Notaris Mr. WILLEM BOK gemeld. GEVESTIGD TE Keizersgracht bij dc Harte nstraat, K K 346. Deze Maatschappij verzekert alle Soorten van ONROERENDE en ROERENDE GOEDEREN, tegen Brandschade en do gevolgen daarvan, en zulks tegen vaste onderlinge Premiën, zonder betaling van Inleg, welke door de mindere Administratie-kosten, die de Directeur, bij vergelijking met andere Maatschappijen geniet, ook billijker zijn gesteld De A DELAAR is de eenige Maatschappij in dit Rijkwelke de zekerheid der onderlinge en het voordeel der Premie-Maatschappijen beiden in zich vercenigt. Inlichtingen zijn to bekomen ten Kantore der Maatschappij cn bij de AgeDten en Sub-Agenten in de meeste plaatsen van het Rijk, De Directeur, BEURS vóór Pilaar 36. F. VERSCHUUR Pz* II o o fd-A g enten en Agenten voor DEN HELDER en omstreken Te ALKMAAR de Heer S. BLOM Hz. Te SCHAGEN N. DE LIGT. IIELDER H. PIETERS. TEXEL T. KONING Cz. n HOORN A. BAKKER Jzx. VLIELAND L. ZUNDERDORP. MARKEN H. T. v. d. WISSEL. VENHUIZENJ. J. KOPPEDRAAIJER Jz. In alle Kantonshoofdplaatsen der Provincie Noord-Holland, waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, worden solide Agenten of Hoofd-Ageuten verlangd. Reflecterenden adresseren zich met franco brieven aan de Directie. Van en met den 7 tot en inet den 13 Januarij 1S65, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diep gang van het Schip in Palmen Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buiteudrcmpel. Weerkundige waarnemingen op het Observatorium te Helderom streeks den tijd dat het schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. Uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzec. Toestand van de Zee. Rigting vau den wind Rcgtw. Wlndd op de vicrk el kilo's. Nederl. Baik. Maria Vcronica. J. S. Schol. 55 Schulpcugat. 7 Jan. 11 vm. Held. cn benev.goedw. 0.17 el bov. volz. Gcw. golv. wzw. 5.0 Zwccdsch Frcg. Alexander. E. Degen. 50 7 3 lira. Helder goedweer. 0.40 ond. zwtw. 6.5 Nederl. President Platc. C. D. Julius. 56 7 3 urn. 6.5 Bark. Staatsr .v .dHoeven F Heijmricks. GO 7 p 4.30 urn. 0.66 wzw. G.0 ii Honingbij. J. vau der Valk. GO 7 6.30 urn. 0.99 zwtw. 7.0 II H Lewe v.Ncijenslein R. 11. Borchers. 52 7 8 mn. 9.5 n ii Kaudanghauer. W. Zeelt. 5G 8 11 vm. Bew. wind. en helder. Holw. inz. zw. 13.01 Brem. Fregat. Sinus. M. Wenke. 58 8 2 mn. Bewolkt winderig. zwtz. 10.0 Bark. Acnes. II. Semche. 61 8 3 nm. 5.0 Nederl. Fregat. Quintct. L. Slijboom. GO 9 1 nm. Held. wind. goedw. 0.33 w bov. Gcw. golv. zwtw. 8.0 Bark. Vertrouwen. T. dc Vos. 54 m 9 2 nm. n n ii 0.35 n II 6.0" Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij vau S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4