KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. .Jtè 382. Vijfde Jaargang. 186! ijeföer, JïieumeÖiep, IMfemsoorÖ, eu,v WOENSDAG 25 JANUARIJ. AANGIFTE TER INSCHRIJVING. BEKENDMAKING. NIEDVE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post „1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentikn van 14 regels is 40 Ceutenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertenticn intczenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder. Overwegende datvolgens art. 25 der wet op de Nationale Militie, het Register van Inschrijving voor de Militieop den ol Januarij aanstaande, des namiddags ten 4 ure, voorloopig moet worden gesloten. Overwegende dat,, niettegenstaande de reeds gedane open bare oproepingen ter inschrijving voor de Nationale Militie, sommige personen door misverstand of door onbekendheid met de bepalingn der wet, ter goeder trouw nalatig worden in de aangifte tot die inschrijving. Hebben goedgevonden de belanghebbenden te herinneren, dat alle jongelingen, ingezetenen dezer gemeente, die gebo ren zijn in den jare 1846, in deze maand voor de Nationale Militie ingeschreven behooren te wordenonverschillig of zij al dan niet reeds in militaire dienst zijn, of redenen van vrij stelling meenen te hebben. Verwittigende de belanghebbenden, die de aangifte ter in schrijving nog niet gedaan mogten hebben, dat zij daartoe zich nog kunnen aanmelden ter Secretarie dezer gemeentetot en met den laatsten dezer maand Januarij. Helderden 20 Januarij 1865. Burrje?neester en Wethouders voornoemd STAK MAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. Hot GEMEENTEBESTUUR van den Helderbrengt ter kennis van de daarbij betrokken Ingezetenen, dat bij de op den 13 dezer gehoudene herstemming van een lid der alhier gevestigde Kamer van Koophandel en Fabrieken de meeste stemmen zijn uitgebragt op den Heer C. VAN VEEN; dat, vermits die Heer, volgens het bepaalde bij art. 5 van het Koninklijk Besluit van 9 November 1851(Staatsblad No. 112) nog niet benoembaar iseene nieuwe keuze moet plaats heb ben, waartoe de Kiesgeregtigden worden uitgenoodigd in eene te houden vergadering, op Vrijdag den 10 Februarij 1865, des morgens ten elf ure, aan het Raadhuis der gemeente. Helderden 20 Januarij 1865. Het Gemeentebestuur voornoemd STAKMAN BOSSEBurgemeester L. VERHEY, Secretaris. De VOORZITTER van den RAAD der gemeente Helder brengt ter openbare kennisdat DE RAAD ZAL VERGA DEREN ,ope.k. Woensdag den 25 dezer, des avonds ten zeven ure. Helderden 21 Januarij 1865. De Voorzitter voornoemd, STAKMAN BOSSE. Pl'XTEX VAX BEHAXDEUXG: Verzoek om ontslag van een hulponderwijzer. Voordragt ter benoeming van hulponderwijzers. Brief betrekkelijk de verlegging van de Kanaalmond. 1. 2. 3. 4. Mededeeling van ingekomen stukken. POLITIEK OVERZIGT. De Enrope bevat het volgende telegram uit Weenen //Ben geruchtwaaromtrent wij niet kunnen beslissen of het al dan niet waarheid behelst, is in onze diplomatieke kringen verspreid, nl. dat te Weenen in de aanhechting der Hertogdommen aan Pruisen zou zijn toegestemd. Pruisen zou aan Oostenrijk eene compensatie geven van vijf-en-twintig inillioen thaler en zich formeel verbonden hebben tot eene gewapende tusschonkomstingeval door eenige Mogendheid aan Oostenrijk een oorlog om het bezit van Venetië mogt worden aangedaan." Brieven uit Mexico meldendat de zaken duur nog voort durend zeer ingewikkeld blijven. Juarez zou er in geslaagd zijn een klein leger hijeen te brengenmeestal zamengesteld uit deserteurs en Amerikanen, waarmede hij een inval in de Sonora wil doen. Dit zal dan ook waarschijnlijk de reden zijn, waarom maarschalk Bazaiue naar Parijs heeft geschre ven om het bevel tot terugroeping der troepen vooreerst nog in te trekken, daar hij waarschijnlijk spoedig weder de wapenen zal moeten opvatten. De Italia acht de beweringen juist van die dagbladen, welke de geruchten weerspreken omtrent aangeknoopte on derhandelingen tusschen Frankrijk en den Heiligen Stoel, nopens de verdeeliug van de openbare schuld des Romein- schen Rijks tusschen de Gouvernementen van Italië èu Rome Te New-York is half officieel medegedeelddat niemand met of zonder autorisatie naar Richmoud is vertrokken, om over den vrede te onderhandelen. De heer Bessender heeft aan het congres magtiging gevraagd om 200 millioen 7/30 bons uit te geven. De generaal Butler is ontslagen. De generaal Thomas heeft de basis van zijne operatiën voor den nieuwen veldtogt te Estport gevestigd. De operatiën tegen Wilmington zullen worden herval. De plaats zal van de landzijde alsnu aangevallen worden door de kolonne van Newbern. 1T13 TT 1T S T LT D 11T 3 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 24 Januarij 1865. Gedurende het jaar 1864 zijn in deze gemeente geboren 658 kinderen; overleden 374 personengehuwd 188 paren; twee echtscheidingen hebben plaats gehad; het totaal der bevolking op 31 Dec. 1S64, 16,775; terwijl dit cijfer op 31 Dec. 1S63, 16,701 bedroeg zoodat op de toeneming der bevolking gedurende het afgeloopen jaar niet bijzonder kan geroemd worden. Het Ned. fregatschip Bellalrix, kapt. llaackc, is Vrijdag jl. alhier binnengeloopen. Terstond werd door den kapitein aan den Commissaris van Politie en Waterschout alhier, kennis gegeven dat van den matroos A.gedurende de tehuisreis, eene som van ruim f 300 aan goud en zilvergeld was ont vreemd er bijvoegende dat de matroos B., kort na de ver missing van die geldenhem verzocht had om eene som aau papierengelddie B. in zijne kist niet veilig achtte,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1