in bewaring te willen nemen. 15. had tevens drie zijner makkers genoemd, die hij verdacht hield als schuldig te zijn aan de plaats gehad hebbende ontvreemding. De Commissaris van Politie neemt die mannen direct in het verhoorzij betuigen echter allen geheel vreemd te zijn aan het voorgevallene; deze en de andere manschappen wor den echter zeer streng gevisiteerden hunne kisten en kooijen naauwkeurig doorgezocht, waarmede men een geruimen tijd is bezig geweestechter alles te vergeefs. Twee matrozenC. en B.worden bij herhaling ge visiteerd en op grond van eene verdachte uitdrukking be sloot de Commissaris van Politie deze beide mannen in ver zekerde bewaring te stellen. Later, eerst in de gevangenis, is het gebleken dat de Commissaris van Politie hier weder zeer juist had gezien. Bij eene herhaalde visitatie vond men in iederen schoen van den matroos 15. tusschen de buiten- en binnenzool in een laag pek verscholen, 12 guinjes, dus te zamen 24, uitmakende f 288.terwijl hij toen ook bekende het zilver geld over boord te hebben geworpen. B. is dezelfde persoon die zijne gelden aan den kapi tein in bewaring gaf om voor diefstal gevrijwaard te zijn of liever, om het vermoeden daardoor geheel en al van zich af te kceren. Hij is echter niet geslepen genoeg geweest om onzen wakkeren Commissaris van Politie te kunnen misleiden. De andere gearresteerde is medejdigtig aan de daad be vonden. Op Zr. Ms. Wachtschip alhier zijn Zondag morgen jl. voor het front van de geheele ekwipage uitgereiktaan den opperstuurman J. P. Yalter de gouden medaille voor 36jarige trouwe dienstbenevens de daaraan verbonden gratificatie van f50; aan den provoost J. P. Winter de gouden me daille voor 50jarige trouwe dient, benevens f100, en aan den marinier van ltossein de koperen medaille voor 12jarige trouwe dienst en f12. Do medaille voor Winter was echter nog niet gereed, en is hem voorloopig alleen het brevet uitgereikt. Z. M. heeft tot belooning dergenen van de landmagt in Ned.-ïndië, die zich bijzonder hebben onderscheiden bij de beteugeling van den opstand onder de bevolking te Binamoe (Torothea-landen)van den 4deu tot en met den lOden Augustus 1S64, toegekend: de eeresabel aan den kapt. der Infanterie G. P. de ïtavallet, en benoemd tot ridder 4e kl. van de militaire Willemsorde den korporaal (sedert 20 Sept. 1864 sergeant) der Infanterie G. J. A. de Haas. Naar wij vernemen zal den 23 dezer des middags de eerste proefrid plaats hebben op de spoorwegliju van Zutphen naar Arnhem. De trein zal echter niet verder rijdeu dan de tweede laan van Presikhaaf. De commissaris des konings in die provincie cn andere autoriteiten zullen, zegt men, de proefrid mede maken. Bij het Instr. Bat. te Kampen zijn wederom 43 ad- spiranten tot het aangaan eencr dienstverbintenis opgeroepen waarvan er 20 zijn aangenomen en 3 afgekeurd. K. te Overveeu is onlangs na langdurige dronkenschap des nachts blootsvoets door sneeuw en ijs naar buiten gegaan zoodat hij met bevroren voeten weder t' huis is gekomen en zijne beide voeten boven de enkels moesten worden afgezet. Men leest in de Kamper Courant Het strekt ons tot genoegen te kunnen mededeelen, dat de door onzen stadgenoot, deu boekhandelaar en uitgever S. van Yelzcn Jr. voorgenomen uitgave van den onveran- derden Staten-Bijbel, haar beslag heeft gekregen. Het getal inteekenaren, aan wier hoofd de namen van Z. M. onzen geëerbiedigden Koning en Koningin prijkenschijnt talrijk genoeg om den heer van Yelzen tot deze nieuwe uitgave van het Boek der Boeken in staat te stellen. Wij hebben dan dezer dagen ontvangen de. eerste drie vel druks (12 pagina's folio) der beide uitgavenwaarvan de eene met la- ti]nsche en de andere met duitsehe letter, naar verkiezing der inteekenarenwaarbij zijn gevoegd twee uitmuntende staalgravures, de eene voorstellende den platten grond van Jeruzalem en de andere den tempel van Salomo, de siera den diens tempels, den hoogepriesterkoning Salomo, enz. Druk, papier en uitvoering laten niets te wenschen over, en kunnen wij derhalve deze nieuwe uitgave des Bijbels, die den inteekenaren op den zeer geringen prijs van f 12.80 te staan komt, met warmte aanbevelen. Men schrijft van Baardwijk, 21 Januarij. Heden namiddag arriveerde alhier de regter-commissaris, belast met de instructie der strafzaken, de officier en griffier uit de de regtbank te 's Hertogenbosch met twee heeren medicina; doctoren, ten einde een geregtelijk onderzoek in te stellen naar het gerucht: //dat de jeugdige hulponderwijzer der openbare school alhier een kind zoodanig zou hebben geslagen, dat het binnen twee dagen gezond cn dood was." Of nu de dood de oorzaak van de mishandeling is geweest, blijft in het onzekere, maar zeker is het, dat de hulponderwijzer door den heer kantonregter van Waalwijk voorloopig is aangehouden. Het lijk van het kind is opgedolven en door de heeren doctoren geneeskundig onderzocht, terwijl verder niets van de zaak bekend is. De Gron. Ct. deelt mede, dat tegenwoordig ook in ons land agenten der Amerikaansche Unie werkzaam zijn, om den stroom van landverhuizers, inzonderheid uit Noord- Braband, weder aan den gang te helpen, en dat de agenten hun onbedachtzaam zand in de oogen trachten te werpen door hun groote schatteu te beloven. Het blad waarschuwt daartegen. Dezer dagen overleed in het gasthuis te Trévoux (Aiu) een man met name Moraillon, die in den ouderdom van 104 jaren en 3 maanden bereikt had. De regterlijke autoriteiten in Pruisen houden zich on ledig met de vraag: of een kind van zes jaren mag teregt staan voor het hof van assises. De oorzaak hiervan is deze Een kleine jongen, zes jaren oud, stak met voorbedachten rade een huis in brand. Hij legde stroo met vuur en luci fers vermengd, in het huis neder. De procureur des konings eischte vervolging, doch de regtbank van eersten aanleg wees die vordering af, omdat de beschuldigde den ouderdom van zeven jaren niet had bereikt, en alzoo niet met oordeel des onderscheids kon gehandeld hebben. Het hof van appèl was diezelfde meening toegedaan. Het hooggeregtshoi' echter vernietigde de uitspraak van het hof van appèl en wees de zaak terug om op nieuw onderzocht te worden. Do chef van een der spoorweg-station in België heeft zich uit de voeten gemaakt, menemende de kas, ten be drage van 2000 francs, doch achterlatende zijne vrouw en twee kindereu. Uit Salzburg meldt men, dat binnen eenige dagen aldaar iemand voor het geregtshof zal staanbeschuldigd van vergiftiging zijner vrouw en twee volwassene dochters. 11e beklaagde, Johann Obermuller geheetenis een zeer goed man. Men weet tot heden niet welke de drijfveeren zijn geweest, die hem tot deze vreeselijke daad hebben gebragt. Eene dame, dezer dagen te Eiguieres in Spanje over leden, heeft aan den paus een legaat van fr. 125,000 ver maakt als ondersteuning ter voorziening in zijn dringendste behoeften. Als een bewijs dat mannen, hetzij tijdens hun leven, hetzij daarnaminder gelukkig zijn dan de vrouwenvooral wanneer het er opkomt om aan een fortuintje te komen, wordt door een Italiaansch blad het navolgende feit mede gedeeld. Een geneesheer, Tagliaferso genaamd, kwam te overlijden en had gelegateerd eene som van 1500 frs aan de nagelatene betrekkingen der twee armste mannendie in het gasthuis te Pammatoue op denzelfden dag van hem (testateur) zouden komen te overlijden. En hoe toevallig op zijn sterfdag stierf in dat gasthuis slechts eene vrouw en den daarop volgenden dag niet minder dan zes vrouwen. Er was niet één man te vinden, die in die beide dagen daar wilde sterven In de vorige week heeft nabij Parijs een tachtigjarige grijsaard eene poging tot moord gepleegd op eene dame, met welke hij een huis bewoonde. De grijsaard was gewapend met een snijdend werktuig, waarmede hij aan de dame ver schillende wonden toebragtwelke echter niet gevaarlijk waren. De dame verdedigde zich nog zoo veel mogelijk; het gelukte haar hem niet alleen het werktuig uit de handen te rukkenmaar zij wierp hem ook op den grond en ontvlugtte toen. De grijsaard achtervolgde haar alsnu met een scheermes en bragt haar wederom verwondingen toe in den halsborst en armenmaar ziende dat zij nog niet dood wasmaakte hij zich meester van een ander mes, waarmede hij zichzelf vele verwondingen toedragt en tengevolge waarvan hij neder- vielbadende in zijn bloed en kort daarop stierf. Men weet de beweegredenen niet welke hem geleid hebben tot het plegen van dit misdrijf, doch men veronderstelt, dat hij onderden indruk van een vlaag van krankzinnigheid gehandeld heeft. In Engeland werd onlangs een paard vertoonddat in Afrika gewonnen en opmerkelijk is door het algeheele gemis van haar. De huid had eenige overeenkomst met die van den olifant en de tint wasvooral wat de pooten betrof, loodkleurig, zoodat men het aankondigde als het //blaauwe paard." Deze tint verdwijnt echter van lieverlede, en neemt eene bonte kleur aan. Het dier nuttigt eene buitengewone hoeveelheid voedsel, hetgeen men verklaart door de behoefte om het gebrek aan warmte, door het gemis van haar ver oorzaakt, te vergoeden. De bevelhebber der Peruaansche oorlogskorvel Union, met name Miguel Graois te Plijmouth op bevel der re-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2