HYPOTHEEK-VERZEKERING, TELEGRAM. ADVERTENTIE N. Nederlandsche Maatschappij W. J. HIDDE BOK, gering in hechtenis genomen, wegens het aanwerven van krijgsvolk tegen een met Engeland bevrienden staat, na melijk Spanje. Hij had te Greenhithe en te Plymouth 43 zeelieden, meestal Engelsehen, in dienst en aan boord genomenen zal nu voor den regter worden gebragt wegens schending van Engelands onzijdigheid. Hij is onder geleide te Londen aangekomen. Verleden week had voor de regtbank te Parijs het volgende grappige tooneel plaats. Eene dame, die zich niet weinig op hare jeugd en schoonheid laat voorstaankreeg geschil met haar zoondie echter oud genoeg is een eed te mogen doen. Zooals van zelf spreekt werd ook hun in de geregtszaal de gebruikelijke vraag naar hunnen ouderdom gedaan. Hoe oud zijt gij mevrouw? vroeg de beleefde regter. Vijf en twintig jaar, antwoordde de stoutmoedige moeder. Eenige oogenblikken later stond de zoon voor de balie. //Hoe oud zijt gij mijnheer? vraagt hem de regter. Wel, antwoordde hij, ik zie tot mijne verbazing dat ik een jaar ouder ben dan mijne moeder. De straf van stokslagen ligt niet meer in de Euro- pesche zeden. Zooals men weet wil de hertog van Meck- lemburg nog steeds het middeneeuwsche stelsel toepassen, doch zijne onderdanen schijnen zulks niet langer meer te willen verdragen. Sedert de uitvaardiging van het decreet, hetwelk de boeren van Mecklemburg behandelt, gelijk men gewoon was de beesten te behandelen voor de wet van Gram- mont, hebben bijna 100,000 ingezetenen, alzoo een zesde gedeelte der bevolking, sedert 1850 tot heden, dat land ver late». Het is te verwachten dat na verloop van eenige jaren de hertog alleen zal overblijven met ziju stok. Te Triest werd dezer dagen een millionair begraven die omstreeks dertig jaren geledenaldaar als een armein het lezen en schrijven geheel onkundige boer was aange komen. Bewonderingswaardigzou naar men verzekert, de vaardigheid geweest zijn, waarmede hij rekende, berekende en speculeerde. Een woekeraar lag hoogst gevaarlijk ziek. Zijn buur man kwam hem toen bezoekenmedebrengende een crucifix en verzocht den zieke dat beeld te omhelzen. De woeke raar vroeg of dat beeld van zilver was. Zeker, was het antwoord. Hierop omhelsde hij het beeld en fluisterde zijn zoondie aan het bed stond eenigzins zachtjes in het oor indien mijn buurman na mijn dood u dat beeld mogt te koop aanbieden, geef er dan niet meer voor dan 25 francs; het is niet meer waard. Kort daarop stierf hij. In de lente van het vorige jaar haalde eene jonge dame uit Lechthal een arendsnest uit, waarbij zij aan touwen werd neergelaten. Het is de kunstschilderes, mejufv. Anna Knittel. Zij heeft nu haar avontuur in een groot schilder stuk daargesteld, dat in het museum te Innsbruek is ge- exposeerden dat niet alleen van haar moed getuigt, arenden, te temmen, maar tevens bewijst dat zij ook het talent bezit de grootste zwarigheden in de kunst te overwinnen. Er is te Parijs eene vereeniging tot stand gekomen die zich ten doel heeft gesteld om de opvoeding van het vrouwelijke geslacht te verbeteren. Zij heeft ter bereiking van dat doel eene school opgerigt, waarheen zoovele leer lingen stroomen dat zij eerlang eene tweede dergelijke school zal openen. De jonge meisjes, die hier hare opvoeding er langen wordenindien zij het verkiezen behalve in talen geschiedenisaardrijkskunde enz. ook nog in trchnische wetenschappen onderwezenof voor den handel opgeleid. Een Engelsch nieuwsblad berigt, dat eene vrouw van honderd jaren, welke al hare tanden verloren had, weder nieuwe bekomen heeft. Volgens de verzekering van de courantier is deze dame volmaakt gezond naar ligchaam en ziel, alleenlijk is zij een weinig hardhoorig. Zoo de eene of andere galante jonge menschdeze nieuwe ontluikende schoonheid eene liefdes-verklaring mogt doen, dan zal de nieuwsbladschrijver zeker niet in gebreke blijven deze belangrijke gebeurtenis ter kennisse vau het publiek te brenseu. Een gebogchelde zeide spottend tot iemanddie zeer groote voeten hadvan u kan men met regt zeggendat gij op eenen grooten voet leeft. Het is waar, kreeg hij tot antwoord, de fortuin heeft mij den rug niet gedraaid. Een schoolmeester wilde een' van zijne leerlingen, die reeds tot zekere jaren gekomen was, de a laten uitspreken doch de knaap weigerde zulks. //Komzeide de meester //Gij kunt die gemakkelijke letter immers wel uitspreken." //Ja, dat kan ik wel," antwoordde de jongen, //maar ik wil het niet." //En waarom dan niet? //Wel ik heb altijd gehoord, dat wie a zegt ook b moet zeggen. Bij Reichenberg, in Bohemenstond nog oulangs een handwijzer met de volgende woorden daarop: «Naar Fried- land, 6 uur; wie echter niet kan lezen, behoeft slechts in het dorp aan de linkerhand te gaanalwaar men hem zal teregt wijzen." Heden Dinqsdaq, 24 Januari) 1865. EFFECTEN Beurs van Zonden n Parijs I n Weenen Geen variatie. Herlijn 1 u Frankfort AMSTFRDA.MWeinig handel. Metalliek (oude) Vereenigde Staten van Noord-Amerika Vcreenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 6°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/o 5°/o fio/o i°/0 Blaauwe Grieken 5°/„ Mexico 3°/0 Mexico (nieuwe) 14°/o uitgestelde afgestempelde Grenada 3u/c Turken 5°/0 Venezuela 58-, 47Ï o 4,7» IHARKTREItlGTEN. ALKMAAR 21 Januarij. Aangevoerd 2 Paarden f30 a 40, 51 Schapen f16 a 24, 50 Varkens 18 a 10, 36 Biggen f3.50 a 4, Boter per kop 65 a 75 ets. HOORN 21 Januarij. Aangevoerd 20 mud Tarwe f7.50, 9 mud Rogge f6, 47 Gerst f6, 108 mud Haver f4, 50 mud BoonenBruine fll, Paarden f6.25, 16 mud Vale Erwten f 8.50 op monster verkocht 95 mud Mosterdzaad f14, 40 mud Karwcizaad f 14.50 23 Paarden f 35 a 180 34 Kalveren f4.50 a 15.50 109 Schapen 1'11 a 23 63 Varkens f7 a 15, 3 Zeu gen f20 a 43, 145 Biggeu f2.50 a 6, 190 Kippen f0.45 a 275 Een den fl a 1.30 1250 Kip-Eijeren f4 a 4.25 per 100, 1S30 koppen Bo ter 58 a 62 ct. per kop. 45 mud Aardappelen f2 a 3.50 per mud. 140 manden Appelen 1'0.75 a 0.85 en 60 manden Peercn f 0.90 a f 1 per mand nfiFMMÜE STU» in GEVEESTE DELDEIt. Van 13 20 Januarij 1865. ONDERTROUWD D. Grunwald koopman 25 j'aren en K. de Jongh 23 jaren. L. F. Gctsprovoost hij de Marine37 jaren en M. J. C. E. Kuikens 30 jaren. GEHUWD: C. Krijnen en A. Dekker. J. W. van der Wal en II. A. Bruijn. BEVALLEN A. van de Poll geb. Roodt Z, J. Schneider gcb. de Leeuw D. A. P. J. Marinkelle geb. Goeman D. C. Quak gcb. Ka mer Z. T. Duiuker geb. Daalder D. C. Schumaker geb. Boom Z. J. H. M. de Roos geb. Cox D. G. van den Akker gcb. Thomasz D. M. Noot gcb. de Boer D. M. Reichard geb. Naastepad Z. A. Meijers geb. Gooien D. J Kunst gcb. Drenth Z. L. W. Boonzajer geb. Kliju Z. M. van de Poll geb. Roodt Z. A. Iloeksel geb. Bur gers Z.A. M. G. Schokker geb. Freule Z. G. Kwant geb. Breet. D. OVERLEDEN: K. Flens geb. Blom 70 jaren. G. P. Blok 1 jaar. R. de Ring 15 jaren. T. Copier geb. van Zoelen 60 jaren. D. M. Groen 62 jaren. M. B. de Vries geb. Vogelpoel 40 jaren. E. de Haan geb. van der Schoot 40 jaren. Levenloos aangegeven 1. Ambtshalve ingeschreven 2. Zondag 29 Januarij vertrekt van liier de West-Indische mail. Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Moeder, N. FLENS, Weduwe van deu Heer H. M. LELS, in den ouderdom van 65 jaren. Nieuwediep20 Januarij 1865. Wed. S. LASTDRAGER, geb. Lei.s. Uil aller naam. van gevestigd te AMSTERDAM, Doelenstraat B, 87. Plaatsing van geld op HYPOTHEEK. Verzekering tegen verlies op KAPITAAL en INTEREST, en van prompte voldoening daarvan. DEPOSITO KAS. SPAARKAS. Agent te Helder en omstreken Notaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3