DORPSTOREN. NATIONALE Kapitaal: Een Millioen Gulden. gevestigd te ROTTERDAM. Het MAKEN en OPSTELLEN eener HOUTEN TOREN op de Hervormde Kerk te OUDE SLUIS voornoemd. Goedgekeurd door Z. M. den Koning. Directeur: Mr. W. SIEWERTSZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissements Regtbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. AdministrateurS. VAN DER IIELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den Helder: Dr. J. HAREMAKER. L. F. OVER DE LINDEN. M. DE VOGEL te Nieuwediep. A. D E N IJ S te Helder. Aanbesteding "VAN EEN KERKMEESTEREN der Hervormde gemeente te Zijpe zijn voornemens op Maandag 13 Februarij 1865, des voormiddags 11 ure, ten huize van den Kastelein J. SLIK KER aan de Oude Sluis te Zijpe, in liet openbaar aan te besteden De Bestekken zijn op aanvrage en tegen betaling van 25 Genten te verkrijgen bij den President-Kerkvoogd A. J. VAN DOORN, te Zijpe. Bij de dezer dagen zoo menigvuldige weersveranderingen, hebben de beroemde ABSHAUBBIN'S ANTI-RHUMAT1- SCHE WATTEN weder uitmuntende diensten bewezen aan vele Rhumatische Lijdersdie bij tijds de voorzorg namen om terstond de gevoelige plaatsen van hun ligchaatn inet deze Watten te beleggen. Aan ieder die nog verzuimde om van dir, even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te maken om zich van zijne Rumatische pijneu verlost te zien, worden zij met vol vertrouwen op hare heilzame werking aanbevolen. Geen ander middeldan tot heden bekend geworden isis zoo proefhoudend; de duizenden die er jaarlijks verkocht worden en het groot aantal der vleijendste Geschriften van herstelde Lijders, zijn daarvan de beste bewijzen. Men lette er slechts op, dat men de echte Watten bekome, door ze alléén te koopen in de bekende Depots en zich te overtuigen of ze wel gewikkeld zijn in een blaauw Papier, waarop benevens de gebruiksaanwijzing, ook de namen der circa 200 Depot houders zijn vermeld en onderteekend is door den lloofd- Depothouder A. BREETVELT Az. Delft, Groote Marktnevens de Waag. Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij: H. D. Schlüter, Nieuwediep. Wed. R. Joagerlin»Eijerland Texel. Wed. Buijkcs Burg o\>Texel cu omstreken. Wed. W. Mars, IVtering erwaard. M R. C. LippitzHoorn. D. BootsAlkmaar. Wed. B. Meijknecht Enkhuizen. W. B. Wiebols, Bur merende. Wed. E. M. EngelMedem- blik. C. A. Köhne, Edam. S. Keet, Schagen. M. Vriend, Zaandam. J. B. Upmann Barsingerhorn. B. H. Zurlohe Beverwijk. J. E. Zurlohc Uitgeest. Gebr. Frese Venhuizen. Gcbr. Meijding Krommenie. II. Beters, Assendelft. W. C. VeltliuizenLaren. G. W. Böttger Zuidscharwoude. En meer Depots in andere plaatsen. Levensverzekering-Bank, De waarborgen en voordeelen aan deze Bank verbonden, waardoor zij zicli gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneesheerenzonder wier goedkeurend advies (/een levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige premiën, en bet dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. Ge. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na 6 jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren do helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. 8e. Bevoegdheid om de Polis, zonder kennisgeving aan de Bank, door cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9e. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor ƒ300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GTLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4