$efÖer, JlieuraeÖiep, WiffemsoorÖ, enj. M 385. Vijfde Jaargang. f 865>r ZATURDAG 4 FEBRUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekbandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjf.s. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiêu intezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. POLITIEK OVERZIGT. De Oostenrijksche bladen deelon eene analyse mede van de laatste dépêche der Pruisische regering. Zij behelst voor namelijk het volgende: Pruisseu wil het rapport van de regts- geleerden der kroou afwachten, tot beslissing der kwestie van het bezit der hertogdommen. In de dépêche ligt de wensch uitgedrukt naar eene goede verstandhouding met Oostenrijkzonder welke Pruisen de aanhangige vraagstuk ken niet tot eene oplossing kan brengen. Pruissen heeft regtstreeks een maritiem belang bij eene noordelijke, even als Oostenrijk bij zijne oostelijke grenzen. Zoolang deze belangen niet geregeld zijnkan Pruisen niets doen ten op- wigte der kwestie van bezit, en het is thans nog niet in staat die belangen genoegzaam te preciseren, omdat het nog ■ontbreekt aan daartoe vereiscllte gegevens. De berigten uit Turijn stemmen allen daarin overeen, dat zij de manifestatienwelke hebben plaats gehad als eene mazzinistische beweging beschouwen. Talrijke troepen stu denten waren zaturdag voor het paleis des konings zameu- geschoold en hadden smaadredenen geuit tegen den koning en de bekende Rosine. De zondag schijnt echter rustig te zijn voorbijgegaan; daarentegen vreesde men, volgens par ticuliere mededeeliugen, voor nieuwe manifestatien tegen maandag avond. De berigten uit Griekenland blijven uit het oogpunt der veiligheid nog zeer treurig luiden. De roovers gaan onge hinderd voort met hun handwerk en de regering schijnt niet bij magte daaraan een einde te maken. Benige troepen en politie-agentendie naar een dorp werden gezonden om tegen de roovers aldaar te ageren, waren, toeu zij in de plaats gekomen warente lafhartig om hun bevel uit te voeren, zoolang zij geen versterking hadden ontvangen. De roovers, hierdoor nog stouter geworden, mishandelden eene vrouwomdat zij geweigerd had hun levensmiddelen te ver schaffen. De officier, die de aanvoerder was der regeriugs- troepenheeft niettemin zijn kommandement behouden. De Amerikaansche berigten blijven gewagen van vredes onderhandelingen. Volgens de Richmonthr Enquirer heeft de president Jefferson Davis den heer Blair een brief voor den heer Lincoln ter hand gesteld. Men beweert, dat de door Lincoln gestelde onderwerpingsvoorwaarden zijn u 1. Volledige amnestie aan ieder, de civiele en militaire autoriteiten en ook Jefferson Davis er onder begrepen. 2. Aanneming der constitutie, zoo als zij is en der Unie, zoo als zij geweest is, zullende aan de wijzigingen die in do constitutie dooi de bondsregering en het congres sedert het begin van den oorlog gemaakt zijn niets veranderd mogen wordenmaar het Zuiden niettemin tot de Unie kunnen terugkeeren onder het genot van al de voorregtendie het genoot vóór de afscheiding. 3. Totale afschaffing der slavernij. De inname van het fort Fisher door de noordelijke troepen wordt in berigten uit New-York bevestigd. De bondstroepen hebben bij die gelegenheid 72 stukken geschut en 2500 man krijgsgevangen gemaakt. Deze overwinning is op nieuw van gewigt, ofschoon het niet zeker is, dat de blokkade van Wilmington nu niet meer zal kunnen verbroken worden. 1TI a TJ ir S T IJ D 11T 3 E 1T. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 3 Februarij 1865. Op den 1 Febr.de verjaardag van II. K. II. Prinses Frederik der Nederlandenwerd aan boord van Zr. Ms. Wachtschip alhier groote parade gehouden en bij die gele genheid de Militaire Willemsorde 4e kl. uitgereikt aan den matroos 2e kl. C. van Wouw, voor betoonde dapperheid bij de expeditie van Ding-ding Papan, oostkust van Borneo, in 1863. Gisteren avond werd ter kennisso van den heer Com missaris van Politie alhier gebragt, dat ten huize van den landman C. V., in het naburig Koegras, diens knecht C. R. plotseling was overleden. Onmiddelijk begaf zich de Commissaris van Politie ver gezeld van den heer Bitter en een gemeente veldwach ter naar de aangeduide plaats, gelegen op ecu afstand van circa 2j uur. Bij nader onderzoek bleek dat men des morgenszijnde de 2 Februarij verhuisdag had gevierd, bij welke gelegen heid de knecht, die overigens als een oppassend en spaar zaam mensch bekend stondzich was te buiten gegaan in het gebruik van brandewijn en anijs en daardoor in verre gaande/beschonken toestand was geraakt. Men had hem in de woonkamer op een kussen bij de kagchel gelegdalwaar hij in slaap is gevallen om niet we der te ontwaken. Toen men hem des namiddags half vier uur wilde wekken, waren alle pogingen daartoe te vergeefs, tot groote ontstel tenis van het gezin dat zich voortdurend in de kamer had bevonden en niet de minste doodstrijd had bespeurd. Bij de schouwing van het lijk is genoegzaam gebleken, dat er geeue redenen bestaan om aan andere oorzaken te denken dan aan verstikking ten gevolge van overmatig ge bruik van sterken drank. Wij deelen dit mede in de hoop dat het aan velen tot een waarschuwend voorbeeld moge strekken. Gedurende het jaar 1864 hebben aan de school voor de zeevaartkunde van den heer A. J. Leijer alhier, 17 leer lingen onderwijs ontvangen. Daarvan zijn er 11 geëxami neerd van welke 4 een diploma als opper- en 5 als tweeden stuurman verkregen. Onder de leerlingen waren er drie die buiten deze gemeente woonachtig zijnde, tijdelijk alhier hun verblijf hielden. In de acht laatst verloopen jaren zijn er van genoemde school 58 leerlingen geëxamineerd, aan welke 44 diploma's zijn uitgereikt. De kapt-luit. t/z. jhr. F. de Casembroot is eervol ontslagen uit zijne betrekking van 's Konings adjudant in gewone dienst en benoemd tot Zr. Ms. adjudant in buiten gewone dienst. Uit Paramaribo berigt men van 4 Januarij: Zr. Ms. schroef-stoomsehip Avis telis den 28n Dec. jl. naar Nederland vertrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1