Men schrijft van Vlissingen het volgende De Handig en Vlug, een uit stalen platen zamengesteld vaartuig, dat in Engeland is gebouwd voor rekening der Ncderlandsche marine, is alhier in de naven aangekomen. Het is een zonderling maaksel van een vaartuig, klein, vau zeer geringen diepgang, en met geheel overdekte bat terij, zoodat men van de equipage niets bespeuren kau; het voert twee stukken, twaalfponders, is voorzien tan zes geschutpoorten of schietgaten voor het geschut en eene menigte kleinere voor klein vuur. De 'beweging geschiedt door twee schroeven, die van achteren'aau beide zijden zijn aaugebragt, elk afzonderlijk kunnen gebruikt worden, en zoodanig zijn iugerigt dat ze, om snel te wenden, belang rijke diensten kunnen bewijzen. Zoo men verneemtmoet het de bedoeling zijn om, wanneer dat vaartuig aan de verwachting voldoetnaar dat model andere te bouwen bestemd voor de dienst in Indië. Door den kerkeraad der Ned. Herv gemeente te Arnhem is uit het vroeger opgemaakte twaalftal predikanten, het volgende zestal gekozen: Acqouite Zalt-BommelEssenius Greefte Koog aan de Zaan Haverschmidtte Schiedam v. d. Hoeve, te Halle; Knappert, teHarlingen; Slotemaker, te Hoorn. Dingsdag 13 Eebr. zal hieruit een drietal wor den geformeerd. Op het twaalftal predikanten, opgemaakt door den kerkeraad der Herv. gemeeute te Delftkomt voor ds. Moorrees, predikant te Vianeu. Beroepen te Oosterland op Wieringende candidaat A. van Laer Jr. In de Haarl. Cl. vraagt een gehuwd predikant, die de moderne rigting is toegedaan en zijne tegenwoordige be trekking niet kan nederleggengelijk hij wenschtzonder zich en de zijnen van een voornaam gedeelte van hun mid del van bestaan te berooveugelegenheid om een ander middel van bestaan te verkrijgenzijnde nog in de kracht zijns levens en gezond vau gestel. Men verwacht dat de Tweede Kamer der Stat.-Generaal hare werkzaamheden tegen 20 Eebr. zal hervatten. Volgens eenc berekening, voorkomende in de Volks vriend, van 1 Eebr., wordt hier te lande's jaarlijks minstens voor f27,367,469 aan sterken drank verbruikt. '1'e 's Gravenhage zijn per overlandmail drie japansehe officieren aangekomen. Zij zijn belast in Europa eenige bestellingen in fabrieken te doen, ten behoeve van buiigou-* vernemeut, waarna zij naar hun vaderland zullen terugkeeren. In de gemeente Eerbeek heefteen vader en eene moe der hun jeugdig kind den hongerdood doen sterven. De man schijnt vooral schuldig te zijn. Hij bevindt zich in handen vau het gercgt en zal eerlang ook nog wegens andere hem ten laste gelegde misdaden te regt staan. Twee tamboers van het 2de bataillon Sste regiment Infanterie, garnizoen houdende te Groningen, zijn door den krijgsraad veroordeeld tot vervallenverklaring vau den militairen stand en drie jaren kruiwagenstraf, voor het ontvreemden van een mouwvest, toebehoorende aan een hunner krijgsmakkers. De Tijd bevat het volgende berigt uit Kome, ge- dagteekend 25 Jan.: Men wil stellig wetendat de encyclica en de syllabus eerstdaags opgevolgd zullen worden door een document van gelijken aard, waarin in eene uaauwkeurige volgorde al de documenten zulleu worden aangegevenwaar over sprake is, benevens nieuwe aanhalingen eu verklarin gen tot verduidelijking van de encyclica zullen gegeven worden. De strijd, over 'spausen geschrift gevoerd, zou daartoe aau- leiding gegeven hebben. Men verzekert dat dit stuk een boekdeel van 300 pagina's in groot octavo zal bevatten, en van eene voorrede zal worden voorafgegaan. Kardinaal Antonelli had reeds in last om, na den druk van dit werk aan alle bisschoppen der christenheid daarvan een exemplaar te zenden. Men twijfelt niet of de Tijd, die de encyclica iu het latiju en Hollandsch in haar geheel mededeelde en het andere bladen verweet dat zij dit niet eveneens deden, nu ook het boekdeel van 300 bladzijden groot octavo aau zijne lezers zal toezenden. Volgens een brief aan den Times zijn de betrekkin gen tusschen Europa en Japan weder minder gunstig. Men zegt dat al de schikkingenmet den taikoen te Jeddo ge maakt na het forceren der straat van Simonosakinietig zijn verklaard door den mikado, die op nieuw eischt dat alle buitenlanders uit Japan worden verwijderd en alle door de regering des taikoeus gesloten verdragen wraakt. Deze plotselinge wending in den staat der zaken wordt door de buitenlanders te Yokuhama beschouwd als een gevolg der terugroeping van den heer Alcock die in het oog der Ja panners gelijk staat met eene afkeuring zijner staatkunde door zijn gouvernement. loopen nac^P^^^Mftcl^^^^^Élbeï»(gen waren waar genomen er- ymirspuwenden berg Etnaop Sieiliu flh wordt bijgevoegd, dat de lava in snelli^roF-^IKaTlft en verscheidene dorpen iu den omtrek met verwoesting bedreigt. Iemand te Dantzig gevestigd, heeft een ijsbreker za mengesteld welke met eene snelheid van ruim 3 knoopen ^:ich een weg baant door eene ijslaagter dikte van 2 a 3 voet. Eene nieuwe verbetering, die allezins navolging ver dient, zal weldra bij de dienst der posterijen in Erankrijk worden ingevoerd. Al de brievenbestellerszoowel ten platte lande als in de steden, zulleu namelijk, behalve hun tasch met de brieven, welker bezorging hun is toevertrouwd, van een gesloten kastje zijn voorzienwaarin de te bezorgen brieven kunnen worden geworpen. In 1861 hadden op de Noord-Amerikaansche spoor wegen honderd en veertig ongelukken plaats, die den dood veroorzaakten aan 401 personen, terwijl 1S46 menschen ge- woud werden. Er hadden in 1864 in de vereenigde staten 291 branden plaats, 5ie ieder meer dan 20.000 dollars schade veroorzaaktenvan kleinere wordt geen notitie genomen. Aan den gemeenteraad van Parijs heeft de prefect der Seine, Haussmann, zijne plannen tot verbetering eu ver- fraaijing der stad voorgelegd, eu men twijfelt ergeenoogen- blik aan of dit ligchaam, dat de verstandhouding van den prefect met dtn keizer kent, zal die plannen ongewijzigd aannemen. Hij vraagt tot uitvoerig er van 400 millioen francs, waarvan 300 voor rekening van de stad, 100 mil lioen voor die van het rijk komen. Jaarlijks zou er onge veer over 60 millioen beschikt worden. Behalve 14 catho- lieke, eenige protestantsche en 2 joodsche kerken zullen er ook een aantal jscholen worden gebouwd. Eene der onbetamelijkste zamenscholingen sedert de demonstratie tegen het kerkgaandie vóór eenige jaren aan het Westlaud plaats greep, werd den 29 Januarij iu het Victoria-park gezien. Niet minder dan tusschen de dertig en veertig duizend menschen waren daar bijeen en onder deze twee a drie duizend uit de gemeenste klasse des volks. Deze laatsten maakten zich meester van de wandelpaden en banken in het middenpunt van het park, en begonnen een hevigen aanval met sneeuwballen op de voorbijgangers Hoe fatsoenlijker meu er uitzag, des te meer had men te lijden. Vrouwen en kinderen ondergingen dezelfde bejege ning en werden deerlijk mishandeld; niet alleen werd hunne kleeding bedorvenmaar ook hun gelaat en hoofd door stukkeu ijs en steen verwond. De bewaarders der orde in het park waren tegenwoordig, doch konden zich niet behoor lijk tegenover het graauw doen gelden. Eenige der belha mels werden uit het park gesleurd en in handen der politie overgeleverd, doch het gemeen volgde, wierp met steeuen en vuilnis eu noodzaakte de geregtsdienaars de schuldigen los te laten. Verscheidene personen zijn ernstig verwond; meu schat het aantal mishandelde vrouweu op 3000. In St. James Park hebben dergelijke ombetamelijkheden plaats gehad. "Welk eene belangrijke rol Mathieu de la Drome als weêrprofeet speeltblijkt, volgens den Moniteur de VArmee, daaruit, dat de president van het eedgenootsehappelijk co mité voor liet schuttersfeest, zich tot hem heeft gewend om te vernemen welke tijd het geschiktst zou zijn voor het houden van het schuttersfeest te Schaft'hausen. Mathieu heeft geantwoord, dat dit de eerste helft der maand Julij is, omdat alsdan in het noorden van Zwitserland slechts voorbijtrekkende onweders te verwachten zijn. Te Marseille stierf dezer dagen in de rue Tilsit een gezeten man, wiens vrouw twee of drie jaren geleden gestorven was. Zij hadden reeds jaren hetzelfde huis be woond en hadden zich door de afzondering, waarin zij leefden, doen kennen. Na deu dood zijner vrouw kwam de man de deur niet meer uit. Toen men na zijn dood de woning binnen tradwaar vroeger niemand werd toegelaten was meu niet weinig verbaasd uit eene soort van kast het schreeuwen en zuchten van een mensch te hooren. Bij de opening daarvan vond men eene vrouw van ongeveer vijf en dertig jaren in deu meest verwaarloosden toestand. Meu vernamdat zij van haar elfde jaar af werd opgesloten ge houden en dagelijks mishandeld werd. Slechts eenmaal in het jaar kreeg zij schoon linnen. Door die handelwijze was haar geest zoozeer verstompt, dat zij weinig of geene andere inlichtingen geven kon. De oorzaak vau haar lot kende zij niet. Dezer dagen is een jong meisje te Bieberstein, iu Keur-hessen op treurige wijze gestorven. Zij had een kruik met koud water op de kagchel gezet om die daarna te spoelen. De kruik werd zoo heet, dat zij die met haar voorschoot moest aanvatten. Zij wilde daarna de kurk met hare tanden er afuemcumaar naauwclijks had zij die tusschen hare tan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2