TELEGRAM. geleden knecht, in beschonken toestand in de kerk te Lorientwaar de leeraar op den kansel stond, en in zijne predikatie over Socrates sprak. S. liep regtstreeks naar den preekstoel en riep den geestelijke toe: "Mijnheer, mijnheer, Socrates was een braaf uian, en gij, gij zijt maar een huichelaar." De regtbank veroordeelde S. tot zes dagen gevangenisstraf, zon der in aanmerking te nemen, dat men uit den mond van kinderen en dronken lui dikwijls de waarheid hoort. Van Bloemfontein dd. 10 Dec. meldt men De berigten over de grens-qusestie zijn tot nog toe vol doende. Het oude Basjoeto-Hoofd schijnt zeer tot vrede ge zind te wezen en heeft de toezegging gegeven, dat zijne landgenooten het land, aan den Vrijstaat toegekend, zullen verlaten. Zelfs is de grenslijn door hen sedert grootendeels ontruimd. Verschillende hunner ljpbben aan den naburigen Landdrost om de vergunning gevraagd, den oogst van de door hen bezaaide lauderijen te mogen oogstenwanneer de tijd daar is. Evenwel, zoo als altijdzijn er ook tegenwoordig onheils profeten, die verzekerendat de Basjoetos tiaar oorlog hunkeren, eu dat zij vele dieverijen over de grenzen komen plegen. Zoo wordt ook verteld, dat het opperhoofd Paulus Moperie een of twee kanonnen vau een paar Etigelsche avonturiers gekocht heeft, die bij hem aan het kogelgieten zijn en dat onder de leiding vau eenen Schot ziju volk zich oefent om met die stukken te exerceren. Voor het overige is in den Vrijstaat alles leven en be weging; men oefent zich met het geweer en betrekt de wacht. Nu eu dan is er wel een onwillige boer, doch die wordt gemakkelijk tot zijn pligt gebragt. Er zijn thans ineer dan 1000 burgers op de grenslijn, die aldaar zullen moeten blijven tot dat de Kaffers weder rustig zijuen tot het blijktdat zij voor goed achter de grenslijn zich hebben teruggetrokken. De president eu de koininandant Jan Roos zijn hier en daar langs de grenslijn geposteerd niet omtrent 500 burgers. Ook de grens aan de zijde vau Molitsaue is door een burgerkommando bezet Men kan in waarheid zeggen, dat, ofschoon de voortduring vau den vrede onzeker is, de kansen evenwel zeer gunstig staan. Van Natal verneemt men dat de voorspoed aldaar steeds toenemende is. De Hollandsche kolonisten die zich met de suiker-indigo- en rijstteelt bezig houdenzijn met ver stand werkzaam en worden rijk. Ook die met den koffijbouw of de veeteelt zich bemoeijeu gaat het zeer voordeelig kortom de welvaart gaat steeds vooruit. Een treffend ongeluk heeft de gemoederen van Kaap stads inwonersbijzonder der Nederlanders onder henge voelig aangedaan. Den 18 Dec. verspreidde zich het gerucht door de stad, dat mejufvr. P. O., een der damespassagiers van het voor ruim twee weken aldaar vau Rotterdam ge arriveerde Nederl. schoonerschip Kaapstad Packel, den avond te voren in de bergen dezer stad verdwaald geraakt en waar schijnlijk tot een noodlottig uiteinde gekomen was. Later op den dag bleek dit maar al te waar te zijn. Uitgelokt door het verheven natuurschoon vau den bergkloof, tusscheu Leeuwenkop eu Tafelberg, hadden eenige der passagiers van genoemden bodemde heeren K.W. en S.de beide zus ters O. uitgenoodigd om gezamenlijk dat heerlijk schouw spel te genieten. De wandeling werd ondernomen in den namiddag vau den 16, toen men den weg koos over Groe- nepunten na aldaar eenige oogenblikken te hebben uitge rust, bergopwaarts ging, om vóór het vallen vau den avond langs den Kloofwcg stadwaarts af te dalen. Omtrent ten 7 ure bereikte men het Rondhuis, de gewone pleisterplaats voor wandelaars. Slechts kort had men daar vertoefd of het werd tijd geacht de wandeling voort te zetten. Juf vrouw P. O. was de eerste die opstond en haren geleider, de heer K., verzocht niet langer te wachten, deukende dat de anderen onmiddelijk zouden volgenwat ook weinige mi nuten daarna geschiedde. Maar ten eeuemale onbekend met de verschillende bijpaden, die naar den hoofdweg voeren, sloeg het wandelende paar den verkeerden weg in eu raakte in de duistere bosschen verdwaald, schoon op zoo geriu- gen afstand, dat het de andere leden van het gezelschap hoorde sprekeu en hun kon toeroepen. Dit werd echter vau geenerlei zijde hoog opgenomen. De laatstgekoinen drie, niets meer vernemende, zetten den togt voort, denkende dat de beide anderen al vooruit waren en keerden langs denzelfden weg over Groenepunt naar de stad, waar men ten 11 ure iu den avond aankwam en niet weinig verbaasd was dat het tweetal nog niet was aangekomen. Maar nog gevoelde men niet veel ongerustheidvertrouwende dat zij iu het hotel Rondhuis de opkomst der maan (half elf ure) hadden afgewacht. Geheel anders echter was de vreeselijke waarheid. Ten 6 ure des morgens kwam de heer K. in de stad en verhaalde het volgende: Na korten tijd met mej. O. naar het regte pad te hebben rondgezocht, riep deze uit: //Hier is de weg vatte de hand van haren geleider, deed eenige stappen voorwaarts en stortte onder den uitroep "O Godin den diepen afgrond neder. Op zijn angstig ge roep geen antwoord bekomende, noch uit de diepte waai de ongelukkige verdwenen was, noch van de zijde, waar zijne toglgezellen waren of waar menschen wonenalleen en onbekend, durfde hij geen enkelen stap voor- of achter waarts doen, maar zocht kruipende naar een boom, aan welks voet hij den schrikkelijksten nacht zijns levens door- bragt. Ten 3 ure des morgens zocht hij den weg naar het Rondhuis, klopte daar aan, maar ongelukkig, gelijk later bleek, aan de verkeerde deur, en kreeg geen gehoor. ILj vervolgde daarop den weg naar de stad. Zijne vrienden lieten oogenblikkelijk een rijtuig inspannan, vonden weldra de noodlottige plaats eu zagen daar, in den afgrond van ongeveer zestig voet diepte, liet zielloos overschot, dat met groote moeite naar boven en vervolgens naar de stad ge bragt werd. Zondag namiddag werd het lijk ter aarde be steld, eu een lange rij vrienden, zoowel de Kapenaars als landgenooten der overledene, eu onder hen de consul-gene raal der Nederlanden, volgden het graafwaarts, terwijl de wel-eerw. heer Gold, leeraar bij de Evang. Luth. gemeente, cene treffende rede bij haar laatste rustplaats uitsprak. ïillUiKHIIJKK STV\n m\\ (JFMÏÏK Th\ELr Van 26 Januarij 2 Februarij 1865. ONDERTROUWD: Gcrrit Plaatsman, zeeman, 23 jaar en Grietje Ellen 24 jaar, GETROUWD Geene. GEBOREN: Jacob, z. van Jan Jbz. Schageu en Coruelisje Kok. Jan, z. van Mciudert Zegel eu Maaitjc vau der Wal. Pietcrnella Nauctta, d. van Cornelis Dekker en Nceltjc Kuiper. Ililtje en Cornclia, dochters vau Pieter Kz. Kalf en Krina Brecu. Teunis, z. van Pieter Koorn en Saartje Kunst. Jan, z. vau Murinus Kievit en Jannetje Witte. Sies, z. vau Pieter Buis en Jantje Kuiper. Lodewijntje, d. van Johanncs Uileman en Dirkje Bruin. OVERLEDEN Klaas Pz. Kikkert, 2 m. Abram Louw Lz. 15 jaar. Heden Vrijdaq, 3 Februari] EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs n n lV~eenen f, Beter. Berlijn u Fraukj'ort AMSTERDAM. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/o Vereenigde Staten 1882 18(35. 8°/0 Geconfedereerden 6ü/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 2°/0 Blaauwe Grieken 5°/0 Mexico 3°/0 Mexico (nieuwe) 11°/0 uitgestelde afgestempelde Grenada 3"/0 Turken 5 °/0 Venezuela Iu andere fondsen gaat niets om. 59'- "I I o M A li K T IS E li I G T E IV. SCIIAGEN 2 Februarij. Magere Gelde Koeijen 1*70 a 120. Vette Gelde Kocijen f140 u 210. 13 Nuchtere Kalveren f4 a 8. 15(3 Ovcrhoudersschapen f 1(3 a 24. 23 Magere Varkens f8 a 20. 1 Zeug f20. 19 Biggen f4 a (3. Konijnen 25 a 00 et. Kippen 60 a 130 cl. Eenden 40 a 110 et. Duiven 10 u 20 ct. Boter 87i ct. per kop, of 1'1.10£ per Ned. f6- Kaas 20 35 ct. per Ned. f8. Kip-Eijereu f2,50 a 3.per 100 stuks. Eeud- Eijcrenweinig ter markt aangevoerd. PURMERENDE 31 Januarij. Kleine Kaas f29.25. Middelbare 1'Aangevoerd 35 stapels Kleine Kaas. Middelbare. Boter. Van fl.10 tot 1.20 per Ned. tf?. Ge middeld f 1.15 per Ned. fg. Aangevoerd 44 Runderen Handel matig vlug, 72 Vette Kalveren. De handel minder vlug, de prijs was vau 75 tot 95 ct. per Ned. f8- 46 Nuchtere Kalveren. Prijs: van fö tot 16 per stuk. Handel minder vlug. 28 Vette Varkens. De prijs was van 41 tot 48 ct. per Ned. f§. Handel vlug. 3 Magere Varkens, van f 11 tot 15, en 18 Biggen, van f3.tot 5.Handel stug. 426 Schapen en Lammeren. Handel matig vlug. 10 Paarden. Kip-Eijeren f 3 Ecud- Eijereu fper 100 stuks. Verleden Diugsdag zijn ter waag gewogen 41 stapels Kaas, wegende 10943 Ned. f8- De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f29.50 Midclb. fAangevoerd; 735 Ned. f§ Boter. POLITIE. Dezer dagen op de openbare straat te Helder gevonden EEN SLEUTELRING, waaraan eenige SLEUTELS eet. De eigenaar kan denzclve ten burele vau den ouderge- teekende terugbekomen. Helder, 27 Januarij 1865. De Commissaris van Politie A. C. BOONZAJER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3