STATEN-BMBEL, Ouden en des Nieuwen Testaments, VEER EN- OF O POK-REDDEN, DE CREDIET-VEREENIG1NG Zéér Zeldzaam CIIRONIJK EN KAART VAN DE ZI.1PE STOOMBOOT JSTAD ALKMAAR." MAAGKRAMP, MAAGZWAKTE, ENZ. ADVERTENT1EN. MEN VRAAGT TE KOOP. 1 a 2 ^oed onderhouden MET TOEBEHOOREN. te AMSTERDAM. Wed. J. Maas, D. A. VALCOOGH. 1740. HERVATTING DER DIENST op Maandag 6 Februarij a. s. PRINS VAN ORANJE. Voor tl.IIIF.ltS aan De Eerste Aflevering van den vervattende alle de Canonycke Boecken DE APOCRYPIIE BOECKEN. HENDRIK, JACOB en PIETER KEUR. Zondag 5 Februarij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Triëst. Heden overleed onze geliefde Moeder A. SLOT, Wed. J. FELIX, in den ouderdom van 65 jaren. Nieuwediep1 Februarij 1865. A. FELIX. M. KLEES, geb. FELIX. Reflectereuden gelieven franco prijsopgaven te doen, onder de letter F, bij den uitgever van dit blad. blijft voortgaan met het leenen van Geld op eerste tweede of verdere Hypotheek; rente sedert 28 Janu- arij 1865, vijf en een half ten honderd. Informatica franco, ten kantore van haren Agent, voor de Gemeente Helderden Makelaar S. Th. BEET8, Dijkstraat II. No. 384, (bij den Notaris B. WEREND- LijN SMIT). Nationale Militie. De ondergeteekende brengt bij deze ter kennis van be langhebbenden, dat zij zich, even als in vorige jaren wederom belast met het stellen van PLAATSVERVANGERS cn NUMMERVERWISSELAARS voor de Nati onale Militie. De gunst en het vertrouwen, zoowel mij, als wijlen mijnen Echtgenoot, gedurende een aantal opvolgende jaren zoo ruimschoots te beurt gevallen, doen haar ook ditmaal zich minzaam aanbevelen. HaarlemSint Janstraat over het Gowverne- 1 Febr 1865. ments-Gelouw. gelegen in West-Friesland, over veel honderd jaren ver dronken met nog alle bedijkingen en inundatieu die van A°. 1552 tot 1598 DOOK Voor Zes Gulden te bekomen. Aan te vragen onder letter Z., bij den uitgever dezer courant. voorts dagelijks uitgezonderd DONDERDAG in correspondentie met de Stoomboot Van NIEUWEDIEP 's morgens ALKMAAR Aankomst AMSTERDAM n/m 6» 'uur. 10> H 12 uur. 31 «I Van AMSTERDAM 's middags12 ALKMAAR u Aankomst NIEUWEDIEP-/ Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere mededeelingenwegens de geneesmethode van den, ook in Nederlanddoor vele ge lukkige genezingen bekeud geworden Arts Dr. Med. FR1ED. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor A'e- derland een depót gevestigd te Meppel, bij de Heeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van bet in bovenbedoelde bro chure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. Bij S. VAN VELZEN Ju. te Kampen, ziet het licht: DES BENEVENS Met nieuwe bijgevocglule Verklaringen op de duystere plaetsenaenteeclceningen van de gelijclcluydende Texten, ende nieuwe Begisters over beyde de Testamenten. Uit te geven volgens de Beste Uitgaven van Onder toezigt van de Leeraren aan de Theol. School te Kampen. Deze onveranderde STATEN-BIJBEL, voorzien van alle KANTTEEKENINGEN, zoo als die in de oorspronkelijke Uitgaven gevonden worden, benevens de APOCRYPIIEBOEKENwordt volgens de Oude Spelling met geheel nieuwe en duidelijke Letter, in twee uitgaven, de ééne met LATIJNSCHE, de andere met DUITSCHE letter gedrukt. Jaarlijks zullen er 20 Afleveringen verschijnen. Elke Aflevering wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 20 Cents, of circa 3 Cents per Vel van 4 Pagina's; zoodat de geheele Bijbel den Iuteekeuaren niet meer dan Twaalf' Gulden Tachtig Cents, dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden, zal kosten. Als Premie ontvangen de Inteekenaren bovendien 12 keurige Staalgravuresnaar de oude platenonder toezigt van J. W. KAISER gegraveerd, benevens eene uitvoerige naar de beste bronnen bewerkte Bijbelkaart. BS" Deze Uitgave is vereerd met de Inteelcening van II. II. M. M. den Koning cn de Koningin der Nederlanden. De Eerste Aflevering, welke Twee Platen bevat, ligt bij alle soliede Boekhandelaren ter inzage voorhanden. Ter Boek- Courant- cn Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4