|efÖer, JlieumeÖiep, Wiffe L0TI\G VOOR DE NATIONALE MILITIE. Jfê 586. Vijfde Jaargang. WOENSDAG Y 1865M 8 FEBRUARIJ. NIEUWE COUilANT VAN DEIV Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post- ,t 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Adveetentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezendcn. Ingezonden stukkeu een dag vroeccr. Door het gemeentebestuur wordt liet navolgende gepubliceerd: BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Heldermaken bekend: dat de LOTING over de in 1864 in deze gemeente ingeschrevenen voor de Iigting der Nationale Militie van 1865 is bepaald op V r ij d a g den 17 F e- b r u a r ij des middags ten twaalf ureen Zaturdag den 18 Februarij a. s., des voormiddags ten negen" ure op eiken dag over die ingeschrevenenwelke daartoe bij af zonderlijke billetten worden opgeroepen. De belanghebbenden worden aangemaand, om aan die op roeping te voldoen en op den daarin gemelden dag en liet uur te verschijnen in het WEESHUIS, in te gaan door de Oostelijke poort. Gedurende vijf dagen, te rekenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad, kunnen tegen de wijze waarop zij is geschied, bij de Gedeputeerde Staten bezwaren worden ingebragt door belanghebbende lotelingen, of door hun vader of voogdbij verzoekschrift op ongezegeld papierondertee kend door liem die het bezwaar inbrengt. Dat verzoekschrift moet worden dezorgd bij den Burgemeester dezer gemeente. Voorts wordt in herinnering gebragt dat zijdie vermee- nen vrijstelling van dienst te kunnen erlangendaarvan bij de loting opgave moeten doen aan den Heer Militie-Commissaris. Bovendien zullen zijdie vrijstelling reclameren wegens broederdienstgehouden zijn zich op Maandag den 20 Eebruarij, des morgens tusschen 9 en 12 ure, te vervoe gen aan het Raadhuis, met de geboortebewijzen van al hunne broeders en de bewijzen van dienst of zakboekjes hunner broeders, op wier dieost zij hunne reclame gronden. Helder, den 31 Januarij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEI'Secretaris. POLITIEK OVERZIGT. In Engeland is er weder meer dan ooit sprake van par lementaire hervormingen. Op eene meeting te Leeds voerde daarover lord Amberley, de oudste zoou van lord Russell het woord eu beantwoordde de opmerking dat liet volk zelf zich aan die hervormingen niet liet gelegen liggen, met de bewering dat dit slechts te meer voor die hervormingen pleitte. Daaruit bleek toch dat het volk zijne regten en pligten niet kende. De Punch geeft hierop eene geestige satyre. Lord Amberley spreekt als geneesheer met een Engelseh burgerman. Hij vraagt hemIs uw dagloon toe reikend Ja. Hebt gij genoeg eten en drinken? -- O, wat dat betreft, zeer goed. Kunt gij alles doen wat gij wilt? Ja. Betaalt gij belastingen? Och, die laten zich nog al dragen. Zoo, nu dal alles moet anders worden. Wij zullen dan maar tot hervormingen overgaan. Er loopt, volgens een Parijsch correspondent, een gerucht, dat over twee jaar de keizer afstand zou doen van den troon en zijn zoon zou optreden onder regentschap van prins Napoleon. Dit gerucht zou door eene mededeeling der kei zerin aan eene hofdame uitgelekt zijn. De berigten aangaande Mexico luiden niet zeer gunstig. Men beweert dat men slechts zeker is van die streken waarvan de Eransche troepen het hart bezet houdenzoo dat het keizerrijk Mexico slechts te vergelijken is bij een groep eilanden, waartusschen eene onstuimige en gevaarlijke zee bruist. Al die eilanden te zaïnenmet de kust er bij die door de Eransche vloot bezet worden gehoudenvormt nog slechts een klein gedeelte van het gehecle land. De berigten omtrent de details mogen onjuist eu overdreven zijn over het algemeen blijkt er toch uit dat Mexico zich in een hopeloozen toestand bevindt. Vooral wannéér de Eransche» het land verlaten zullen hébbenweet men niet wat er van Mexico worden zal. Deze vertrekken met blijd schap en laten gaarne de eer om het nieuwe keizerrijk te steunen, aan de Belgen en Oostenrijkers over. Voeg i hierbij den geldnood en den godsdiensttwist, waaraan bet land ten prooi is. Het geschil inet de geestelijkheid is door de houding van den internuutius nog erger geworden en de keizer staat tegenover de geestelijkheid ongeveer in dezelfde betrekking als tot de republiek die van onverzoen lijke vijandschap. Aan geldlecnitigen valt bijna niet te denkeu, zoolang de vroegere uitgestelde schuld met Enge land niet is verrekend. Men ziet dus met vrees de toekomst te gemoct. De keizer van Mexico heeftvolgens loopende geruchten, die echter bepaaldelijk bevestiging vereischenten behoeve van de Eranschen, van de provinciën Sonora, Cinaloa, Chihuahah, Durango en Neder-Califomie, afstand gedaan, en den heer Givin, oud senateur van Californie, benoemd tot onder-koning over die gewesten. liet congres der Zuid-Amerikanen heeft eenparig besloten aan generaal Lee op te dragen dc uitsluitende leiding over de verschillende legercorpsen en dc krachtdadige voortzetting des oorlogs aan te bevelen. 1TI 3 TT 17 3 T IJ P 11T 3- B IT. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 7 Eebruarij IS65. \rijdag jl. werd alhier de eerste schol aangevoerd, ongeveer 40 wigjes die bij afslag verkocht zijn a f G.50 per wigje. Denzelfden dag zijn er aangebragt 100 levende en 300 doode kabeljaauweneerstgenoernden zijn verkocht a f3.15 eu de laatsteu a f 1.50 per stuk. 100 stuks roggen zijn ver kocht a 24 Ct. per stuk. Het te geven concertdoor zamenwerking van de drie hier bestaande zanggezelschappen, Cecilia, Bulerpe en Nut en Genoegen, waarvan sprake is, zal niet zoo als sommigen vermeenen, binnen korten tijd en ten voordeele van de alge- meene armen plaats hebbenzoo iets is dezen winter niet mo gelijk, omreden dat bij eene zamenwerking zoo als hier be doeld wordt, de stukken vooraf moeten worden ingestudeerd, waartoe veel tijd vereischt wordt. Indien liet voornemen tot uitvoering mogt komen, zal liet toch wel niet voor in den aanstaanden zomer kunnen plaats hebben. Men behoeft dus voor de maand Junij dat concert niet te gemoet te zien. Naar wij vernemen schijnt het idee te zijnom er een zoo genaamd volks-concert van te maken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1