Het concertte geven door de zaugvereeniging Cecilia en het corps stafmuziekanten der Marine, waarvan wij in een vorig nommer melding hebben gemaakt, ia nu met ze kerheid bepaald dat niet zal doorgaan; echter zal op den 21 dezer door genoemd Muziekkorps, onder directie van den heer L. W. Weckesser, en met medewerking van eenige heeren muziekliefhebbers en toonkunsteuareu een concert ten voordeele der armen gegeven worden. Harmonie- en strijk-inuziek zullen bij afwisseling worden uitgevoerd. Een woord tot aanbeveling hier bij te voegen, zal wel overbodig zijn. De in vorige jaren door dit muziekkorps met een liefdadig doel gegeven concertenwerden immer ruim bezocht; wij meenen te mogen vertrouwen dat de re cette deze keer de vroegeren nog verre zal overtreffenin aanmerking genomen: 1°. de verbetering en uitbreiding die dit muziekcorps onlangs ondergaan heeft2°. de medewer king van eenige verdienstelijke dilettanten eu artisten eu 3°. de noodde dringende nood der armendie bij de thans weder invallende vorst met eiken dag blijft stijgen. De loffelijke pogingen tot verzachtiug daarvan zullen, het kan niet anders, een algemeenen bijval en ondersteuning vinden. Eenige knapen zich gisteren met schaatsenrijden ver makende, begaven sommigen zich onnadenkend op eene zeer diepe togt- of toevoersloot in de nabijheid vau de re servoirs der Duinwaterleidingmaatschappij alhier, met dat gevolg dat een hunner door het ijs geraakte en bijna het slagtoffer werd zijner onvoorzigtigheid. Gelukkig kwam een zijner makkers op het denkbeeld hem het eene einde zijner halsdas toe te werpen, door middel waarvan de redding ge schiedde. Geheel bewusteloos bragt men hem ten huize van den machinist Eolmervan de duinwaterleidingal waar hij door de moederlijke hand van de vrouw des hui zes met de meeste bereidvaardigheid verdroogd, verzorgd en verpleegd werdzoodat hij eenigen tijd daarnaweder ge heel hersteldtot zijne ouders mogt wederkeeren. Z. M. heeft benoemd tot militaire leden en hunne plaats vervangers in de militieraden voor de ligting van 1865 in Noordholland: Te Amsterdam, majoor Oosterdiepvan het 1" reg. iuf. en kapt. Zegers Veeckens, vau het le reg. vest.-art. Te Haarlem, luit.-kol. Schartenprov.-adjud. en Hamming, van het 3° reg. dragonders. Hoorn, maj. Weijmar Schultz en kapt. Proester, van het 7e reg. inf. Volgen het rapport omtrent de zaken der Amster- damsche kanaalmaatschappij, komt de commissie van onder— zoek, den 18 Januarij benoemd, tot de slotsom, dat het noodzakelijk is, dat een definitief hoofdaannemer optrede, en het aannemingscontract verbeterd worde, dat in de sta tuten eenige wijzigingen gebragt worden, voornamelijk ten einde uitdrukkelijk de gevolgen te regelen van de deelne ming eens aannemers, die in aandeelen wordt betaald, en dat de inschrijvers door vrijwillig vervroegde storting 1/10 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bijeenbrengen. In den storm van Mandag 30 Januarij is de kostbare zeebreker op het eiland Manin Engeland, voor een groot gedeelte weggeslagen; de schade beloopt meer dan 20,000. Bij de laatste stormen heeft het Ned. schip Almonde naar Bremerhaven, ofschoon zelf een lek bekomen hebbende, de geheele bemanning van de zinkende stoomboot Askalon van de Engel. W.-Indische stoombootdienst, gered en veilig te Ealkestone aan wal gebragt. Opmerkelijk is het, dat de geredde bemanning ijverig heeft kunnen medewerken tot aflossing der uitgeputte manschap vau de Almonde, om de pompen aan den gang te houden en dat vaartuig alzoo te behouden. Te 's Hage ligt bij verschillende boekverkoopers een adres aan de Tweede Kamer ter teekening waarbij gevraagd wordtbeperking van het aantal tapperijenkroegen enz. met verbod tot verkoop van sterken drank bij andere ne ringen, en tevens verhoogd patentregt (of tappersgeld) voor alle sterkedrankverkoopers. Het kader der d.d. schutterij te Alkmaar doet pogin gen om den vijftigjarigen gedenkdag van den slag bij Wa- terloo te vieren, met het houden van een optogt. Men schrijft uit Leeuwarden, 2 Eebr. Wij hebben gister melding gemaakt van een diefstal, in den nacht van 30 op 31 Jan. jl., door middel van inwen- digen braak, in het bureau van den kommandant van het huis van rcclusie en tuchtiging alhier gepleegd. Wij vernemen thans nader dat het ontvreemde bestaat ineene som van f 1027.79^ voor het grootste gedeelte bestaande in rijks daalders en guldens, en overigens in bankbiljetten en eenige coupons; een graauw zakje, inhoudende eene som van f70; eenige requs van op het postkantoor ter bekoming van post wissels gedeponeerde gelden. Van den dader is nog niets ontdektofschoon het on derzoek streng wordt voortgezet. Op een der zolders heeft men f200, in zilver, verborgen gevonden. In de vorige week hebben twee schippersknechts in den Dacht de/schoorsteen vau het vooronder eener schuit digt gemaakt, om het binnendringen der sneeuw te beletten het smeulend vuur vulde de ruimte met stiklucht; 's mor gens vond men den een, een 17jarig jongeling, dood. Den ander kon men bijbrengen. De heer Lesseps heeft aan de kamers van koophandel in eenige hoofdsteden van Europa eene circulaire gerigt, waarin hij berigt, dat de beide zeeën verbonden zijn. Sedert den 1 Jan. is een dagelijksch verkeer met kleine booten geopend van Port Said naar Suezen van Ismallia naar Zagazig. Deze booten leggen bij alle tusschen-stations aan. De heer de Lesseps heeft met een talrijk gezelschap de ge heele lengte meermalen bereisden laten constaterendat het verkeer op alle plaatsen (mits met kleine booten) ge makkelijk plaats heeft. Op een boot, dien een stoomboot vau de maatschappij (een geschenk van prins Napoleon) op het sleeptouw neemt, legt de heer Lesseps de afstand van 150 kilometers tusschen beide zeeën in 24 uren af. De heer de Lesseps wijst er op, dat het nu wel de tijd zou zijn te onderzoeken in hoeverre het 1,20 meter diepe en 15 meter breede kanaal thans reeds voor den handel dienstbaar kan zijn. Hij stelt voordoor speciale agenten den stand der werkzaamheden te doen onderzoekeudeze zonden zich den G April te Alexandrië moeten bevinden. De dood van Proudhou en die van de Charras hebben geleid tot de opmerking, dat al de mannen van 1848 voor zooveel zij niet meer tot de levenden behooren, arm zijn gestorven. Is dat niet het schitterendste antwoord aan hen, dit hunne belangeloosheid in twijfel hebben getrokken De keizer van Frankrijk dweept met zijn Leven van Cesar. Hij» spreekt er over met iedereenen krijgt hij een geleerde ouder handen dan laat hij hem niet los. Het werk wordt ook in het Chineesch vertaald; met deze taak is de heer d' Escayrac de Lauture belast. Een der achtenswaardigste eu geleerdste hoogleeraren in de letterkunde te Berlijn heeft een aanval gekregen van verstandsverbijstering van geheel bijzonderen aard. Hij ver beeld zich namelijk dat de aanteekeningen, welke hij gedurende velen jaren heeft bijeen verzameld omtrent het leven van Julius Cesar, hem ontvreemd en toegezonden zijn aan keizer Napoleon. Hij zegt met een koortsverwekkeud ongeduld af te wachten de verschijning van dat werk, om alsdan zijn wettig eigendom terug te eischen. Hij beweert voorts dat ecu Fransch hoedenmaker bij wien hij gehuisvest was, hem zijn handschrift heeft gestolen. De ongelukkige hoogleeraar is door deze onverandelijke gedachten zoodanig verdoofd dat hij niet meer in staat is zijne lessen te geven en ook genoodzaakt is afstand te doen van zijn leerstoel. Zijue vrienden hebbeu alle pogingen in het werk gesteld om hem deze buitensporige gedachten weg te nemen doch tot dus verre alles te vergeefs. Te Londen heeft een mandie niet wilde dat zijne vrouw eene crinoline droeghaar de deur uitgezet en de crinoline op den haard geworpen, waarop hij petroleum gooide. Er ontstond ongelukkig brand door in den schoorsteen; de regtbank heeft om 't nieuwe van 't geval den man tot 10 shilling in plaats vau tot 5 pond sterling veroordeeld. In twee maanden tijds zijn voor het geregt in En geland 158 eischen tot echtscheiding aanhangig gemaakt. De Times berigt, dat een verzoek is ingeleverd om het getal regters, waaruit het hof van echtscheiding is zamengesteld, te vermeerderenop grond dat de mannen en vrouwendie niet meer te zamen wenschen te levenveel te lang moeten wachten om wettiglijk gescheiden te kunuen worden. Dezer dagen heeft gedurende de avonddienst in de Greyfriarskerk te Reading eene vervaarlijke gasontploffing plaats gegrepenwaardoor de geestelijke uit den predikstoel werd geworpen en verscheiden zitplaatsen te gelijk met den vloer in het rond werden geslingerd en verbrijzeld. Een dertienjarigen brandstichter. In de zitting der Jury te Bar-le-duc (Frankrijk), op den 9 dezerkwam liet volgendeopmerkenswaardige geval voor De gendarmes bragten een 13jarigen knaap, met verstan dige trekkenboosaardigen bliken in weêrwil van het zware vermoeden dat op hem rusttetamelijk kalme houding, de regtszaal binnen. Zijn arme vader, door smart gebogen, zette zich naast den verdediger. Het publiek was bij 't ge- zigt van den jeugdigen misdadiger diep bewogen en aanvan kelijk geneigd, aan zijne schuld te twijfelen. Doch de debat ten leverden spoedig het bewijsdat Alfred Henrion wel de gelijk strafbaar was en hoe vroegtijdig ofschoonhelaas in eene verkeerde rigting zijne verstandelijke vermogens eene groote mate van ontwikkeling hadden verkregen. Uit de acte van beschuldiging blijkt het volgende

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2