BURGERLIJKE M IMI DER GEMEENTE HELDERT BÏRGERLIJKE SI WD DER GEMEENTE TEIOTELLIXG. TELEGRAM. ADVERTENTIE N. M. J. MANHE1M, EENIGE KIEZERS. Den 6 September 1864teu 6 ure iii deu morgenbarstte te Mouzay, aan de Maas, brand uit in eene schuur, toebe- hoorende aan den heer Henrieux, ten gevolge waarvan dit gebouw, een paardenstaleene prooi der vlammen werd. Door spoedige hulp werden de naburige woningen tegen de magt der vlammen bewaard. Den 14 September, ongeveer 3 lire des namiddags ontstond op nieuw te Mouzay branden wel in de woning van den heer Repieur. In weinige oogenblik ken was eene groep gebouwen schuren en stallen geheel I in de asch gelegd en de woning zwaar beschadigd. Nog had de bevolking van Mouzay zich niet geheel hersteld van den schrikdoor deze beide ongevallen veroorzaakttoen den 16 September, des avonds tegen 7 ure, een derde brand ont stond in een onbewoond perceel, hetwelk den heer Dauphin tot paardenstal diende. Aangewakkerd door een hevigen wind, deelden de vlammen zich spoedig mede aan twee be lendende gebouwenen in weerwil van de krachtige maatre gelen der brandweer, werden de gebouwen van Dauphin ge heel in de asch gelegd. Deze branden, in zulk een kort tijdsverloop, op verschillende punten van Mouzay ontstaan, bragten schrik en ontzetting onder de inwoners te weeg. Men was algemeen van gevoelen, dat hier brandstichting in het spel was en de verdenking viel op Alfred Henrionwien men dikwijls had hooren zeggen, dat hij dit of dat gebouw in brand zou steken, enz. en wien men eenige oogenblikken voor het uitbarsten van den derden brand op geheimzinnige wijze rond de woning van Dauphin had zien sluipen. Na gedurende langen tijd op hardnekkige wijze alle schuld ont kend te hebben, gaf de knaap eindelijk toe, dat hij werkelijk de stichter was van de drie genoemde brandenop 614 en 16 September. Hij verhaalde hoe hij de misdrijven had aan gelegd, en verklaarde, dat de eenige aanleiding daartoe had bestaan, in zijne begeerte, om »een groot vuur te zien." Dit loog hij echter. Niet te dier oorzake had hij de branden gesticht. Integendeel, in plaats van, onder den invloed eener zoo zonderlijke neiging te handelen, gat hij toe aan een ge- krenkten trots en wraakzucht, tegenover buren, die hem somtijds min of meer scherpe berispingen hadden toegediend, wegens het kattekwaaddat hij uitvoerde. Als een voorbeeld van zijne jeugdige verdorvenheid diene, dat hij op zekeren dag, toen zijne moeder hem eene regtvaardige kastijding had toegedienddreigde dat hijzoo zij hem nog eens sloeghet ouderlijke huis in brand zou steken. De knaap bezat een helderen geest en uitmuntenden aanleg, doch zijn wraakzuchtig en boosaardig karakter maakte hem ontoegankelijk voor den goeden raad en de voorbeelden zijner ouders en leermeesters. Zelfs nadat hij gevangen was genomen liet hij zijne streken niet achterwege; hij maakte 't zijne medegevangenen zoo lastig, dat hij onder een streng toezigt moest worden geplaatst. Bij 't verhoor bekende hij zijne misdaad volkomen, ver haalde op welke wijze hij die ten uitvoer had gebragt en verklaarde ten slotte, dat dit was geschied met bedoeling, om zich op de eigenaars der drie verbrande huizen te wreken. Onder de getuigen werd een jonkske van 12 jaren verhoord dat standvastig had geweigerd den beschuldigde bij de tweede brandstichting de hand te leenen zoodat Henrion zou gezegd hebben: Welnu als gij mij niet helpen wilt, blijf dan daar maar staan en zing of fluit dadelijk Le Roi Dagobert(1), als gij iemand ziet aankomen." De verdediger poogde aan te toonen, dat, op grond van Alfred's jeugdde feitenwaarvan hij werd beschuldigdhem niet konden worden ten laste gelegd. De gezworenen ver- eenigden zich echter niet met deze conclusie en namen Alfred's schuld en strafbaarheid, doch ook verzachtende omstandigheden aan. Ten gevolge daarvan werd de aangeklaagde veroordeeld tot 12 jaren opsluiting in een huis van correctie en een vijf jarig toezigt der politiena afloop zijner gevangenisstraf. (1.) Een Fransch volkslied. Een niet algemeen bekend middel om pekelvleesch te be reiden door een Noordhollandschen landman aangewendis het volgende: Leg in het najaar de stukken van het afge hakte beest, hetgeen gij den geheelen winter tot laat in de lente of zelfs tot in den zomer bewaren wiltin eene tobbe wrijf het eerst en bespreng het daarna matig met zoutlaat het vijf of zes dagen dus liggenhaal het er dan uitkook alle stukken een half uur neem ze dan uit het kokend water en spreid ze uit op eene tafel; laat ze daar vier en twintig uren op liggen; maak alsdan gewone pekel, zoo sterk, dat er een ei op drijft en leg daarin al uw vleesch. Op die wijze zal niet alleen dit pekelvleesch goed, maar ook zoo malsch en sappig, weinig zoutachtig en bijgevolg ook een gezond voedsel blijvendat het laatste stuk zoo aangenaam zal zijn als het eerste, want het kooken heeft de openingen toegeschroeid en het al te sterk indringen van het zout belet. Van 27 Januarij 3 Februarij 1S65. ONDERTROUWD J. van der Plaatscheepstimmerman 22 jaren wonende te Vlissingen verblijfhoudende alhier en H. Kamp, 21 jaren. J. C. Webervleeschhouwer 26 jaren en J. Wielick, bijna 21 jaren. F. A. Gerrits zeilenmaker bij de Marine29 jaren tn J. M. van Doorn, 29 jaren. GEHUWD L. F. Gets er. M. J. C. E. Kuikens. D. Grunwald en K. de Jongh. BEVALLENM. Kort geb. Dekker D. W. R. van Aalst geb. Suring D. A. Slok geb. Appel D. M. C. Bizel geb. Moolcman D. A. Vos geb. Spaudauw D. M. Pool geb. Gerssen Z. A. dc Barse geb. Smeets Z. A. Spil geb. Prins D. V. Bakker geb. Keijzer Z. C. Boom geb. Vermeulen Z. J. Brands geb. Bruin Z. T. Wanink geb. Bonda Z. G. Bakker geb. Outbroekhuisen D. B. Frcckc geb. Spruit Z. C. J. Staalman geb. Vossevcld Z. A. Willemsen geb. Koopman D. M. Fooij geb. Mctzelaar D. OVERLEDEN C. L. Hieter 4 dagen. J. Bouiuan geb. Berniukhof 49 jareu. W F. Schokker 13 dagen. T. Griek 73 jaren. G. Bosch geb. Franks 46 jaren. A. Felix geb. Sloth 65 jaren. D. Veen 2 jaren en 5 maanden. G. Heijmans 38 jaren. M. Blokker 1 jaar en 8 maanden. C. Reinders 24 jaren. Ambtshalve ingeschreven 2. Van 16 31 Januarij 1865. ONDERTROUWD Gccne. GEHUWD Willem Lictnan en Necltje Cupido. GEBORENDirkz. van Mattheus de Graat' en Tcttje Groendijk. Jau z. van Dirk Pronker en Grietje Gerrits Buijl. Trijntje d. van Klaas Picters Rab en Aaltje Reijers Klijn. Jacob z. van Jacob van dei Ploeg en Marij Siltjcs Smit. Jetnke, z. van Jcmkc Cornelis Bos en Aaltje Jacobs Haan. Eijtje d. van Klaas Stobbe en Nceltjc Alberts Visser OVERLEDEN Pictcr Johannes Meijer oud 32 jaren te St. Petersburg. 1 aangespoeld lijk van het mannelijk geslacht. ARRONDISSEMENTS REGTBANK. Zitting van 24 Januarij 1865. 1. II. K.tc Schoorl, toebrengen van slagen aaneen bedienend beambte in de waarneming zijner bediening vrijgesproken. 2. K. H.ouder Oudorp woordelijke beleediging van een bedienend be ambte, ter zake van dc waarneming zijner bediening, ƒ8 boete eu subsi diaire gevangenisstraf van 1 dag en de kosten. 3. W. S.aan de Oude Sluisuiten van scheldwoorden geenc te laste- legging van eene bepaald omschreven daad of van eene bepaalde ondeusd behelzende, zonder daartoe getergd te zijn ƒ1 boete, met subsidiaire ge vangenisstraf van 1 dag en de kosten. 4. a. F. i). R.wcdnwc van H. V. en b. A. M. K.vrouw van J. v. d. M.te Helder, gezaraelijk gepleegde eenvoudige diefstal, vrijgesproken. 5. A. G.te Zijpe mishandeling van 2 personen 1 maand eenzame opsluiting en 2 boeten, elk van ƒ8, met subsidiaire gevangenisstraf van 1 dag voor iedere boete, in eenzame opsluiting te ondergaan, en dc kosten. 6. R. D.te Helder, niet verschijning als gedagvaarde getuige, 10 boetemet subsidiaire gevangenisstraf van 3 dagen en do kosten. Heden Dinqsdaq, 7 Februarij 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs n n Weenen 1 Weinig variatie. Berlijn n u Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude)59jj 5°/0 Vereenigde Staten van Moord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 51 8 °/0 Geconfedereerde!! 6°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 2°/0 Blaauwe Grieken 5°/0 Mexico 3°/0 Mexico (nieuwe) l|°/0 uitgestelde afgestempelde Grenada 5u/0 Turken 3°/0 Venezuela Boot aan, Goud 118 pCt. °/o 181' 271 25| 6A 49! m a n k t i i u i r, t i x. ALKMAAR 4 Februarij. Aangevoerd 2 Paarden f 15 a 25 2 Kocijcn f 65 a 80 181 Schapen f 18 a 26, 37 Varkens f 8 a 932 Biggen f3 a 4, Boter per kop 70 a 82^ ets. HOORN 4 Februarij. Aangevoerd 7 mud Tarwe f8, 85 Gerst i'6 129 mud Haver f4, 50 mud Paardenboonen f5.75 22 mud Erwten, Graauwc f 11Groene f 11.50, op monster verkocht 100 mud Mosterdzaad 1'14, 39 mud Kar- weizaad flö, 16 Paarden f 29 a 115, 22 Kalveren f 5 a 16.50, 212 Schapen 1'10.50 a 24, 30 Varkens f7 a 15, 135 Biggen .f5.75 a 6, 120 Kippen 10.35 a 1.60 130 Eenden fl a 1.20, 1900 Kip-Eijeren f3.25 a 3.50 600 Eend-Eijcrcn f4 per 100, 1850 koppen Boter 65 a 70 ct. per kop. 's GRAVENHAGE 6 Februarij. Boter. De handel was heden niet levendigvoor versche waar was meer aftrek en werd genomen a f58. Vergaarde van 1*54 tot 1*55.50 a f56 naar deugd. Woensdag 8 Februarij vertrekt van hier de Oost-Indische landmail via Marseille. Bij de verkiezing van een Lid der Kamer 'van Koophandel en Fabrieken, op 10 dezer, de Kiezers aanbevolen hunne stem men uit te brengen op den Heer zijnde een geacht inwoner dezer Gemeente en zeer ervaren in alle vakken deu Koophandel betreilende.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3