OPHNDIRI! VERKOOPINï, INBOEDEL, I'11! li lik li llliklilll'IU. Bergplanten-ölie. 1LBEBT. Zeer Zeldzaam SIMOIY SCHIPPER, «OH KllliT V\\ DE ZtlI'E D. A. VALCOOGH. 1740. Oud Cartagena's Maatschappij voor Levensverzekering te Londen. OPGERIGT IN 1838. Kapitaal: 500,000 pond sterling ƒ6.000,600 l\ed. Ct* Jaarlijksche Premiën-ontvangst 268,712,10 p.s. ƒ3,224,550 IV.Ct. GEORGE LEWINE II. LEIIMAMS óf Ge. OU CONTANT GE Men is van meeningop Donderdag den 9 Februarij 1865, des ..voormiddags ten 10 ure, in het Koffijhuis van den Heer J. ZITS, aan het Nieumediep alhier, ten overstaan van den Deurwaarder J. W. YAN DER WAL Cz. publiek te verkoopen: Eèïic nétte en èéïie goed geconserveerde bestaande in: Een CHIFFONNIÈRE, een LINNENKASTJETAFELS STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS-, en AARDEWERK. voorts: BEDDEN met toebehoorenWollen en Katoenen DEKENS, eenige VROUWEN-KLEEDEREN, benevens eenig GOUD- en ZILVERWERK en hetgeen verder zal worden aangeboden. Daags voor de verkooping te bezigtigen. 5EEGT taE'ï VOORT. De Notaris W. J. HIDDE BOK is van meening op Maandag' den 13 Februarij 1865, 's avonds S ure, in het Lokaal 1'IVOLI, te Helderpubliek te verkoopen: 1. Twee HUIZEN en ERVEN, met afzonderlijke Boven huizen en Kelderstaande en gelegen aan de Binnenhaven, te Nieuwediepelkander annex, dienende tot Woon- en Winkelhuizen, bewoond door Mej. de Wed. Bakker, de Heeren Beckhoi.ut Backx en Donderdaal: Wijk N, N°. 36 en 37. 2. Twee WOONHUIZEN en ERVEN, waarvan een met afzonderlijk Bovenhuis, staande en gelegen annex de vorige percelenbewoond door den Heer M. F. Walt,in en den Heer A. FIofsté, Wijk N, No. 38 en 39. 3. Een perceel GROND, groot 270 Q Ellen, gelegen achter de 3 eerstgenoemde huizenuitkomende aan het Heldersche Kanaal. 4. De genoemde 3 perceelen in eene massa gecombineerd. Eigendom van Mejufvr. de Wed. E. A. WALLIN. 5. De OPSTAL van eene Timmermanswerkplaats, staande op het Erf No. 3. Eigendom van den lieer M. F WAI BIN. De helft der koopsom kan op de percelen als Eerste Hypotheek tegen 5% rente 's jaars verbonden blijven Nadere informatiën zijn te bekomen op franco aanvragen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. berigt door deze dat hij zich aan den Burg op Texel, als mjac nac JSÖ ■-:= jm.. gevestigd heeft, verzoekende vriendelijk ieders gunst en recommandatie. gelegen in West-Friesland, over veel honderd jaren ver dronken met nog alle bedijkingen en inundatien die van A°. 1552 tot 1598 door Voor Zes Gulden te bekomen. Aan te vragen onder letter Z.bij den uitgever dezer courant. Zij die gaarne in het bezit van hun hoofdhaardat voor name sieraad van den mensch, willen komen of blijven, die worden daartoe het middel aan de hand gegeven. Een opmerkzaam natuur-onderzoeker ontdekte dit in zekere plant die op de bergen van Oud-Carthagena wast. Nadat hij doof toevallige omstandigheden er toegebragt was zijne aandacht op dit voorbrengsef der natuur te vestigen leerde hij er de ware strekking van kennen en bereidde uit dit ware geschenk des Hemels, (want zoo mag men het met regt noemen), dat hij met eenige andere preparaten volmaakte, het genoemde heilzaam middel. De ondervinding bewees er de kracht van Het gebruik er van is eenvoudigmen wrijft het bij wijze van Pomade in het haar, waardoor weldra het haar uitvallen ophoudthet haar versterkt wordt en men zich bij blijvend gebruik mag verheugen in een schoonen haarbol, terwijl het bijna dezelfde kosten eischt als Pomade of andere Haarolie. Hetzelve is a 60 cents perFleschje verkrijgbaar aan het IIoofd-Dépöt te Delft, bij A. BREETVELT Az., Delft, Markt, nevens de Waag. En verder uitsluitend en alleen in de onderstaande Depots. H, D. SchliiterNieuwediepW. B. Wiebols, P urinerendeA. Schra- vendijk HilversumJ, B. Upman BarsingerhomS. Keet, Sc hagen, G. J. Teuuisse Haarlem D. Boots, AlkmaarM. Vriend, Zaandam Geb. 1'rese VenhuizenGebr. Reekers IVeespG. A. Köbne Eda m H. W. Büttger Zuidscharwoude Wed. R. JongelingEijerlandB. D. van Weedede Pijp; W. C. Vel tb ui zen LarenWed. W. Mars. Wierin- gerwaard. En meer Dépots in andere plaatsen. HOOFD-BUREAU7, Waterloo Place Pall Mali, Londen. HOOPD-BUREAU voor Duitschland: 61, JagerstrasseBerlijn. Mits deze wordt door mij ondergeteekende ter algemeene kennis gebragtdat het GENERALE AGENTSCHAP der LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ ALBERT, voor het Koningrijk der Nederlanden is opgedragen aan de Heeren II. LEI1MANN CA. te AMSTEIII)AM. Berlijn, Generaal-Gevolmagtigde der Levensverzekering 1 Januarij 1865. Maatschappij ALBERT. Zich aan bovenstaande aankondiging gedragende, nemende ondergeteekenden de vrijheidde oplettendheid van het publiek op de MAATSCHAPPIJ VOOR LEVENSVERZEKERING ALBERT te vestigen. Deze inrigting geniet zoowel in Engeland als ook bereids op het vasteland eene regtmatige vermaardheid zoowel om hare soliditeit als waardige afdoening van zaken weshalve zij zich tot het sluiten van Levensverzekeringen van allerlei soort aanbeveelt. Prospectussen te allen tijde gratis ten hunnen Kantore te bekomen. Soliede Huizen, genegen zich met een Agentschap te belasten, gelieven zich franco bij de ondergeteekenden aan te melden. Generale Agenten, Geldersche Kade, M 77. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4