Jtè 387. Vijfde Jaargang. 1805. JjefÖer, JlteuineÖiep, IMfemsoorö, c«5. ZATURDAG 11 FEBiUJAttïJ. VRIJWILLIGERS VIHIII DE MTIOMLE MILITIE. bekendmakixg. VLAS-FABR1EK, NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.30 Franco per post *1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Ad verten tiiin van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zcgelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door liet gemeentebestuur wordt het uavolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helderroepen bij deze op, ingezetenen, die verlangen als VRIJWILLIGERS bij de Militie voor deze gemeente op te tredenom zich daartoe op een der overige werkdagen van deze maand, tusscken des morgens 9 en 12 ure, ter Secre tarie aan te geven. Aan iederen vrijwilliger wordt door de gemeente een hand geld toegekend van ZESTIG GULDEN. Om vrijwilliger bij de Militie te zijnmoet men ongehuwd of kinderloos weduwnaar en ingezeten wezenvoorts ligcha- melijk voor de dienst geschikt, ten minste 1.56 el lang, op den 1 Januarij van dit jaar bet 20ste jaar ingetreden en het 35ste jaar niet volbragt hebben, tot op het tijdstip der op treding aan zijne verpligting ten aanzien van de Militie, zoo ver die te vervullen warenvoldaan en een goed zedelijk gedrag hebben geleid. Ter bekoming van laatstgenoemd bewijs, kan men zich vergezeld van twee ter goeder naam en faam staande meer derjarige ingezetenen, die de vereiscbte verklaring kunnen afleggen, ter Secretarie op eiken werkdag in deze maand, aanmelden, tusscben des morgens 9 en 12 ure. Hijdie voor de Militie is ingeschrevenwordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeentein welke hij inge schreven istenzij hij geene verpligtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen hebbe. Hij, die bij de zeemagt, bij bet leger hier te lande, of bij bet krijgsvolk in 's rijks Overzeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelatentenzij bij bij bet verlaten van de dienst, behalve een bewijs van ont slag van den bevelhebber onder wien hij laatstelijk beeft ge diend, een getuigschrift liebbe ontvangen, inhoudende, dat bij zich gedurende zijn diensttijd goed beeft gedragen. Hij kan, beeft bij dit ontvangentot dat zijn veertigste jaar volbragt is als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. De vrijwilligers wordenvoor zooverre ze daartoe geschikt bevonden zijnen er gelegenheid toe bestaatingelijfd bij het korps hunner keuze. Helderden 6 Februarij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAK MAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. te Anna Paulowna Polder. Wij achten bet niet ondienstig de aandacht van industriëlen en kapitalisten te vestigen op het ontworpen plan van den heer J. C. de LeeuwDijkgraaf van den Anna Paulowna Polder. Het is van algemeene bekendheid dat de vlasteelt in ge noemden polder zeer gunstige resultaten oplevert. Ten einde dezen tak van landbouw nog meer productief te maken, ten nutte van den polder en omstreken, beeft de heer de Leeuw het plau ontworpen tot oprigting eener fabriek aldaar, tot verdere kunstmatige bereiding van dat product. Eene brochure is in den boekhandel verkrijgbaar gesteld a. 30 cent, waarin de heer de Leeuw zijne denkbeelden over dit onderwerp op eene zoo breedvoerigeduidelijke en bevatte lijke wijze heeft ontwikkelddat de zaak gewis bij een ieder die dit geschrift ter band neemt de belangstelling zal opwek ken. Wij bevelen de lezing bijzonder aan, vooral aan die genen die tot plaatsing hunner kapitalen omzien naar eene industriële onderneming, die ruime rente van het kapitaal beloofd, en waarvan gezegd mag worden, dat de gegevens niet uit de lucht zijn gegrepen, maar op proefondervin- ding berusten. De namen der personen die zich tot de op rigting dezer fabriek hebben vereenigdstrekken reeds tot groo- ten waarborg; liet zijn die van de lieeren J. A. Keurenaer, J. C. de Leeuw, Jbr. Mr. J. II. van Foreest v. d. Palm e;i C. Kalft'. Het maatschappelijk kapitaal is gesteld op 150,000 en de aandeelen op ƒ1000. Aan bet slot der brochure leest men: De voorstellers vermeenen te moeten doen opmerken, dat de Anna Paulowna Polder thans een der meest geschikte plaatsen isr voor de oprigting der bier bedoelde fabriek. Door den Noord-Holïandschen Staatsspoorweg, wiens vol- tooijing met rasscbe schreden nadert, die den polder door snijdt en waarvan een station in het midden des polders is gevestigd, zal bet groote bezwaar waarmede men tot biertoe te kampen hadnamelijk de afstand van de hoofdplaatsen van bet rijk en de moeijelijke communicatie weldra geheel zijn vervallen. Het vlas is er bereids een uitmuntend product en de grond neemt jaarlijks meer en meer toe in geschiktheid voor de vlasteelt De arbeidsloonen mogen thans voor zwaren handenarbeid nog eenigzins booger zijn dan elders ook die onevenredigheid zal spoedig hersteld zijnwanneer er meer geregeld werk komt en de communicatiën verbeterenterwijl daar tegenover staat, dat eene jeugdige en krachtige bevolkinggaarne hare diensten zal komen aanbieden en er in allen gevalle voor ligt werk reeds banden in overvloed zijn 1 Er zijn goede plaatsen voorbanden tot oprigting der fabriek; uit verschillende kan gekozen worden. Daarenboven begrijpen de hier wonende vlasbouwers geheel hun belang om medewerking te vcrleeuen. Geen gevestigde industriën worden verdrongen, niemand wordt op eenigerhande wijze in zijn bestaan benadeeld, integendeel kan hier landbouw en industrie elkander de hand reiken en gezamelijk werkzaam zijn tot onbegrijpelijk nut voor velerlei personen en toestanden. De oprigters zien met des te meer vertrouwen te gemoet, dat zij in hunne pogingen zullen worden ondersteundomdat lo. de genomen proef zooals hier voren is gemeld de gunstigste uitkomst beeft opgeleverd; 2o. dat bereids een der hoofdbezwaren waarop de vroe gere maatschappij schipbreuk leed, is opgeheven en wel, do keuze en wijze van inslag der grondstoffen. De oprigters namelijkwaren eenstemming van oordeel, dat bijaldien niet kon worden voorkomen dat door de vestiging der fabriek eene te groote prijsverlioogiug der buren in den Anna Paulowna Polder ontstond, of dat de maatschappij verpligt zou zijn, om in de eerste jaren althans, voor eigen rekening vlas te bouwen, bet ondoenlijk zou zijn de maat schappij op te rigten. Zij deelden dit bezwaar aan de vlas bouwers mede, en de meeste medewerking viel bun ten deel eene enkele bijeenkomst was genoeg om eene over eenkomst te sluitenwaarbij 23 landbouwers zich hebben ver- 1) Dc sedert vijf jaren in den Anna Paulowna Polder werkende Noord-Hollaj/dsche Maatschappij tot cultuur en bereiding van meekrapdie niettegenstaande de zeer gedrukte meekrapprijzen steeds gunstige uitkomsten oplevertheeft overigens genoegzaam aangetoonddat hij vermeerdering van arbeid ook aanbod van handen niet achterblijft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1