bonden om gedurende de eerste 5 jareu, jaarlijks zoo uoodig ten minste, zestig bunders behoorlijk bewerkbaar vlas, tegen taxatie van deskundigen door partijen te zamen te benoemen, aan de maatschappij te leveren. Het overige rekent men gemakkelijk te kunnen aankoopen bij hen die zich niet bepaaldelijk hebben verbondendoch die daartoe in hun eigen belang zullen overgaan. Ook dit bewijs van belangstelling moge toonen dat men algemeen do oprigting van fabrieken als de hierbedoelde ver langt; en dat men werkelijk vertrouwen heeft op de door nieuwe pogingen te verkrijgen resultaten. POLITIEK OVEIÏZIGT. Dingsdag is te Londen het parlement door eene konink lijke commissie geopend. De troonrede bevat niets bijzon ders; er wordt de gegronde hoop in uitgedruktdatnu het vredes-verdrag tusschen de Duitsche mogendheden en Dene marken is gesloten, de vrede van Europa geen nieuwe stoornis zal ondervinden. In den Amerikaanschen burgerkrijg zal eene volstrekte onzijdigheid worden gehandhaafd. De opening der Fransche kamers in de volgende week, wekt thans de aandacht te Parijs. Men is nieuwsgierig wat de keizer welligt zal zeggen van Home en van de ontrui ming. Het vertrek van den koning van Italië uit Turijn, kan ook gereede aanleiding geven tot eene periode in de keizerlijke rede. De gemeenteraad te Turijn heeft thans te laat begrepen wat hij heeft misdaan, door niet tot den koning te spreken, na al wat er gebeurd is. Thans is eene commissie uit den raad den koning nagereisddoch is on- verrigter zake teruggekeerd. 'L. M. verleende haar geene audiëntie wegens //ongesteldheid". Volgens latere berigten is Z. M. nog niet voornemens zich direct te Florence te vestigenmaar voorloopig weder naar Turijn terug te keerentot dc in aanbouw zijnde etablisse menten voltooid zijn. Ook uit Amerika wordt nu gewaagd van plannen van tijdelijken afstand van grond in Mexico aan Frankrijk. De Fransche Moniteur weerspreekt dat berigt. Maar de officiële taal is in de officiële bladen soms 't minst van allen te ver trouwen. De kansen voor herstel van den vrede in Noord-Amerika zijn thans weder geheel verloren. De heer Blair heeft zijne zending zien mislukken. President Davis moet den heer Blair het verlangen te kennen gegeven hebbendat de onderhandelingen zouden worden gevoerd als tusschen twee volkomen onafhankelijke natiën en onder een wapenstilstanddie zou voortduren zoolang de onderhandelingen in gang zijn. Men berigt van New-York dd. 28 Jan. Aanzienlijke versterkingstroepen van de Noordelijken zijn op weg naar Wilmingtonwaar meu verzekert dat president Davis zelf is aangekomen. Ook de Zuidelijken hebben daar eene groote krijgsmagt bijeengebragt. Dépêches, den 20sten door de Noordelijken van fort Fisher afgezonden, constateren dat de Noordelijken den vo- rigen dag eene verkenning hadden gedaan, maar dat zij den vijand op een afstand van twee mijlen van de positie, welke zij zeiven innamen, in slagorde gevonden hebbende, naar het fort waren teruggekeerd. Sherinan's legercorps rukt op Augusta aan. Generaal Hillbevelhebber der Zuidelijken in Georgië, heeft order gegeven om des noods de katoen en de machines daar aan de vlammen prijs te geven. 1TI3ÏÏ7TS?:JDI1T3B1T. Helder, Nieuwcdiep, Willemsoord enz. 10Februarij 1865. Afloop der op heden gehouden verkiezing voor een lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. Uitgebragte stemmen 48, waarvan op de heeren A. J. van Kelckhoven 17. W. C. M. van Bruggen 17. M. J. Man- heim 6. A. L. Lenw 4. Mr. Ch. Bosch Iteitz 2. L. Jel- gersma 1. J. Jonker 1. Alzoo herstemming tusschen de beide eerstgenoemde heeren. Volgens hier ontvangen particuliere berigten van Rio Janeiro, dato 1 Januarij jl.was Zr. Ms. stooinfregat Adolf Hertog van Nassauden vorigtn dag aldaar aangekomen, na veel stormweder te hebben doorgestaan; hij het geweldig slingeren van het schip was een der sloepen uit de davids geslagenvan verdere schade of ongelukken wordt geen melding gemaakt. Men dacht dat het schip spoedig zijne reis zou vervolgen naar Batavia. Z. M. heeft met ingang van 1° April a.s.bevorderd tot ingen. 1" kl. bij de Marineden ingen. 2e kl. J. W. Galteuen tot ingen. 2e kl. den adspir.-ing. B. W. Tideman. De inspecteur van den geueesk. dienst der zeemagt heeft ter kennis gebragt, dat op 3 Julij e. k. een vergelij kend examen zal worden gehouden over adspiranten om te worden toegelaten als kweekeling voor de geneesk. dienst der zeemagt bij 's Rijks kweekschool te Utrecht. Voor 1°. Mei zal het daartoe strekkend verzoekschrift aan het De partement van Marine vrachtvrij moeten worden ingezonden. De Slaats-Ct. van eergister vermeldt de voorwaarden, waarop 20 leerlingen bij de telegraafdieust kunnen worden geplaatst. Te 's Hage is aan het ministerie van marine in ver schillende percelen het leveren van houtwaren aan 's rijks werven te Amsterdam en alhieraanbesteed voor f 405,833. Naar men verzekert houdt de regering zich thans bezig met de beantwoording van het voorloopig verslag der Tweede Kamer van de Staten-Generaal over het wetsontwerp, be trekkelijk de schutterijen. Men verwacht dat die beantwoor ding spoedig zal gereed zijn, zoodat men de behandeling van dit gewigtig wetsontwerp nog in den loop dezer zitting kan te gemoet zien. De toestand der Amsterdamsche kanaalmaatschappij is thans vrij hagchelijk geworden. De inschrijvers zullen, na hetgeen is openbaar geworden, niet ligt vrijwillig tot ver vroegde storting overgaan; de heer Santhagens heeft daarom in de Amst. Ct. den wensch te kennen gegeven, dat de raad van Amsterdam reeds nu 1 millioen van de 3 millioen sub sidie op de kanaalmaatschappij zal doen overschrijven, zonder daarvoor recepissen te vragen. De Tijd daarentegen meent dat nu 2/3 van het kapitaal ontbreekt, de aannemer ont breekt, een geldig aannemingscontract ontbreekt, de som door art. 41 van hel wetboek van koophandel gevorderdont breekt, en de statuten moeten herzien worden, eigenlijk alles ongedaan is en men van nieuw af alles moet beginnen. De regering is echter niet van dit gevoelen. Te Groningen is het ijs weder zoo sterkdat Maandag jl. arresleden met paard er op werden geziende hardrijderijen worden weder overal aatigekoudigd. Op het eiland Walcheren te Serooskerke is eene naam- looze vennootschap tot stand gekomenmet het doelom het aankweekeu en bereiden van vlas te bevorderen. Multatuli wil een nieuw dagblad uitgevenzoodra de zegelwet zal zijn afgeschaft. Om het kapitaal bijeen te krij gen, zal hij zijn portret uitgeven, voorzien van een eigen handig geschreven spreuk uit een zijner werken. Een litho grafie-portret kost f 10een photografie-portret kost f50. Wanneer de deelneming niet genoeg is voor de oprigting eener courant, dan zullen de bestellers van het portret hunne uitgave moeten beschouwen als een blijk van sympathie voor Multatuli's persoon of ingenomenheid met zijn werk. De firma R. C. Meijer belast zich met de uitgave der portret ten. Wie er een verlangt, wordt uitgenoodigd in postwissel of aangeteekeuden brief f 10 of f 50 te zenden aan genoemde firma. Het klassikaal van Groningen, heeft besloten de ou derlingen en diakenen van de herv. gemeente te Doekwerd in hunne betrekking voor 6 weken te schorsen, wegens niet toepassing van het reglement op de vacaturen. - Een onzer bladen deelt het volgende staaltje mede van curieusen schrijfstijl van een geleerden gemeente-secretaris; //Nota van observatien van gepresumeerde erreurenwelke bij de publieke adjudicatie van communale gronden van entot groote désagreabiliteiten zouden leiden. Primo zoo supposeert men dat een erreur in het indicatief tableau met deparcellaire legger in de indentiteit existeert, en se- cundo, ook presumeert men dat er eene abusive indicatie der nummero's bestaat. Een en ander zal belmoren gerecti ficeerd te worden, ten einde geene difficulteitcn in de hypo thecaire rescriptie te éprouveren. Naar men uit Petersburg verneemt, beantwoorden de verkiezingen in Rusland niet aan de aanvankelijk gekoesterde verwachtingen. De ondervinding leert dat de inassa des volks in vele streken zeer weinig begrip heeft van de libe rale bedoelingen der regering, en, beheerscht door een ge voel van wantrouwen, niet naar de stembus gaat, terwijl aan den anderen kant de adel, hoewel het gewigt van de nieuwe instellingen begrijpende, te wantrouwig is om er veel belang in te stellen. Op eene districtsvergadering in het gouvernement Kostrom verschenen van de 249 grondeige naars niet meer dan 8 en van de 98 kiesgeregtigde boeren geen enkele. Gedurende de maand Januarij zij te Parijs 160 firma's failliet verklaard. Voortdurend houdt de Fransche pers zijne lezers bezig met bijzonderheden omtrent het historische werk van keizer

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2