Itl KdEliIJJkl! STAND DER GEREEWE TEXEL. TELEGRAM. 1865. ADVERTENTIE l\. Napoleon. Een berigtgever heeft het eerste deel al in de handen gehad. Het ziet er prachtig uit, verguld op snede, veel wit en veel noten. Om het gehalte te beoordeelen had echter zelfs een Franschman geen tijd genoeg. 1500 exemplaren zullen op best papier worden getrokken en voor 50 francs verkrijgbaar zijn. Dan zal er eene editie van 10 fr. volgen, daarna een van 5 fr.later een van fr. 3.50 en eindelijk eene geïllustreerde uitgave van 50 centimes. Men twijfelt niet of de overgroote meerderheid zal de laatste editie afwachten. Valt de inhoud dan niet in den smaak, dan heeft men althans de prentjes. Een photograaf te LyonGarcinging met zijn toe stel naar een naburig landgoedom daar eenige punten op te nemen. Juist had hij zijn hoofd weder onder den doek verborgentoen hij eene hand op zijn schouder voelde leg gen. Het was die van den jagtopziener. »Uw naam." "Garcin." "Uw acte." //Ik jaag niet "Wat! niet jagen, en dat kanon dan?" Bij die woorden wees hij op het toestel van den photograaf. Deze barstte in een schaterend lagchen uit. "Dat is voor de photografie." //De fout van wien ge wilt," antwoordde de veldwachter, "ik maak proces-verbaal op." Hij voegde de daad bij den wil en constateerde dat Garcin met een klein kanon op de vogeltjes schoot. Hierop beval hij den photograaf hem te 'volgen naar den maire. Men kan zich voorstellen wat er plaats had toen hij voor dezen gebragt werd. Maar de veldwachter wilde zijn onge lijk nog niet erkennen voor hij een afbeeldsel zag door Garcin vervaardigd, waarop zijn eigen kop achter een boom te zien was, zooals hij den photograaf had beloerd, wach- tende op een schot, dat niet kwam. De koffij in betrekking tot de gezondheid. 't Is ongeveer achttien jaar geleden dat de Fransclie docter Caron een aanval deed op 't. gebruik der koffij met melk vermengd, welke kwestie in 1861 door den geneesheer Sam weder op het tapijt werd gebragt. Veel werd door hem in het midden gebragt tegen dezen drank, die een aantal ziekten en kwalen kon te weeg brengen aan wier opsomming behalve de griep en de intermitterende koortsenniets ontbreekt. Gelukkig heeft de chimie ons in den laatsten tijd bewezen hoe ongegrond de schrik aanjagende beweringen van genoemde heeren zijn. Zij doen hunne oordeelvelling op de volgende proef berusten. Men neemt drie bokalen, twee met zuivere melk, de derde met gekookte koffij en evenzooveel melk. Men dekt deze drie bokalen toe, op zoodanige wijze, dat hoewel de lucht kan doordringenelke vermenging met vreemde lig- cbamen onmogelijk is. Een geruimen tijd later is de melk verdroogd en tot schimmel overgegaan de koffij met melk is daarentegen genoegzaam onveranderd gebleven zoo zelfs, dat ze weder opgekookt goed smaaktDe koffij heeft de melk belet te stremmen, de melk verteert niet, zonder stremming, dusis koffij met melk onverteerbaar en ongezond. Zij wordt zelfs een waar vergiftdat langzamerhand de doodelijkste ziekten tengevolge beeft! Gelukkig zeggen wijheeft de chemie een ander licht over deze zaak verspreid en bewijst ons klaar en duidelijkhoe liet eigenlijk met deze zaak gesteld is. De tannine, die de koffij bevat belet de melk te stremmenmaar zoo als A. Samson in La Presse opmerkt een droppel azijn is voldoende om dit te bewerken. De maagsappen nu, die zuur zijn, bewerkstelligen de stremming der melk in de maag, even als de azijn dit in liet proefglas doet. Dus stremt de melk met koffij vermengd even goed (hoewel trager) in de maag als onvermengde melk zou doen. Er valt van die zijde dus niets meer tegen het gebruik van koffij met melk aan te merkendan hetgeen van elk voedsel, van elke drank kan gezegd worden niet elkeen kan ze even goed verdragen dit geldt zelfs van de zuiverste melk. De moderne wetenschap beeft echter bewezen dat de koffij met melk gebruikthet verteren van dierlijk voedsel ver traagd de voedende zelfstandigbeden langer in het organisme doet vertoeven en dus hun versterkend vermogen steunt. Yan daar ook, volgens docter Payon, de belangrijke eigenschap der koffij, om de krachten van menschen, die tot ruwe werkzaamheden gebruikt wordente schragendaar een kop koffij met melk zesmaal voedender zou zijn dan een kop bouillon. De werklieden in de kolenmijn van Charleroi, die drie maal daags koffijsoep gebruiken, bevinden zich er uitstekend wel bij en genieten de beste gezondheid. In een Boheemsch dorp. bijna geheel door arme wever3 bewoond die uitsluitend van aardappelen leefdenwerd de zwakte en sterfte onder die menschen zoo groot, dat de re gering naar middelen tot verbetering omzag. Eenige docters kwamen op de gedachteom de koffij als dagelijkschen drank in te voeren. De ellendige en ziekelijke bevolking is sedert dat oogenblik als herboren, en het Oostenrijksche gouvernement heeft ten haren behoeve de inkomende regten op de koffij opgeheven. Zelfs de Cretins ondervinden den heilzamen in vloed van dien aromatischen drank; in het arrondissement Briamjon heeft de geneesheer Chabrand er de beste resultaten van geconstateerd. De koffij zonder melk gebruiktheeft als opwekkend middel de grootste vermaardheid, van daar dat vele geleerden en schrijvers haar bijzonder op prijs stellen. Sterk getrokken en met koud water vermengdis zij een verfrisschende drank en wordt door de militairen in Afrika hoogelijk als zoodanig gewaardeerd. Bij slot van rekening is de koffij met of zon dei- melk een gezondeonschadelijke en aangename drankde troost van den arme en geschat bij alle standen. De aanvallen op haar gerigt, hebben haar slechts des te meer waarde ge geven, door dat de wetenschap haar heeft geregtvaardigd en haar goeden invloed heeft bevestigd. Correspondentie. Het artikel van een verontwaardigd „volbloed Texelaar" zal in een der volgende nomincrs worden opgenomen. Van 2 9 Februarij 1865. ONDERTROUWD: Simon Wiluer, weduwnaar van Aaltje Kcijzerarbei der 38 jaren en Grietje Eelinan 40 jaren. Hendrik Sclitllingerwe duwnaar van Ar.tje de Wijnveldwachter, 41 jaren en Trijnje Flens, 30 jaren. Bonofacius Wiegel, arbeider, 25 jaren cu Maatje van Ceters 24 jaren. GEHUWD -• Gerrit Plaatsman en Grietje Ellen. GEBORENCornclïs van Jan Schrander en Tetje van Ilert. Be atrix Maria, d. van Pieter Koning en Airtje Visman. Willem Meijertz. van Aukc Blom en Stij ut je Zunderdorp. Ilcijman Izuk Lopcs z. van Izalc Lopes Cavdozo en Rebccca lleijman Rodriges Lopcs. Henrietta d. van Reijer Kikkert Fcenstra en Aafje Schaap. Jacob Herman z. Harmen Bruin en Aagje Boon. Gerrit, z. van Dirk Gerritz. Bakker en Wil lem tje Keijser. Klaasjed. van Philippus de Blok en Tcuntje Bakker. Antjc d. van Aric Schaatscnberg en Trijntje Schoenmaker. OVERLEDENLeentje Gomes 1 maand. Nanna Rcijers Bakker we duwe van Dirk Cz. Bakker 84 jaren M A i; li T I» E It I G T E IV. PU RM ERENDE 7 Februarij. Kleine Kaas t'28.50. Middelbare fAangevoerd 46 stapels Kleine Kaas. 1 Middelbare. Boter. Van fl.05 tot 1.20 per Ned. t«. Ge middeld f 1.15 per Ned. Aangevoerd 68 Runderen. Handel matig vlug, 70 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 75 tot 95 ct. per Ned. fg. 44 Nuchtere Kalveren. Prijs: van f9 tot 18 per stuk. Handel vlug. 34 Vette Varkens. De prijs was van 38 tot 48 ct. per Ned. f§. Handel vlug. 4 Magere Varkens, van f 11 tot 15, en 45 Biggen, van f3.tot 5.Handel stug. 379 Schapen en Lammeren. Handel vlug. 7 Paarden. Kip-Eijereu f3.Eend- Eijercu fper 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 24 stapels Kaas, wegende 6171 Ned. fft. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f28.75, 1 stapel a f29. Aangevoerd: 603 Ned. fg Boter. SCHAGEN 9 Februarij. Magere Gelde Koeijcn f?0 a 120. Vette Gelde Koeijcn f140 ii 210. Nuchtere Kalveren 16 it 12. 1S5 Schapen f 16 a 24. Magere Var kens f 14 a 20. Biggen i'4 a 6. Konijnen 20 a 60 et. Kippen 50 a 110 cl. Eenden 40 a 90 ct. Duiven 15 a 25 ct. Boter 92£ ct. per kop, of 1*1.25 per Ned. {g. Kaas 25 a 30 ct. per Ned. fg. Kip- Eijercn f2.50 a 3.per 100 stuks. Ecnd-Eijercnniet ter markt aan gevoerd. Heden Vrijdaq, 10 Februarij EFFECTEN Beurs van Londen Parijs Weenen l A ast. Berlijn I Frankfort I AMSTERDAMWillig. 5°/0 Metalliek (oude) 5°/o Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8"/0 Geconfedereerde!) 5°/0 llussisclie Spoorweg-Aandeelen •5°/0 Blaauwe Grieken 3"/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) IJ0/,, uitgestelde afgestempelde Grenada 6 »/0 Turken 2°/0 Venezuela 59 3 TS~ 51 f 4,7 °lo 22 27 25.) 49' 18A POLITIE. Dezer dagen op de publieke straat gevonden eene BOA. De regtbebbende kan dezelve ten Burele van den onder- geteekende terugbekomen. Helder10 Februarij 1S65. De Commissaris van Politie A. C. BOONZA.JER. Maandag 13 Februarij vertrekt van hier de West-Indische mail. \roorspoedig bevallen van een ZOONJ. L. VAN DAMME, Echtgenoote van I-I. BITTER. Genees-, Heel- cn Verloskundige. Nieuwediep8 Februarij 1865. Algevicene kennisgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3