STOOMVAART. Ouden en des Nieuwen Testaments, geliefde êroote fferpftemjj H Ik I Op Zondag 12 Februarij 1865 Voor L IJ I) E R S aan MAAGKRAMP, MMWiVKTB JM, ZEE11WSCIIE-MAATSCHAPPIJ DIENST OPVASTEDAGEN. DE ZOMERDIENST zal aanvangen op Woensdag den 15 Febr. 1865. D. DRONKERS. De Eerste Aflevering van den STATEK-BMBEL, vervattende alle de Canonycke Boecken DE APOCRYPHE BOECKEN. HENDRIK, JACOB en PIETER KEUR. lieden overleed, zacht en kalm, onze o Moeder en Behuwd-Moeder NANNA BAKKER, Wed. van 1). C. BAKKER, in den ouderdom van 84>- jaar. Oude Schild op Texel, 8 Februarij 1865. R. BAKKER. Uit aller naam. der zangvereeniging des avonds ten 8 urein het lokaal T i V 01 i. PROGRAMMA. Eerste Afdeeling. „Christnacht" (cantate)Heller. Solo voor Tenor Romance uit JosephMeiiul. Ia. lluheAbt. j-, T) b. Le Comte OryRossini. Koor uit „Le Pardon de Plo'èrmel"Meijerbeer. Tweede Afdeeling. Koor uit „de JaargetijdenHaijdn. Solo voor Bas Aria uit „La Juive"Halevij. la. Quartct uit „Le Comte Orij" Rossini. b. „Soldaten Liebe" Tenor-Solo met Koor Kücken. Koor uit Cuillaume Teil"Rossini. NA AFLOOP: Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere inededeelingenwegens de geneesmethode van den, ook in Nederland, door vele ge lukkige genezingen bekend geworden Arts Dr. Med. FR1EÜ. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor Ne- derland een depót gevestigd te Meppel, bij de Heeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van het in bovenbedoelde bro chure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. van Van VLISSINGEN: MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAG, des morgens te 8 ure. Van ROTTERDAM: DINGSDAG, DONDERDAG en ZATURDAG, te 10 ure 20 minuten; terwijl van af primo MAART tot ultimo OCTOB15R de afvaart te Vlissingen geregeld is na de aankomst der Stoom boot van Breskens; zullende op de dagen der aankomst van Botterdam, dadelijk gelegenheid zijn, per Stoomboot naar Breshens te vertrekken ook is des anderendaags morgens om 8 ure gelegenheid voor passagiers en goederen naar Neuzen enz.; verder zijn deuren van afvaart'en aankomst zooveel mogelijk geregeld naar de Spoortreinen te Botterdam. Aanlegplaatsen: Slos, WolphaarlsdjkKatschc Teer, Stavenisse, ZijpeSteenbergsclie Vliet, Binielsas OoltgensplaatWillemstad, Willemsdorp, 's Gravendeel, SteenehamerDordrechtAlblasserdamKinderdijk en Slikkerveer. AGENTEN. Te Vlissingen, de lieer P. J. SIEGERS; Goesde Heer W. ANEMAET; Zierikzee, de Heer W. ABELS; n Willemstad, de Heer A. SONNEVELD Dordrecht, de Heer P. BARENDRECHT Botterdam, de Wed. C. J. van der GARDEN. De Directie Bij S. VAN VELZEN Jr. te Kampen, ziet het licht: des BENEVENS Met nieuwe bijgevoeghde Verklaringen op de dugstere plaetsen, aenteeclceningen van de gelijcklugdende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Uit te geven volgens «le beste Uitgaven van Onder toezigt van de Leeraren aan de Theol. School te Kampen. Deze onveranderde STATEN-BJJBEL, voorzien van alle KANTTEEKENINGEN, zoo als die in de oorspronkelijke Uitgaven gevonden worden, benevens de APOCRYPHEBOEKENwordt volgens de Oude Spelling met geheel nieuwe en duidelijke Letterin twee uitgavende ééne met LATIJNSCHEde andere met DUITSCHE letter gedrukt. Jaarlijks zullen er 20 Afleveringen verschijnen. Elke Aflevering wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 20 Cents, of circa 3 Cents ppr Vel van 4 Pagina's; zoodat de geheele Bijbel den lutcekeuaren niet meer dan Twaalf Gulden Tachtig Cents, dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden, zal kosten. Als Premie ontvangen de Inteekenaren bovendien 12 keurige Staalgravures, naar de oude platen, onder toezigt van J. W. KAISER gegraveerd, benevens eene uitvoerige naar de beste bronneu bewerkte Bijbelkaart. StS' Deze Uitgave is vereerd met de Inteekening van II. II. 31. 31. den Koning en de Koningin der Nederlanden. De Eerste Aflevering, welke Twee Platen bevat, ligt bij alle solicde Boekhandelaren ter inzage voorhanden. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GLLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4