.M 388. Vijfde Jaargang. 1865. •4» ^eföer, JïieumeÖiep, WtffemsoorÖ, euft. WOEIVSDAG 15 FEBRUARIJ. NIEUWE COURANT VAN DEJ^I Venchijut WOENSDAG en ZATUEDAG. Abounemeiitsprijs voor maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 V Men abonneert ziek bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. Be prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelrcgt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag* middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukkeu een dag vroeger. 1TIE TT "7T S T X J D 11T Gfr 3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 14Februarij 1865. Zondag avond jl. trad de zangvereeniging Cecilia weder op, om haar aangekondigd programma voor de niet-wer- kende leden uit te voeren. De goede verwachting die men koesterde werd ook ditmaal wederom niet teleurgesteld, daar de solo's zoowel als de koreu meer dan goed werden aangevangen en ten einde gebragt. Met een buitengewoon geanimeerd bal werd het concert besloten. -Hoewel elders verschillende havens door het ijs geslo ten zijn, ziet men hier bijna dagelijks schepen binnenvallen cn dikwijls zonder de hulp der sleepbooten in te roepen; gisteren voormiddag zag men op één oogenblik vier a vijf schepen met een oostelijken wind in het Marsdiep laveren, die allen behouden de haven bereikten. Ook de schepen die tot vertrek gereed zijn worden door het ijs niet opgehouden. Volgens berigt van Ramsgate is aldaar aangekomen Zr. Ms. schroefstoomschip 4e kl. de Amstelkomende van West-Indië, van waar hij den 2S December jl. is vertrok ken en bestemd naar Nederland. Dit schip heeft aan boord de equipagie van de in West- lndië afgekeurde schooner cle Schorpioen. Volgens particulier berigt van de kust van Guinea zou Zr. Ms. stoomschip Prinses Mariaeerst den S Maart van daar naar Nederland vertrekken. Bij het departement van Koloniën is onder dagtee- kening van 31 December 1864, van Buitenzorg een berigt ontvangen, hetwelk den 9 Februari] 1S65 te Suez was aangekomen, en dat de aankomst vermeldt van Zr. Ms. stoom schip Zoutman. Voor het overige was er niets buitengewoons. Zr. Ms. schroefstoomschip het Loohetwelk in de maand Dec. jl. uit Oost-lndiê is vertrokken, zal te Helle- voetsluis binnenvallen. Z. M. heeft den schipper in het vaste corps dek- en onderofficieren J. de Vogelbenoemd tot broeder der orde van den Nederlandschen Leeuw. Z. M. heeft de le luit. van het corps mariniers S. A. Roos, wegens ongeschiktheid voor de zeedienst, ter zake van in en door de dienst ontstane ligchaamsgebreken met 1 April a. s. op pensioen gesteld ten bedrage van f 690 's jaars. De luit. t/z. le kl. G. W. C. Voorduin, laatst be hoord hebbende tot liet station der zeemagt te Suriname cn met particuliere scheepsgelegenheid den 2den dezer in Nederland teruggekomen is met dat tijdstip op non-acti viteit gebragt. Bij de gisteren gehouden aanbesteding van het maken en opstellen eener houten toren op de Hervormde kerk te Oudesluis, was de minste inschrijver de heer M. F. "Wallin, voor de som van f1075. Men schrijft ons van Texel, 12 Februarij. Gisteren nacht is te Vlieland aan strand gedreven de loodsrinkelaar No. 1, schipper Sleijboom, zonder equipage. De rinkelaar is af- en voor de haven van Vlieland gebragt. Later verneemt mm dat dc equipage behouden was. Uit Amsterdam berigt men dat in de gisteren gehou den vergadering der kanaalmaatschappij, de stemming ter benoeming van een nieuw bestuur heeft plaats gehad, doch dat de uitslag der stemming in eene eerstdaags nader bijeen te roepen vergadering zal worden bekend gemaakt. Wij zien met genoegen dat ook op vele andere plaatsen het plan tot oprigting eener fabriek tot kunstmatige bereiding van het vlas, in den Anna Paulowna Polder, waarover wij in ons vorig nommer melding maakten, bijval vindt. In het belang dezer provincie, wenschen wij dan ook dat die bijval eene krachtige ondersteuning moge ten gevolge hebbenen men de daarvoor benoodigde leening ad ƒ150,000 spoedig moge volteekend zien. Ook uit het oogpunt van bet wenscbelijke en nuttige om in den winter geregelden handenarbeid aan het werkvolk te verschaffenis het oprigten van dergelijke fabrieken ten platten lande in alle opzigten aanbevelenswaardig, en teregt wordt du3 in eene mededeeling uit Waard en Groetgeplaatst in het Weekblad van Haarlemmermeervan Vrijdag 10 Febr. 11. ook de algemeene medewerking en krachtdadige ondersteuning voor de te bouwen vlasfabriek ingeroepen. Het deed ons genoegendat ook daar de vooruitgang van den Anna Paulowna Polder wordt opgemerkt en wij nemen gaarne over wat daaromtrent in genoemd blad wordt gezegd «Het ware eene zeer wenschelijke en nuttige zaakzoo er nmeer geregelden winterarbeid voor bet volk kon verschaft "worden. Het plan van den heer J. C. de Leeuw, dijkgraaf »van den Anna Paulowna Polderbevordering der vlasteelt »in Nederland, door kunstmatige bereiding van het vlas, enz. "verdient daarom ook zeer de algemeene medewerking en "krachtdadige ondersteuning. Onder het bestuur van dezen "dijkgraaf is de Anna Paulowna Polder een voorbeeld voor "Vele gemeenten geworden, daar toch bijna alle wegen hard "zijn gemaakt en een kolossale meekrapstoof, geschikt om de "daaj verbouwde meekrap te droogenis opgerigt. Voorts "Vindt men daar eene school en eene kerk met orgel, dio "niets te wenschen overlaten. Vooruitgang is allerwege op "te merken en ook de eerwaardige leeraar en voorganger, uweet de gemeente op de ware hoogte van den tegenwoordi- ngen tijd te houden." Naar wij vernemen, zegt het Dagblad van s Ilage is door eeu aanzienlijk getal werklieden in verschillende fabrieken van ijzerwerken in Nederland, met name uit Am sterdam'sHage, Leiden, Delft en Schiedam, een adres aan Zijne Majesteit den Koning ingediend, waarin zij hunne donkere vooruitzigten schetsen, als gevolg van den in den laatsten tijd in toepassing gebragten maatregel van overdreven vrije mededinging, zoowel buiten als in het land, naar openbare werken. Het gevolg daarvan is, zeggen de adressanten, dat bijna al hetgeen, wat hier in Nederland wordt aanbesteed in hun vak, aan buitenlanders wordt ge gund. De arbeid aan de fabrieken wordt daardoor natuurlijk telkens minder en hierdoor worden bijgevolg ook de inkom sten der werklieden aan die fabrieken bekort, die, voor het meerendeel vaders en hoofden van talrijke huisgezinnenniet meer in staat zijn hun gezin te onderhouden. Overtuigd van de vaderlijke gezindheid des konings jegens al zijne onder danen en niet het minst jegens den werkmandie bloed en goed voor zijn beminden vorst veil heeft, hebben die werk lieden zich tot den koning gewend, om door zijne goede

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1