zorgen leniging van liunne ellende te erlangen. Zij hopen dat paal en perk worde gesteld aan die overdreven concur rentie waardoor hun het weinigedat zij nog verdienen geheel wordt ontnomen. Naar men zegt heeft nagenoeg een twee duizendtal werklieden dit adres onderteekeud. Aan boord van de tusschen Glasgow en Havre varende stoomboot Athanasian heeft dezer dagen in laatstgenoemde haven een bedroevend ongeluk plaats gehad. Terwijl men met lossen bezig wasschoot een vat met benzine uit de kraanketting en de vloeistof verspreide zich over de lading. Het volk staakten den arbeid en hervatte dien des avonds bij kaarslicht; plotseling ontstond eene vervaarlijke ontplof fing door het vlamvatten der benzine, waarbij de vlammen als uit een vuurberg door het groote luik opstegen. Zoodra de brand gebluscht wasdeed men onderzoek naar den toe stand der arbeiders van welke drie dood en een ernstig ge brand gevonden werden. Kort daarna wilde men den arbeid hervatten, toen een tweede losbarsting, en weder twee per sonen deerlijk werden geblakerd. Het schip heeft weinig geleden, doordien het van ijzer was. De vrouw van een rijtuigmaker te Gemazac is voor spoedig bevallen van drie levende kinderen. Diezelfde vrouw heeft in zes jaren tijds dertien kinderen ter wereld gebragt waarvan thans negen nog in leven zijn. In Noord-Amerika is door de republikeinen eene ra- dikale hervorming in de speelkaarten uitgedacht. De harten en ruiten zijn vervangen door roode vaandels en sterren de klaveren en schoppen door arenden en schilden; de hee- ren zijn kolonels, de boeren majoors en de vrouwen vrij heidsmaagden met phrygische mutsen op. Een nieuw soort van hulpmuddel bij het zakkenrollen werd dezer dagen in de Parijsehe omnibussen in toepassing gebragt. De voornaamste, hoewel onschuldige medewerkster, was een prachtige angorasche kat. Twee meisjes, die elkander niet schijnen te kennen en zeer ordentelijk gekleed ziju, ne men te gelijk plaats in eene omnibus. Een van haar heeft de kat op de schoot. De andere begint er een gesprek over en aait het dier, dat zich gewillig daartoe leent. Andere dames willen nu ook de kat liefkozen en deze maakt de rond door de omnibus, maar bij het aannemen en overreikenledigen de meisjes behendig de zakken der da mes. Zij waren echter dom genoeg om hetzelfde middel een geruimen tijd toe te passen. Daardoor liepen zij in het oog en dezer dagen werden ze op heetcr daad betrapt. De meisjes zijn veroordeeld; de kat is onmiddelijk op vrije' pooten gesteld. Dikwijls heeft men bij het branden van petroleum en photogene hinder, dat er zich korsten vormenwaardoor zij slecht branden. Dat schijnt te komen, dat het katoen vochtig is voor het in de olie gedaan wordt. Wil men dit voorkomen, dan moet men het katoen eerst goed op den kagchel droogen en dan dadelijk in deu ballon met olie doen. Is het katoen eenmaal goed doortrokken dan behoeft men voor geen vocht meer te vreezen. - Bij eene instorting in de steenkolenmijn te Salt Wells (Engeland) zijn 6 personen omgekomen. Van 3 tot 7 Febr. heeft te Weenen het examen plaats gevonden van 48 voor de lokale telegraafdienst opgeleide jonge dames. De aspiranten moesten bewijzen geven van hare bekendheid met de inrigting en het gebruik van den toestel van Morse, met de leer der telegrafische verbindingen en met de orthographie. Het examen leverde zoo vol doende resultaten opdat niet alleen alle aspiranten geschikt werden bevonden, maar zelfs de meest vleijende getuigenis sen ontvingen. Er zullen, behalve deze 40 nog 35 worden aangesteld. ^tngesanbeu ^tuftUcn. Be Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Aan de redactie van de Nieuwe Courant van den Helderenz. Met aandrang en nadruk, maken wij bij herhaling open bare melding van het ingeslopen misbruikdat en onderwijzers en leerlingeu vroegtijdig de school verlatenom zich in het siaatsenrijdeu te oefenen. Wij meenen dat het ten 4 ure tijd genoeg is om die zoo noodzakelijke kunst aan te leeren voorloopig herinneren wij aan de omstandigheid dat de inge zetenen de kosten van het onderwijs gezameutlijk dragen, en zich bijgevolg niet behoeven te rigten naar de exceptionele bepalingen der autoriteiten en voegen hier andermaal bij dat elke onderwijzer zijn tijd best noodig heeft om degelijk onderwijs te geven in het zoo noodwendige lezen, schrijven, rekenenom niet van de vele andere vakken te gewagen. Wij hopen dat onze stem niet die is eens roependen in de barre woestijnen dat men niet spitsvondige drogredenen aanvoere ter verontschuldiging. Een voorstander van het onderwijs der jeugd. Correspondentie. Alvorens het artikel van den geachten inzender te Texel te plaatsen ver wijzen wij ZEd. naar de ingezonden stukken voorkomende in de nommers 350 en 352 van dit Blad ter aantooning dat daar reeds hetzelfde onder werp hrced%perig is behandeld. Wij moeten veronderstellen dat ZEd. daar mede niet bekend is. Voor bet geen verder door den inzender beloofd wordt houden wij ons bijzonder aanbevolen. Kinderziekte en Koepok-Inenting. Onder dit opschrift bevat het Volksblad van 9 Febr. de navolgende regelen. Wij geven er een plaatsje aan iD dit blad, daar de zoogenaamde kinderziekte ook in deze gemeente heerscht en 't zijn nut kan hebben dat zij die nog altijd bezwaar hebbenzich of hunne kinderen te laten vaccineren bij tijds gewaarschuwd worden en op die wijze er toe mogen medewerken om de verdere verspreiding der gevreesde ziekte zooveel mogelijk te voorkomen. Nog altijd zijn er velen, die uit vooroordeelen weigeren hunne kinderen te laten vaccineren en daardoor schuldig wordendat hunne kinderen vroegtijdig door de gevaarlijke ziekte worden ten grave gesleept of wel voor altijd de tée-r kenen dragen van het ouderlijk verzuim. Hun die de koepok inenting wenschen te bevorderen, kunnen wij zeer aanraden, de lezing te verspreiden van het opstel van Dr. Pous Kool haas in het laatste No. van de Schat der Gezondheid18G4, ter wijl wij inzonderheid de aandacht vestigen op de volgende woorden: «Hun die hunne redeneringen gronden op hunne denkbeelden van het ongeoorloofde der koepok-inenting als zoude deze een daad van ongodsdienstigheid zijnkan misschien geen beter geschrift worden in handen gegeven dan het in 1857 verschenen woord van Ds. Gunning; door dat «woordof door in denzelfden zin gesproken woorden kan misschien nog menigeer die nu tegen de vaccinatie is, een voorstander derzelve worden Ds. G. noemt de koepok-inenting een «van God verordend middel", tooDt aan dat betamelijke voorzorg geen vooruit- loopen is en *dat «al wie weet en erkent, dat God dit middei gegeven heeft en dan toch zijne kinderen de pokken (koepokken?) niet laat inenten, den Heere zijnen God verzoekt. «Tenslotte herinner ik hen die in een dwaalbegrip verkeeren aangaande het verband tusschen ziekte en zonde in het algemeen, en alzoo ook tusschen kinderziekte en zonde, aan hetgeen on langs hierover geschreven is door Ds. Ten Kate in zijn boeksken: «wilt gij gezond worden?" Aldaar leest men (bl. 5) «Beproef u zeiven, lieve lijder! of ook gij u niet misschien door eigen schuld deze uwe kraukte hebt berokkend door onmatigheid of onbedachtzaamheid door toorn of boosheid door jaloezy of overspanning, door geldgierigheid of eerzucht." En is het niet onbedachtzaam te weten dat er een voorbehoedmiddel bestaat tegen eene verschrikkelijke en zeer besmettelijke ziekte, en evenwel dit voorbehoedmiddel niet te willen aanwenden OTBimraMKN M ESN HUMZ. Zestien jaren. Ik zou wel eens willen weten of ieder jong meisje zooveel plannen vormt voor de toekomst, en dan nog zulke pleizierige plannen! Ik voor mij geloof wezentlijk dat men slechts behoeft te leven om gelukkig te zijn. Het zal zoo heel lang niet meer duren of ik ga van school af; dan ben ik voornemens veel te lezen en mij toe te leggen op het huishouden, zoodat, als ik eens getrouwd ben, ik mij 't huis naar den zin kan maken. Negentien jaren. Al twee winters in de wereld! Een ding heb ik ten minste geleerd. Ik zie dat de wereld mij schoon, rijk, noch aangenaam in den omgang vindt; derhalve ben ik niet veel bijzondersengeloof mijdie ontdekking is lang niet aangenaam. Maar ik ben er van overtuigd, dat ik ge zond verstand bezit en dat het hart bij mij op de regte plaats zit. Het komt er dus maar op aan, wat ik daarmede heb aan te vangen. Drie en twintig jaren. Mijn geluk is verdweneneen geest van rusteloosheid heeft mij bevangen. Dat afmatten en toch zoo doelloos leven dat ik tot nog toe geleid heb, kan niet lang zoo voortduren. Wel doe ik mijn best, om geen enkelen huiselijken pligt te verwaarloozenmaar wij hebben dienstboden in overvloed om al het werk te doen. Eene vrouw is toch te beklagen het wordt haar altijd ingeprent dat haar edelste werkkring zijn moet, de schoot van haar gezin. Ach, was ik maar een man! Mogt ik werkzaam zijn in de bedrijvige wereld, al moeten die werkzaamheden uit sluitend ten doel hebben, rijk te worden. Ik ben niet goed genoeg om op den duur zulk een kalm, eentoonig leven te leidenik moet iets hebben om mijn geest bezig te houden. Ik verlang volstrekt niet van het eene gezelschap naar het andere te gaanzoo als zoo veel jonge dames doen in de hoop daar een echtgenoot te bekomen. De gansche inrigting onzer maatschappij is vernederend voor de vrouw. Volgens mijue opinie zou het beter zijn zonder omwegen bij een heer met een liuwelijksvoorstel, voor den dag te komen, dan al die kunstgrepen in 't werk te stellen, die men nu aanwendt; namelijk, als een meisje dan absoluut een man wil hebben. Maar zal zij dan ook gelukkig zijn.? Ik weet het niet. Zes en twintig jaren. Hoe snel vliegt de tijd toch voorbij En als men een blik werpt op zijne tot nog toe afgelegde levensbaanwat beeft men dan ai niet bijgewoond en wat heeft men al ondervinding verkregen en toch ben ik nog in het onzekere, hoedanig ik het leven beschouwen moet. Menig meisje in mijne plaats, zou den heer B. tot man ge nomen hebben, want hij beminde mij, hoe weinig bekoorlijks

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2