TE LEG HAM. BURGERLIJKE STAND DER GEMEENTE HELDER. P OLITI E. ADVERTENTIES. SCIIMIÜT^hk UALBUüL-All UKhLIA Nieuwediep W. N. de KOOS. ik ook voor anderen hebben mogfc, doch, schoon hij eene veel betere vrouw verdiende dan ik, toch werd hij door mij niet bemind zoo als een man door zijne vrouw bemind worden moet. De weinige mannendie ooit eenige genegenheid voor mij schijnen gevoeld te hebben, bevielen mij niet, en zoo zal ik wel altijd eene oude vrijster blijven. Doch wat zal ik nu tot mijn levensdoel maken? Wat zal ik doen om gelukkig te worden Vijf en dertig jaren. Mijn levenspad schijnt door een flaauwe lichtstraal verhelderd te worden; een besef der waar heid dat ons leven hier eene beproeving is; dat geluk, en geen smart ons ten laatste ten deel zal vallen. Mijn gansch leven heb ik gestreefd naar geluk, naar wereldsch geluk, doch nu gevoel ik mij eenigermate bereid om al wat mij overkomen mogt, geluk of ongeluk, te beschouwen als mij te zijn toegezonden door een alwijs Opperwezen. Daarbij komt eene zonderlinge gewaarwording van tevreden berusting. En wat zal het ook uitmaken, of wij al een weinig meer of min der aardsch genot smaken? liet grootste geluk des levens bestaat daarindat wij de zegeningen opmerken die ons da gelijks ten deel vallen, en dat wij ons eigen geluk waarderen, zonder dat van anderen te benijden. Met de opvoeding der meisjes gaat men op eene uitermate wreedaardige wijze te werkzij kunnen slechts verstandig worden na eene treurige ondervinding te hebben verkregen. Waarom zou men haar niet in staat kunnen stellen om zooveel mogelijk het leven te beschouwen onder alle denkbare omstandigheden Laat haar, in plaats van haar te leeren dat de vrouw slechts gelukkig zijn kan als echtgenoote en moeder, opgroeijen met het denk beeld dat het huwelijk eene der toevalligheden is in het men- schelijk leven, en niet zelden bij den uitslag blijkt eene treu rige zaak te zijn. Een van beidenóf zij moesten op deze wijze worden opgevoedóf de gelegenheid om tot een huwe lijk te geraken moest openstaan voor de vrouw zoowel als voor den man. Waarom zouden de ouders niet heeren bij zich aan huis kunnen inviterenen er ridderlijk voor uitkomen dat zij dit slechts doen met oogmerk om geschikte mannen uit te kiezen voor hunne dochters? Menig braaf en regtscha- pon man zou alsdan eene vrouw krijgen tot echtgenoote, wier hand hij nimmer zou hebben durven vragen. Waarom zou het in een meisje voor onwelvoegelijker gehouden worden eene onschuldige vooj'keur aan den dag te leggen voor het gezeischap van den een of anderen heer indien namelijk deze voorkeur gegrond is op wezenlijke bewondering en ach tingdan wanneer zij een man beminde en huwde alleen uit dankbaarheid, omdat hij haar boven anderen had uitge kozen? Indien de vrouwen daarvan verzekerd konden zijn, dat zij zouden kunnen trouwen zoo zij slechts wilden en slechts met hen die zij zelf hadden uitgekozen, dan zouden zij veel minder vau zwakheden, zoo vaak verweten aan liet vrouwelijk karakter, zoo als ijdellieid en jaloerschheïd te beschuldigen zijn. Haar levensdoel zou edeler zijn: zij zou den als dochters, als zusters beter zijn, geschiktere leden der maatschappij wordeneningeval zij in het huwelijk tradenzouden zij betere echtgenooten en moeders worden. Aangekomen Schepen op Java. Voor 29 December 1864-. Iiebe, Iviehl, Australië; Marinus 8f WillemBuyser Shields; Laura Sp AdèleLund, dito; Jeannellc fy Cornelia Romijn dito; Jan van Schaffelaarvan Duijn Amsterdam; Abel TasmanRijken, Schields; "PostillonGreve, Macao; Johanna MariaWilhelmie, Rotterdam; YokoliamaCom- furius, Amsterdam (naar Japan); Eva JohannaHordijk, Rotterdam; Admiraal de Rui/terMöllinger, Amsterdam. Beurs Heden Dingsdag14 Februarij 1865. EFFECTEN Londen Parijs Weenen Weinig variatie. Berlijn Frankfort I AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5» Vercenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3"/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) l|°/0 uitgestelde afgestempelde Grenada 6°/c Turken49 2"/0 Venezuela18J 59 J 52 H 182 «14 27 25J o/ 0 Van 3 10 Februarij 1865. ONDERTROUWD A. Stielzeilenmaker27 jarenweduwnaar vau J. Klooster en N. Jongkees 25 jaren. G. Philipzc werktuigmaker, 57 jaren, weduwnaar van P. II. Buchncu en A. C. Cordcmans28 jaren. N. van der Wouiug sjouwerman, bijna 2G jaren en 3VI. Hof, 24 jaren. GEHUWD: Geene. BEVALLEN A Zweerus gcb. Meijer D. E. G. Regter geb. Biereu- broodspot Z. G. Smits geb. Karsten Z. M. Plagge geb. van Beeleu D. A. M. Nobhes geb. Buisman D. G. Hopman geb. Mulder D. J. L. Bitter geb. van Dainme Z. E. Gudc geb. Lap D. OVERLEDEN J. A. de Vries 4 maanden. A. Ran 5 weken. J. M. Schneider 16 maanden. J. Groot 7 maanden. C. C. Bergen 22 maanden. A. M.Timmner geb. Bcekmcijer 78 jaren. M. V. Geus -4 jaren. II. Buikema 72 jaren. O. F. Geij van Pittins 11 maanden. AFLOOP der PUBLIEKE VERKOOPING vau ONROERENDE GOEDEREN, den 13 Februarij 1865, ten over staan van den Notaris IV. J. HIDDE BOK, te Nieuwediep, Gemeente Helder. 1. Een Iluis en Erf aan de Hoofdgracht, bewoond door den lieer J. Naraink, verkocht aan den Heer Jb. II. Arons qq. voor ƒ1550. 2. Een Iluis cu Erf aan de Hoofdgrachtannex het voorgaande perceel bewoond door den lieer A. II. Arons verkocht aan den Heer Jb. II. Arons qq. voor ƒ1150. 3. Vier ouder eene bekapping gebouwde Woniugen en Ervenachter voormelde percelen, verkocht aan den Heer Jb. II. Arons qq. voor 1850. 4. Een Huis en Erf in de Middenstraatverkocht aan den lieer Jb. II. Arons qq. voor ƒ800. 5. Een Huis en Erf nabij Burgerlustverkocht aau den Heer D. Boll qq. voor ƒ1100, G. Een nieuw gebouwd Gebouw met Tuin en Erf en Weiland te zamea groot 22 roebenevens 35 roe Weiland benoorden het voorgaande perceel alles staande en gelegen in den Hclderschcn Polder. Opgehouden voor/'3400. 7. Twee Woningen en Erven aan de Zuidstraatverkocht aau den lieer J. Winter voor ƒ717. S. Een nieuw gebonwd Huis en Erf in liet Ankerpark der Marine. Opgehouden voor ƒ2850. 9. De percelen aan de Bioneuliaven cu tocbehoorcnde aau Mejufvrouw de Weduwe E. A. Wallin zijn opgehouden voor ƒ12,870. 10. De opstal van eene Timmermanswerkplaats achter de laatstgenoemde percelen is opgehouden voor ƒ275. Donderdag 16 Februarij vertrekt van bier de Oost-Indische landmail via Southampton. Dezer dagen op de openharc straat gevonden, een gedeelte van een HOROLOGIE-KETTING en een HOED. De regtliebbenden kunnen die voorwerpen ten burele van den ondergeteekende terug bekomen. Helder14 Februarij 1865. De Commissaris van Politic A. C. BOONZAJER. Bevallen van eene welgeschapen DOCHTER, J. C. H. MACKAYCHAPPUIJSI. Helder12 Februarij 1S65. Heilige kennisgeving. Een onfeilbaar middel tegen alle Jicht en Rhumatische aandoeningen, zijn de zoo zeer alom beroemde Schmidt- sche Anti-Rhumatisclie Waldwol-Wattenii 25 en 50 Cts. het pakje, Dennennaalden Olie, a 35 en 70 Cts. het fleschje, en verdere Waldwol Gezond heids Kleedingstukken, Prseparaten, enz., vol gens Frijs-Courant. Alle lasterlijke aanvallen door Concurentenwor- .den onbeantwoord gelaten, daar dit niets anders is 04 dan broodnijd en wangunst. Men gelieve, wan- neer dit met een verdiend stilzwijgen wordt beant- so woordhierin geen lafheid of zwakheid te zienmaar steedszoo als wij overal ondervindenaan onze (Q WALDWOL-ARTIKELEN, die gunstig bekend 1^ zijn, een voortdurend vertrouwen te blijven schenken. Onze Waldwol-Artikelen hebben de bijzondere aandacht der II. H. Geneeskundigen getrokken, en worden door IIEd. in voornoemde gevallen zeer aanbevolen. Tevens kunnen wij eene menigte getuigschriften van gunstige uitkomsten overleggen. H. SCHMIDT en Co. REMDAThuringcrwald. Hoofd-Depót voor Nederland M. J. C. HAM, te Utrecht. Verder verkrijgbaar te Edam, Wed. KLINKENBERG. Harlingen, S. SCHOON HOF. Hoogwoud, GEBlt. KOGELBERG. LeeuwardenH. MATHIJSSEN. RijpJ. VERDONK. SehagenG. W. STöVE. Texel, J. SIPKES. Hoorn, H. K. LAMPE. Purmercnde, C. MOHRMAN. IFormerveerG. GROOT. En verdere Depots, op de gebruiksaanwijzingen vermeld. Aanvraag om Depot franco, M. J. C. HAM, Utrecht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3