Muziek in Tivoli Meubelenenz. ALBEBT. VERLOTING NIEUWSTE van F. A. Sarg te L bij I OP ZONDAG DEN 19 FEBRUARIJ 1865. Entree en Dans vrij. Aanvang 8 ure. Dr. L. C. MARQUART, Bonn ai Bh. B. HARTZFELD ADLER Jr. te Amsterdam. Maatschappij voor Levensverzekering te Londen OPGERIGT IN 1838. Kapitaal: 500,000 pond sterling ƒ6.000,000 IVed. Ct. «Jaarlij U sche Premiën-ontvangst 268,712,10 p.s. ƒ5,224,550 I\.Ct. GEORGE LEWIJXE 11. LEHMAIXN Cie Dif: iets te vorderen heeft van of ver- schuldigd is aan M. F. WALLIN, wordt beleefdelijk verzocht daarvan vóór 1 April a. s. OPGAVE of BETALING te doen aan Mej. de Wf.d. E. A. WALLIN. van Door den Heer J. SCHULD, op Donderdag 16 Februarij 1865, des avonds, ten huize van den Logementhouder J. ZITS, alhier. Toilet-Artikelen van Glycerine Van alle F'abriekanten in Duitschlandis er tot nu toe nog geen ingeslaagd de GLYCERINE, zoo reukelOOS, doorschijnend en zuiver daar te stellen, als de bovenstaande Fabriek ze levert. De eigenaar is dan ook op de laatste Tentoonstelling te Londen, bij talrijke concurrentie uit het Binnenland enden Vreemde, uitsluitend de prijs Medaille toegekend geworden. De TOILET-ARTIKELEN uit zoodanige Glycerine te zameu gesteldworden door de vermaardste Scheikundigen en Professoren aanbevolen. 1° ZUIVER GEPARFUMEERDE GLYCERINEwordt enkel of met Water vermengd, bij ruw gesprongen vel, met uitmuntend gevolg aangewend. 2° GLYCERINE CRÈME, bij bersten in de Handen en droog gespleten Lipppu. 3° K. K. gepatenteerd uitsluitend echte vloeibare GLYCERINE ZEEP, die 40 pCt. zuiver Glycerine bevat, en als waschmiddel tot het verkrijgen eener weelce, zachte en blanke Huid onvergelijkbaar is. 4° K. K. gepatenteerd uitsluitend echte GLYCERINE ZEEP, in Capsules en in Papier, welke 30 pCt. Glycerine bevat, en zoowel bij reiniging der Huid als bij het scheren van uitstekend nut is. 5° GLYCOBLASTOI,, uit Glycerine vervaardigd HAAR-COSMETICUM, verhindert het uitvallen en bevordert den groei van het Haar, reinigt de Huid van het Hoofd en sterkt het Hoofdzenuwstelsel. De verkoop dezer TOILET-ARTIKELEN, heb ik voor geheel Nederland aan de Ileeren B. IIARTZFELD ADLER Ju. te Amsterdamopgedragen. Generale-Agent voor Noord-DuitschlandBelgie, ZwedenNoortoegen en Engeland., Fabriek van Scheikundige Producten voor Laboratoriums, Apothekers, Photographen en Technische Fabrieken. Ons aan bovenstaande Advertentie refererende, bevelen wij ons minzaamst aan. Nieuwediep de Heer CAREL A. J. van ROSENDAEL. Amsterdam n G. LAURENT, Vijzelstraat. Arnhem r GEBR. van den HEUVEL. s Hage Mejufvr. de Wed. C. IIANAU. Rotterdam de Heer J. van dek HOUT, Kaasmarkt. VERKOOP EN DETAIL. Utrecht de Heer T. ULENBROEK, Kerkenplein. Tiel n A. J. FAASSEN. Dordrecht e W. A. DENTES. Middelburg u W. A. DENTES. s' Bosch H. J. MAAS. HOOFDBUREAU7, Waterloo Place Pall Mali, Londen. HOOFD-BUREAU voor Duitschland: 61, JagerstrasseBerlijn. Mits deze wordt door mij ondergeteekende ter algemeene kennis gebragtdat het GENERALE AGENTSCHAP der LEVENSVERZEKERTNG-MAATSCHAPPTJ ALBERT, voor het Koningrijk der Nederlanden is opgedragen aan de Heeren H. LEHMANN C«. te AMSTERDAM. BerlijnGcneraal-Gevolmagligde der Levensverzekering 1 Januarij 1865. Maatschappij ALBERT. Zich aan bovenstaande aankondiging gedragende, nemen de ondergeteekenden de vrijheidde oplettendheid van hetpubliek op de MAATSCHAPPIJ VOOR LEVENSVERZEKERING ALBERT te vestigen. Deze inrigting geniet zoowel in Engeland als ook bereids op het vasteland eene regtmatige vermaardheid zoowel om hare soliditeit als waardige afdoening van zaken weshalve zij zich tot het sluiten van Levensverzekeringen van allerlei soort aanbeveelt. Prospectussen te allen tijde gratis ten hunnen Kantore te bekomen. Solicde Huizen, genegen zich met een Agentschap te belasten, gelieven zich franco bij de ondergeteekenden aan te melden. Generale Agenten, Geldersche Kade, M 77. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GTLTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4