«fjcföcrJlieuraeöiep, Wiffemsoorö, eiijj. Vijfde Jaargang. 1865. h ZATURDAG 18 FEBRUARIJ. fo 589. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt "WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandeuƒ1.30 Franco per post *1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giftjes. De prijs der Advebtentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. POLITIEK OVEIïZIGT. l)e troonrede van keizer Napoleon den 15 dezer uitge sproken' was zeer vredelievend. I)e taal des keizers is mede krachtig en ernstig, de denkbeelden, die hij ontwikkelt, zijn waar en getuigen er van, dat hij het volk, zijne vven- schen cn behoeften kent, dat hij den tijd en zijne eischen begrijpt. De troonrede is in alle opzigten een belangrijk staatsstuk. Jammer dat het slechts woorden zijnen dat Europa te veel wantrouwen moet blijven stellen in de sohoone toezeggingen van den man, van wien men niet zourle kunnen zeggen dat hij zijn woord immer gestand deed. Wij zullen naauwelijks op enkele perioden van de troonrede behoeven te wijzen zeer zal "het sluiten van den tempel des oorlogs" de opmerkzaamheid wekken niet minder verdienen het de over de verhouding tusschen kerk en staat, over" do ontwikkeling van het openbaar onderwijs, over de uit breiding van de handelsvrijheid, en de slotwoorden: "De utopie is voor het goede, wat de illusie is voor de waar heid, en de vooruitgang is niet de verwezenlijking eener meer of min vernuftige theorie, maar de toepassing van de resultaten der wetenschapgeijkt door den tijd en aangeno men door de openbare opinie". Heulers Office deelt uit Nieuw-York mede, dat in den namiddag van den 3den drie officieuse commissarissen van de Zuidelijken te lort Montrose zijn aangekomen om over den vrede te onderhandelen. Lincoln en Seward waren hen te geinoet gegaan. Het congres te Washington heeft het voorstel aangeno men 0111 eene wijziging te brengen in de constitutie, strek kende tot afschaffiing der slavernij. Van den volgenden dag wordt berigt dat de heeren Lincoln en Seward te Washington terugzijn gekeerd. Zij hebben met de commissarissen der Zuidelijken eene conferentie gehad die vier uren duurde. De vredesonderhandelingen hebben schip breuk geleden, blijvende de houding der beide regeringen dezelfde als vroeger. Het is dus te voorzien dat de oorlog met vernieuwde woede zal worden voortgezet. 1TIE TT W S T IJ D 11T O E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 17Eebruarij 1865. AVoensdag morgen is alhier eene vrouw zeer plotseling overleden eenige omstandigheden deden aan een geweldadigen dood denken, zoo dat door de justitie eene lijkschouwing noodig geoordeeld werd, die gisteren avond heeft plaats gehad door de heeren genees- en heelkundigen Kros en Bitter, waarvan het resultaat is dat men niets heeft kunnen ontdekken ter bevestiging der vermoedens, alzoo dat de vrouw den natuurlijken dood is gestorven. Wij maken hiervan melding alleen om de te dier zake verspreide geruchten te wederleggen. Zr. Ms. stoomschip 4e klasse de Amslelis gisteren middag alhier binnengeloopen komende van West-lndie en overbrengende een groot deel der equipage van de aldaar afgekeurde schoouer de Schorpioen. Zr. Ms. stoomschip Watergeus wordt gereed gemaakt voor eene reis naar de West-Indische eilanden, en zal in de loop der volgende maand daar heen vertrekken. Volgens bij het Departement van Marine ingekomen berigten van den luit t/z. le kl. P. Koning, kommande- rende Zr. Ms. sch'roefsloQinschip het Zooen van den kapt.- luit. t/z. W. C. Klis, bevelhebber van Zr. Ms. korvet Hallas, is eerstgenoemde bodem den Ssten Januarij jl. aan de Kaap stad (Tafelbaai), en laatstgemeld schip den 19den Januarij jl. ter reede van Parhnarilio aangekomen. Aan boord dier beide bodems was alles wel. Z. M. heeft den 2" luit. AV. G. Teunissen, van het 7C reg. inf. in rang en anciënniteit overgeplaatst bij liet wapen der inf. van liet leger in Oost-Tndïe. Naar men verneemt zijn door de aandeelhouders der Amsterdamsche Kanaal-Maatschappij gekozen tot directeuren: de heeren S. AV. Josephus Jitta, J. Boelen J. Rz.H. A. Insinger, C. A. E. van den Honert en AV. F. Heshuysen (nog 2 moeten gekozen worden)en tot commissarissen de heeren J. E. Bonnike, C. E. Quien, J. Boelen, J. van Eeglien, E. van Heukelom, J. E. liroms, F. AV. Hepner en L. A. Bienfait (nog 4> moeten gekozen worden). -Onder de Amsterdamsche correspondentie vertelt liet Dagblad van Zuidholland en 's Hage het volgende resi dentie nieuwsdat de heer Fransen v. d. Putte bestemd zou wezen voor gonverneur-generaal van Nederl.-Indië, en de lieer v. lloëvell dan minister van koloniën zou worden. Om Amsterdam voor den heer v. Hoëvell te winnen was hij lid der commissie van onderzoek in zake de kanaalmaatschappij geworden, terwijl om de kandidatuur van den lieer T.oudon voor liet gouv.-generaalscliap te doen wegvallen, zijn broe der lid van den raad van Indie was gewordenfamiliebe trekking tusschen den gouv.-generaal en de leden van den raad van Indiëis verboden. Deze mededeelingen zijn natuurlijk niet officieel, waar schijnlijk zullen ze zelfs spoedig weersproken wordenwij nemen ze dan ook slechts op, omdat ze uit Amsterdam aan het Jtagbl. van s. Ilage worden geschreven. Het Weekblad van het liegt vestigt in een zijner laat ste noininers de aandacht op het wenschelijkedat eene al- gemeeue opinie zich vestige, indien zij nog niet bestaat, omtrent liet veel besproken plan der doodstraf. Volgens dat blad zou een bepaald resultaat daaromtrent nog wensclielijker zijn, en het meest gereede middel daartoe ware, dat de zaak ter sprake gebragt werd in de parlementaire vergadering. AVij zouden (dus eindigt liet Weekblad) den minister van justitie zeer dankbaar zijn als hij ons eens verraste met een wets ontwerp tot afschaffing der doodstraf. AVij voor ons zouden geloove» aan de aanneming. Maar al werd het verworpen, het zou nog zeer groot nut stichten. Volgens den Brusselsclien correspondent van het Han delsbladzouden dertig Belgische bouwkunstenaars, bij den wedstrijd voor den bouw vnn een paleis der Staten-Geueraal te 's Hage, hunne gezindheid tot mededinging hebben te kennen gegeven. De regtbank te Rotterdam heeft een scheepskapitein aan wien een kapitein van 't O.-Ind. leger op zijn terugtogt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1