KEUKENMEID. Diioii viiuMiMiM m wnoi'um UITVERKOOP TELEGRAM. 1865. A V E l\ T E N T I E A. Ken fatsoenlij Si Meisje, W I N K E L 1) O C SI T E K Mevrouw 15O (J Bt 1 Cl IJS BENEDEN FABRIEKSPRIJZEN bij de Gezusters van KELCKHOYEN. Voor de Armen dezer Gemeente. Lokaal TIVOLI te HELDER. 15. Idijllen-walzerJ. Strauss. II7' Streck. Toen had ge een dubbel selioone taak Met hen die voor dezelfde zaak Op 's Konings hoog beveldaar Neêrlands Vlag "vertoonden En gij voldeed wat werd verwacht; Méér dan Uw pligt hebt gij volbragt, Zoo dat èn 's vijands val, èn bondgenoot u loonden. Dank zij U allen toegebragt Voor 't feitdat aan het nageslacht Èn Neêrlands ouden moedèn glorie zal verkonden. Als 't Indisch leger daag'lijks toont Dat steeds de roem zijn moed bekroont Bewees de zeemagt weerzich aan haar pligt gebonden. ^nijiocmöcn J)tuï!ücii. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Salomo heeft gezegdwees niet al te regtvaardig. Deze ge dachte kwam bij mij op, toen ik het ingezonden stukje las, over een ingeslopen misbruk van het te vroeg verlaten der school door onderwijzers en leerlingenen dat wel om schaatsen te rijden. De wensch van den inzenderzal ik gedeeltelijk vervullen in zoo verre namelijk, dat ik niet met «spitsvondige drog redenen" zal antwoorden want de zaak is te eenvoudig, maar «zijne stem zal wel die eens roependen in de barre woestijn zijn". Het geheugen van den inzender schijnt zeer kort te zijn of zijne kennis over kinderen en schoolwezen zeer gering. Heeft hij vergeten dat hij als jongen ook liever op het ijs dan in de school was? Neen, de onderwijzer doet verstandig, den leerlingen gelegenheid te schenken van eene hier schaars te geuieten uitspanning gebruik te makendaar door krijgt hij ze juist op school, dewijl een groot gedeelte anders vol strekt de school niet bezoekt of stil zou wegblijven. Dit is vrij wat erger, daar men den leerlingen zoo doende bloot stelt om leugen en bedrog aan te wendenom toch hun doel te bereiken. De onderwijzer die den leerlingen het vooruit- zigt geeft op eene uitspanningdie door het geheele land hoog gewaardeerd wordtspoort hem tot dubbele kracht inspanning aan de leerlingen voltooijen hun werk met te grooter ijveren bij eventueele weigering zijn zij 'met hunne verbeelding toch op het ijs, en in plaats van den onderwijzer als een vriend te beschouwenzien zij in hem een tyranen dit is het schadelijkste denkbeeld voor den invloed die een onderwijzer op de vorming van het hoofd en hart kan en moet uitoefenen. Daarenboven is het misbruik waarover de inzender klaagt schier door het geheele land waar goede gelegenheid tot schaatsenrijden is, een gebruiken het is altijd onverstandig, alleen verstandig te willen zijn. Met de plaatsing in uwe courant van het bovenstaande zult gij Mijnheer de Redacteur verpligten, UEd. Dw. Dienaar L^JELGERSMA Gz. M A i; li T B E IM G T E PUltM ERENDE 1G Februarij. Kleine Kaas f 28.50. Middelbare f 30.Aangevoerd 42 stapels Kleine Kaas. 6 Middelbare. Boter. Van fl.20 tot 1.30 per Ned. tl?. Ge middeld fl.25 per Ned. tg. Aangevoerd 32 Runderen. Handel stug, 47 Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 80 tot 100 ct. per Ned. flj. 90 Nuchtere Kalveren. Prijsvan 1' 7 tot 15 per stuk. Handel stug. 21 Vette Varkens. De prijs was van 40 tot 47 ct. per Ned. Gg. Handel vlug. G Magere Varkens, van fll tot 15, eu 32 Biggen, van t'3.tot 5.Handel stug. 395 Schapen en Lam meren. Handel vlug. 7 Paarden. Kip-Eijeren f 3.Eend-Eijcren fper 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag gewogen 40 stapels Kaas, wegende 9517 Ned. fli. De hoogste markt was voor Kleine Gras kaas f28.50 Aangevoerd: 704 Ned. fl? Boter. SCHAGEN 16 Februarij. 6 Magere Gelde Koeijen 1* 30 a 90. Vette Gelde Koeijen f 140 a 210. 13 Nuchtere Kalveren i'5 a 10. 76 Schapen f 1S a 21. 18 Magere Varkens f8 a 14. 42 Biggen t'4 a 6. Konijnen 20 a 60 ct. Kippen 50 a 110 ct. Eenden 40 a 100 ct. Duiven 10 a 30 ct. Boter per kop, l'l.of 1.33 per Ned. fg. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. fl?. Kip-Eijeren f2.25 a 3.per 100 stuks. Eend-Eijeren weinig ter markt. Heden Vrijdaq, 17 Februarij EFFECTEN Beurs van Londen I Vast. n Parijs n Weenen Berlijn i Frankfort Amerika willig. AMSTERDAMWillig. Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6®/e Vereenigde Staten 1882 Geconfedereerden Russische Spoorweg-Aandeelen Blaauwe Grieken 3°/« Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) H°/o uitgestelde afgestempelde Grenada 6°/0 Turkqp 2"/0 Venezuela 8ü/o «V. 59' 54} a i 21' 26 J. h 25' 49 18 7 o POLITIE. Dezer dagen op de openbare straat gevonden, EEN VINGERHOED, EEN MES en SLEUTELRING MET SLEUTEL. De regtliebbenden kunnen die voorwerpen te- rugbekomen ten liurele van den oudergeteekende. Helder, 17 Februarij 1865. De Commissaris van Politie A. C. BQONZAJER. Dingsdag 21 Februarij vertrekt van hier da Oost-Indische landmail via Triest. Get rou wd J. G. E. VOS A. P. F. VAN SCHAGEN. 's Gravenhage15 Februarij 1865. Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij de ziekte en het overlijden van zijne geliefde Eclit- noole en zijn jongste Zoontje, betuigt de ouderge teekende zijnen hartelijken dank. M. N. DE VRIES, Meubelmaker. vlug kunnende rekenen en schrijven, wordt ten spoedigste als gevraagd bij W. G. M. VAN BRUGGEN. aan den Helder, vraagt tegen 1 Mei eene Kanaalweg I, 111. te geven door het STAF-MUZIEKKORPS DER KON. NED. MARINE. met medewerking van eenige Toonkunstenaren en Liefhebbers, onder directie van den kapelmeester L W. WIEEISSS1, op Dingsdag den 21 Februarij 1865. Aanvang tén half acht ure. PROGRAMMA. Eerste Gedeelte. i l. Kricgsmarsch der priester avs der musik '5 zu AthaliaF. Menijelsohn Bvrtiioldi. S j 2. Grootc potpourri uit de opéra Les Huguenots van G. MeijcrbcerL. NV. "Weckesser. 3. Urne air varic voor vioolvan Ch. de Bériot (met accmp. van piano) door den Heer C'. Herzberg. ►g 4. Ouverture uit de Opéra Uiibezahl Fit. vox Flottow. <S /5.* Galop di Bravura de J. Schulhoffarr. par L. Stasnij. g 6. Ie Finale uit de Opéra Euryanthe C. M. vox Weber. Tweede Gedeelte. 5 I 1. Stabat-Mater (Inllamatus)Rossini. 2. Souveuir uit de Opéra Le Trouvere van G. VerdiI/. W. NVecxesseB. c$ 3. Ouverture uit de Opéra Bus Nachtlayer -c; in GranadaKrevtzer. 4. Fantasie voor fluit van Julius Sicde (met accompag. van piano) door den Heer "NV. Kartering. I 6. Groot finale uit de Opéra Mariiana. Wallace. Vne nuit de Carnavalquodlibet Entree voor een Heer f 0.89. n eene Dame u 0.49.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3