et Paré. LAND- EN SPOORZIGT. BAL-MASQUÉ. Brandwaarborg Plaatschappij D 1 11 li, STATEN-BIJBEL, Ouden en des Nieuwen Testamenfs, BIERHUIS „DE BROUWER." Maatschappelijk Kapitaal /'500.00Ü. Gevestigd te OVER VEEN, Gemeente BLOEMENDAAL. Directeuren: J. F. LONBAll PET III en A. BE ETS. L. F. OVER. DE LINDEN. De Eerste Aflevering van den vervattende alle de Canonycke Boecken des DE APOCRYPHE BOECKEN. u Ter gelegenheid van 's Konings verjaardag Entree en Dans vrij. Den 19 Februarij, verjaardag van Z. M. onzen geëerbiedigden Koning. Entree vrij. Aan gemaskerden wordt de toegang niet verleend. Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade: GEBOUWEN, MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, HOOI-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz. De groote vooruitgang waarin zich de Maatschappij mag verheugenen de vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar gesloten, leveren het bewijs voor hare soliditeit. Inleg- of Administratiegelden worden bij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen hij den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Ilclder. Bij S. VAN VELZEN Jr. te Kampen, ziet het licht: BENEVENS Met nieuwe bijgevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsenaenteech'.ningen van de geljcklugdende Teosten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Uit te geven volgens «le beste Uitgaven van HENDRIK, JACOB en PItETER KEUR. Onder toezigt van de Leeraren aan de Theol. School te Kampen. Deze* onveranderde STATEN-BIJBEL, voorzien van alle IvANTTEEKENINGEN, zoo als die in de oorspronkelijke Uitgaven gevonden worden, benevens de APOCRYP11EBOEKENwordt volgens de Oude Spelling met geheel nieuwe en duidelijke Letter, in twee uitgaven, de ééne met LATIYNSCHE de andere met DUITSCHS letter gedrukt. Jaarlijks zullen er 20 Afleveringen verschijnen. Elke Aflevering wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 20 Cents, of circa 3 Cents per Vel van 4 Pagina's; zoodat de geheele Bijbel den Inteekenaren niet meer dan Twaalf Gulden. Tachtig Cents, dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden zal kosten. Als Premie ontvangen de Inteekenaren bovendien 12 Keurige Staalgravures naar de oude platenonder" toefcigt van J. W. KAISER gegraveerdbenevens eene uitvoerige naar de beste bronnen bewerkte Bijbelkaart.j K21 Deze Uitgave is vereerd met de Inieekening van 11. H. M. M. den Koning en de Koningin der Nederlanden. De Eerste Aflevering, welke Twee Platen bevat, ligt bij alle soliede Boekhandelaren ter inzage voorhanden. Van en met den 14 Jan. tot eti met den 10 Eebr. 1865, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en meer Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diep gang van het Schip in Palmen Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde den buitendrempel. Weerkundige waarnemingen op liet Observatorium te Ilclderom streeks den tijd dat liet schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. Uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zcc. Rigting van den wind Regtw. Wind opdc vierk el kilo's. Nederl. Fregat. Helcna Anna. W. van Aalborg. 56 Scliulpeugat. 15 Jan. 12 m. Digtbetr.wind. regenb. 0.42 el oud. volz. Hol.in zee. wtz. 8.5 Deen. Stoomb. Stark Odder. G. Jj. Muller. 54 19 5 li m. Dietbew. betr. goedw. 0.13 Vlak. zwtz. 1.4 Nederl. Bark. Bellatrix. 11 C. Haacke. 51 20 7 nm. Betr.hagel en regenb. 0 42 Gewoon. wzw. 0.8 Fregat. Johanua Maria (Christina. C. N. Gorter. 67 21 12.30 nm. Ligtbew. held. goedw. 0.13 zwtz. 0.6 ii p Anna. P. lt. Bok. 57 29 3 nui. Dietbew .betr. en buijig 0.16 bov. Golvend. WNW. 0.5 Bark. Eli/e Henrictte. P. J. Deterding. 54 3 Febr. 11 nm. Digtbetr. reg mistig. 0.40 ond. u Gewoon. otz. 5.5 n p G'oruel. Adolphiüc J. G. de Roever. 60 4 Held.cn bew. w. vorst. IJsv.d.kust OtN. v.2-7 Fregat. Amsterdam. C. J. Doeksen. 53 5 V 2 nm. Diebetr. benev. vorst. 0.40 IJs op str. 0. 1.6 n n Loevestein. C. J. D. Iialshoff. 60 H 6 11 nm. Digbetr.bewolkt vorst. 0.42 n 'H N.wal v.ijs ozo. 1.4 Ter Bock- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4