Vijfde Jaargang. 1861 •QefÖer, JïteumeÖiep, WiffemsoorÖ, etij. OENSDAG FEBRUARIJ. BEK ENDMAK I AG. JYd. 390. VAN DEN NIEDWE COURANT C. Ver.chijnt WOENSDAG ea ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1-50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is AO Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdag» middag 12 uur, gelieve mende Advertentien intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerdv BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente 11ELDHR; Brengen ter openbare kennis, dat op heden door hen voorloopig vastgesteld, en van heden af tot en met den 14 Maart e.k. voor ieder ter Secretarie ter lezing is nederge- legd, het primitief kohier der plaatselijke belasting op de HONDEN over het dienstjaar 1865 en het supletoir kohier dier belasting over het dienstjaar 1864. Helder, den 17 Februarij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERHEY, Secretaris. 1TIE7 WSTIJDI1T3E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz.^/Februarij 1865. De verjaardag van Z. M. onzen Koning werd in deze gemeente gevierd door het uitsteken van vlaggen van openbare en particuliere gebouwen en van in de haven liggende schepen. Door het ongunstig weder heeft de groote parade op een der pleinen niet kunnen plaats hebben. De parade aan boord van het wachtschip door de geheele oquipagie en de adelborsten van het Kon. Iustit.heeft echter des middags ten TSïlïre plaats gehad, bij welke gelegenheid aan eenige van genoemde adelborsten die door ijver en goed gedrag hebben uitgemunt de gewone daartoe bestemde dis- tmetiven werden uitgereikt. Men heeft ons welwillend in de gelegenheid gesteld van de militaire assauts, die in de kazernen werden gehouden, het volgende te kunnen mededeelen Bij gelegenheid van den verjaardag, van Z. M. onzen geëer- biedigden Koning, had er in de kazerue van het fort Erf prins, door het le bataillon van het 7e regiment Infanterie een militair assaut plaatsdat met de tegenwoordigheid van heeren Burgemeester en Wethouders, andere civiele, en alle militaire autoriteitenbenevens de officieren van de verschil lende wapens der landmagt werd vereerd. De zaal was smaakvol gedecoreerden prijkte niet alleen met het Ne- derlandsche wapen, maar ookmet de wapens van alle pro vinciën des rijks; ook was er een keurig wapentrophée opgerigt. Het feest werd door de hoornmuziek en de liedertafel van het bataillon opgeluisterd; bij den aanvang werd door een der onderofficieren in kernachtige woordeneen toepasselijk gedicht voorgedragen, dat ieders hart van Vaderlandsliefde en gehechtheid, voor den geliefden Vorst deed kloppen. Den goeden geest, die alle onderofficieren en manschap pen bezieldende orde en regelbij de uitvoering der verschillende nummers van het programma, was uitmuntend en verdient allen lof. Nadat de leerlingen proeven van bekwaamheid en bedre venheid op de verschillende wapens hadden aan den dag gelegd, werden ë^BO tot meesters en prevots bevorderden boven dien dooSden kommanderenden officier, majoor van den HummelTteer vele belooningen aan onderwijzers en leer lingen uitgertükt. Na afloop ™n het assaut vereenigden de onderofficieren van het bataillon ziah aan eenen vriendschappelijken maaltijdter wijl de soldalen qyeneens buitengewoon werden onthaald. Het assaut in deUcazerne van de mariniers had des avonds plaats; het werd bijgewoond door den majoor-kommandant en verdere officieren vairv het gedeelte mariniers alhier, door officieren van de marine, notabele ingezetenenvele adel borsten van het kon. iustitout enwat wij wel het eerst hadden mogen noemen, werd dit \«st opgeluisterd door de tegen woordigheid van verscheideijg dames. De zaal ter ontvangst was smaakvol gedecoreerdzoo met de nationale- en oranje vlaggen als met tropheënwaarbij de afbeelding van onzen Koning eene cereplaats was aangewezen. De militaire met de uitvoeringen belast, stonden geschaard in net costuum en in manhafte houding; het geheel leverde een frappant gezigt op. Het feest werd geopend met het zingen van het Wien Neerlandsch bloed" enz. Wij zouden te wijdloopig in ons verslag worden als we alles aanstipten wat bijdroeg om de geoefendheid en vor deringen op de wapenen te schetsengenoeg zij het dat de personen aan wie de brevetten van meester en prevot werden uitgereikt, zich die teil volle hebben waardig gemaakt. Ook de voordragten en de zang waren flink gekozen en verschaften eene regt aangename afwisseling aan het aanwezige gezelschap dat door luide bravo's de ondubbelzinuigstc en ongeveinsde sympathie bij die uitvoeringen aan den dag legde; vooral genoten uitbundigen bijval, de voordragten van den zelfopofferenden dood van Reinier Claassens, bij St. Vincent en van Jacob van Heemskerk, in den slag voor Gibraltar. De sprekers komen daarvoor allen lof toe. Bij het eiude van den kamp had de uitreiking der bre vetten plaats door den majoor-kommandant, die daarbij eene toespraak hield in voor militairen uitgezochte bewoordingen die gewis in aller hart weerklank vonden. Z. II. E. G. bragt in het algemeen aan een ieder dank voor de goede gezindheid de lust en ijver die zij in deze getoond haddenen speciaal aan den 1ste luitenant van het corpsSpanjaardvoor de leiding der zaaken den sergeant schermmeester Loyer voor zijn onvermoeiden ijver, en ein digde zijne toespraak met het: Eeve Oranje! Oranjehoven! Daarop gaf een driewerf luid hoerahuit aller mond te kennendat ieder instemde met den goeden geest der feest- genooten, dat men 's konings verjaardag in de kazerne van de mariniers met vreugde en goeden zin voor het Doorluchtig Huis van Oranje vierde, dat het daar in waarheid feest was. Een en ander werd besloten door een bal, dat vooraf werd gegaan door een toast die den sergeant-schermmeester den majoor toebragt, die Z. H. E. G. met goed gepaste woorden beantwoordde en dat niet weinig heeft bijgedragen om het genoegen onder de aanwezigen dien avond te verhoogen. Het bal duurde tot laat in den nacht, onder afwisse ling van muziek, zang, voordragten en toasten. Moge bij dergelijke gelegenheden zulke feesten meermalen V

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1