Thee-Depot STATER-BIJBEL, Ouden en des Nieuwen Testamenis, l'LOUIJKË WCEl!S\'lili:\\l)li!SI\G. CHOCOLADE, NOORDENWIND. Bij Hs. Js. DE GRAAF Jz. P. G. VAXDERJAGT te Utrecht HS. js. DE GRAAF Jz. l)e Eerste Aflevering van den vervattende alle de Canonycke Boecken des DE APOCRYPHE BOECKEN. HENDRIK, JAGOB en PIETER KEUR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente WIEMIN'GENzijn voornemens hij enkele inschrijving, op Woensdag den eersten Maart 1865, 's morgens ten tien ure aan te besteden: Het AFBREKEN der bestaande en het OPBOUWEN eener nienwe ONDER WIJZERSWONING, te Oosterlandop Wieringen." De insohrijvingsbilletten op zegel geschrevenmoeten uiterlijk vóór des middags ten 12 ure van den dag die de besteding voorafgaat, franco, bezorgd worden in het Raadhuis te Wieringen, alwaar de besteding zal plaats hebben. Aanwijzing in loco zal worden gegeven den 25 Februarij 1865, des morgens ten 10 ure. Het bestek is verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente, waar de teekening ter visie ligt, en verdere informatiën te bekomen zijn. Het in ons Nederland zoo talrijk gilde van jicht- en rhu- matische lijdersziet angstig naar de windvaanen huivert. //Noordelijk" bromt de een zucht de ander. Deze wrijft zich reeds het been; gene arm of schouder. De voor boden van jicht of rhumatique, die vaste ofschoon ver- vvenschte bezoekershebben van de weersgesteldheid gebruik gemaakt, en op den adem des noordenwinds spoeden zij zich om hunne prooi met vernieuwde woede aan te vallen. Al wie bij zich zelveu overtuigd is tot liet offer dier plaag te behooren, zoekt het kostbare in de krap gevenvde roode pak op, met zooveel guldens betaaldmet zoo weinig baat ge dragen; of laat zich met een stinkend smeersel inwrijven, om te kunnen twijfelen wat meer pijn doet, de rhumatique of het inwrijven Arme lijders 1 maar toch ook onwetende lijders, of wat nog erger is, eigenzinnige en ongeloovige lij ders Er bestaat immers een onfeilbaar middeldat gij on wetenden uit de reeds zoo vaak geplaatste dagblad-adverten- tiën kondt kennen, dat gij, eigenzinnigen wel bij name kent maar veel te eenvoudig, en vooral veel te goedkoop acht om u van uwe hevige pijnen te verlossen, waartegen gij reeds zooveel dure middelen te vergeefs hebt aangewend. Doch de ABSHAUBBIN'S ANTI-RHUMATISCHE WAT TEN storen zich aan uwe eigenzinuighc-id en ongeloovigheid nietzij hebben reeds zooveelzoo talloos veel koppige hoof den voor zich zien buigen, en zoo oneindig veel ongeloovi- gen bekeerd, dat zij reeds uitrekenen, tegen wanneer zij u met hangende ooren in een van de onderstaande Depöt's zullen zien aanloopen, met de vraag: //Geef mij dan ook eens zulk een pakje Wonderwatteu!" en de nede rige weldoenster van al wat rhumatisch mag heeten, ver oorlooft zich alleen de zelfvoldoening van uw zeker gene zen te weten. Welk ongelooflijk wonder voor u, die reeds zooveel geld hebt vermorst, slechts 80 Ct. kost. Verkrijgbaar aan het Hoofd-depot te Delft, bij A. BREETVELT Az. Delft, Groote Marktnevens de Waag. Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld bij: H. D. SchliitcrNieuwediep. Wed. R. Jongerling Eijerland Texel. Wed. Buijkes Burg oyTexel en omstreken. Wed. W. MarsWieringerwaard. M R. C, LippitzHoorn. D. BootsAlkmaar. Wed. B. Meijknecht Enkhuieen. W. B. WicbolsPurmerende. Wed. E. M. EngelMeden, blik. C. A. Kohue, Edam. S. Keet, Schagen. M. Vriend, Zaandam. J. B. UpmannBarsingerhorn. B. H. Zurlolie Beverwijk. J. E. Zurlohe Uitgeest. Gebr. Fresc Venhuizen. Gebr. Meijding Krommenie. H. Deters, Assendelft. WC. Veltliuizen Laren. G. W. Biittger Zuid schar vroude. En meer Depots in andere plaatsen. Hoek Vlamingstraat en Stationsweg. OEIITSSSSH JA?A1TS3H VAN W. R. J. YAN SCHAICK, te Amsterdam. De THEE wordt afgeleverd in pakjes van 5 en 2t Ned. Ons, versierd met Japansche Stempels en Figuren. De prijzen per 5 Ons zijn N°. 1 f 1.20, N°. 2 f 1.30, N°. 3 fl.40, N°. 4 fl.50, N°. 5 fl.60, N°. 6 fl.80, N°. 7 f2.en hooger. Sigaren-Depot VAN in ruime sortering en tot zeer billijke prijzen. De ondergeteekende beveelt zich bij zijne geëerde plaats-, genooten bijzonder aan tot de levering van deze uitmun- te THEE én SIGAREN; als ook van KOFFIJSUIKER en alle soorten van KRUIDENIERSWAREN. Bij hem is tevens te bekomende ook tot verzending bijzonder geschikte Poeder en andere, uit de zoo gunstig bekende Fabriek van de Koninklijke Hofleveranciers, de Erven J. J. Rijnders, te Utrecht. TARWEMEEL, a 12 Cents de 5 Ons; bij groote hoeveelheden iets minder Hoek Vlamingstraat en Stationsweg. Bij S. VAN VELZEN Jr. te Kampenziet het licht: BENEVENS Met nieuwe bijgevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsenaenteeclceningen van de gelijclcluydende Texten, ende nieuwe Begisters over beyde de Testamenten. lit te geven volgens dc beste Uitgaven van Onder toezigt van de Leeraren aan de Theo]. School te Kampen. Deze onveranderde STATEN-BTJBEL, voorzien van alle IvANTTEEKENINGEN, zoo als die in de oorspronkelijke Uitgaven gevonden worden, benevens de APOCRYPIIEBOEKEN, wordt volgens de Oude Spelling met geheel nieuwe en duidelijke Letter, in twee uitgaven, de ée'ne met LATIJNSCHE de andere met DUITSCHE letter gedrukt. Jaarlijks zullen er 20 Afleveringen verschijnen. Elke Aflevering wordt berekend tegen den ongelooflijk lagen prijs van 20 Cents, of circa 3 Cents per Vel van 4 Pagina's; zoodat de geheele Bijbel den Inteekenaren niet meer dan Twaalf Gulden Tachtig Cents, dat is Jaarlijks ruim Vier Gulden zal kosten. Als Premie ontvangen de Inteekenaren bovendien 12 Keurige Staalgravures naar de oude platenonderi toezigt van J. W. KAISEB, gegraveerdbenevens eene uitvoerige naar de beste bronnen bewerkte Bijbelkaart. BS?» 'Deze Uitgave is vereerd met de Inteekening van II. II. M. M. den Koning en de Koningin der Nederlanden. Do Eerste Aflevering, welko Twee Platen bevat, ligt bij alle soliede Boekhandelaren ter inzage voorhanden. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4