,J\o 391. Vijfde Jaargang. 186 $efÖer, JïieumeÖiep, IMfemsoorÖ, en,v ZATURDAG 25 FEBRUAUIJ. HELDER. TEXEL. NIEUWE COURANT VAIV DEIV Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post #1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentïen van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiéu intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Wij voldoen gaarne aan het verzoek om de volgende re kening en verantwoording kosteloos te plaatsen. Het concert, den 21n dezer ten behoeve der armen in deze gemeente gegeven, heeft opgebragtƒ263.86 He onkosten hebben bedragen Voor zaal, licht, enzƒ10.00 5 pCt. der ontvangst voor het rond gaan met de inteekenlijsten Voor het houden van het bureau aan den ingang der zaal Voor advertentiën en 300 programma's Salaris aan den altist en groote trom Voor muziekpapier 13.20 2.00 6.65 4.00 '0.70 36.55 Netto opbrengst 227.31 Bijgevoegd n 0.97 Te verdeelen som. ƒ228.28 Het aantal bedeelden bedraagt 439, zoodat ieder tot zijn aandeel zal bekomen 52 centendie bij de eerstvolgende be deeling extra zullen worden uitgereiktdoor de bemiddeling van de verschillende armbesturen in deze gemeentewaaraan de gelden zijn afgedragen, als volgt: Aan het Burgerlijk Armbestuur voor 177 bedeelden 92.04 Hervormd 131 68.12 Roomsch Cath. 72 >i 37.44 Evang. Luth. 3 1.56 Herst.Ev.Luth. n n 5 n 2.60 n Doopsgezind n n 7 n .1 3.64 Chr. Afg. Ger. n 12 6.24 Oud Roomsch C. n n 13 6.76 Israëlitisch n 19 ii 9.88 ƒ228.28 (Was geteekend MULLER. VRIES. WECKESSER. Met genoegen nemen wij het onderstaande op, ons van eene, ten deze, officiële zijde toegezonden echter als berigt en niet als advertentie. Wij zijn immer bereid voor derge lijke opgaven kosteloos een plaatsje in te ruimen. «De algemeene collecte, gehouden op 20 en 21 Februarijjl. in de gemeente Texel, ten behoeve van behoeftige huis gezinnen die geene bedeeling ontvangenheeft opgebragt eene som van ƒ335.18, welke gelden aan de verschillende commissiën zijn ter band gesteld, tot aanschaffing en uitreiking van brandstoffeneetwarenenz.. Aan allen die daarvoor van het hunne hebben afgezonderd, wordt bij deze openlijk dank toegebragt." POLITIEK OVERZIGT. Te Parijs spreekt men er van, dat de ontruiming van Rome door de Pransche troepen niet lang zal worden uit gesteld. Men herinnert er thans aan, dat Oostenrijk in 1861 aan den paus zijn steun heeft toegezegd, als Frankrijk hem aan zijn lot overliet; de tegenwoordige ministers zullen zich echter waarschijnlijk nu niet door die beloften van voor 4 jaar gebonden rekenen dat zou het voorzigtigst wezen. Het berigt uit Madrid dat de koningin, om in de moeije- lijke omstandigheden waarin het land zich bevind te gemoet te komen, het voorbeeld had gegeven tot het brengen van een kostelijk offer, wordt thans bevestigd. Naar luid der telegram geldt het geschenk aan de schatkist gedaan niet minder dan eene som van 75 millioeu gulden Indien het cijfer juist is, zal dat dadelijk aan de financiële aangelegen heden van Spanje eene goede rigting kunnen gevente meer, daar de koningin niet alleen gezegd heeft, als moeder te willen handelen jegens hare kinderen maar zij tevens een voorbeeld heeft willen geven aan den rijken adel. He door de regering voorgestelde geanticipeerde belastinginning had algemeen tegenstand gewekt; men begrijpt, dat de koninklijke schenking dus voor het ministerie een uitkomst is geweest, en dat het congres met groote ingenomenheid zijne hulde aan hare majesteit is komen betuigen. In een artikel van het Unie-gezinde ochtendblad over de jongste conferentie tusschen president Lincoln en den vice- president der Zuider-Stateuwordt het gevoelen geuit, dat deze eerste conferentie door anderen gevolgd zal worden. Ook J)aihj Neios was eergisteren van deze meening. Het verdient opmerking, dat in bedoeld artikel gewaagd wordt van do waarschijnlijkheid, dat het federale bewind, ingeval van schikking, "dc binuenlaudsche Zuider-schuld niet geheel zou verwerpenmaar in eene regeling tredendiemet het oog op den buitengewoon lagen stand dezer fondsen, minder moeijelijk te bepalen ware, zegt het Unie-blad. Het is mogelijk dat de voorspiegeling van zulk eene regeliug als dwangmid del bij de Zuider-bevolking gebezigd wordt om de vrede- stemming te bevorderen. Wat de buitenlandsche leening be treft (de katoenleening) van de erkenning daarvan zou geen kwestie zijn. 1TXE TT 1T S T IJ D 11T 5 E 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 24 Februarij 1865. Groot was de opkomst op Hingsdag-avond jl. in het lokaal Tivo'ii, bij gelegenheid van het Instrumentaal Con cert, gegeven ten voordeele der armen, door het corps staf muziekanten der Marine, met medewerking van eenige bur- gerheeren dilettanten en artistenonder leiding van den heer L. W. Weckesser, kapelmeester van genoemd corps. Heeft het publiek getoond de humane bedoeling van den heer Weckesser en verdere heeren op waren prijs te stellen, door eene ruime inteekeniug, ook die heeren gaven bij de keurige uitvoering van de verschillende nommers de duide lijkste blijken dat zij niet weinig moeite en tijd ten beste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1