hebbeu gegeventer bestudering van de uitgevoerde stuk ken, waarin de moeijelijkste passages in de meest gewensch- te harmonie werden ten uitvoer gebragt. Het moge gezegd worden dat de orchest-leden dezen avond bijzonder goed waren gedisponeerd. Bij de uitvoeringen heerschte de meest gewenschtc stilte, die aan het slot van ieder nommer door uitbundige blijken van goedkeuring werd opgevolgd. In liet bijzonder viel den heer W. Hartering, muziekant bij gemeld corpseen welver diend applaus ten deel voor zijne liefelijke toonen die hij aan zijne simpele fluit wist te ontlokken, bij de uitvoering eener solo op dat instrument. De bedoeling om den armen ter hulp te komen door aan Helders ingezetenen een aangenamen avond te verschaffen, is alzoo volkomen bereikt, waarvoor wij, als de tolk van zeer velen opentlijk onzen dank betuigen aan den verdien stelijken directeur, en verder aan allen die tot dit doel hebben medegewerkt; wij deelen in dit opzigt ten volle de gevoelens van den spreker, die bij het einde der uitvoering optrad, en in woorden vol enthousiasme, namens het ge meentebestuur, lof eu dank heeft uitgebragt. Nog speciaal een woord van dank voor die heerendie zich eene dubbele taak bij deze gelegenheid hebben opgelegd, die niet alleen vol ijver hunne talenten in het orchest hebben ten offer gebragt, maar bovendien zich met de administratie, de verdeeling en uitreiking der gelden aan de verschillende armbesturen, welwillend hebben belast, eene taak die naar ons inzien nog al met zorg en moeite gepaard gaat. Wij eindigen dit verslag met te verwijzen naar het hoofd van dit nommer, alwaar men eene gedetailleerde rekening eu verantwoording der giften vermeld vindt. Door het Bestuur van de Vrijmetselaars-Loge Willem Frederik Karei alhier, is besloten om Dingsdag aanstaande aan de armen brood uit te reiken, bij gelegenheid van den verjaardag van 'L. K. H. Prins Frederik. Gisteren werd aan liet Departement van Binnenl. Zaken afdeeling staatsspoorwegen, aanbesteed: het maken van eene goederenloods, steigerwerken en verdere inrigtingen op het goederen-station alhier, benevens eenige werken ter voltooi- jing van den spoorweg tusschen hier en Alkmaar. Daarvoor waren 12 biljetten ingekomen, en was de minste inschrijving die van de heeren Gebr. H. van Malsen te 's Gravenhage voor f 14*6,000, terwijl de hoogste inschrijving bedroeg j f220,000. Ook werd aanbesteed het maken van den onderbouw eener draaibrug met twee vaste gedeelten over de Nauernasche vaart, met bijkomende werken, ten behoeve van den spoor weg, strekkende van hier naar Amsterdam. Daarvoor waren 17 biljetten van inschrijving ingekomen, en was de minste inschrijving die van den heer Cornelis Boef, van Botterdam, voor f 59,300, terwijl de hoogste inschrijving was voor fS9.000. De heer W. Ph. de Kruijfl', provinciaal adj.-opzigter bij den Waterstaat alhier, is bevorderd tot opzigter van den Waterstaat, standplaats Hoorn. Naar wij vernemen is de le luit. der genie F. II. Ampt van hier overgeplaatst naar Amsterdamen zal vervangen worden door den kapt. der genie jhr. S. M. van der Goes. Naar wij vernemen, is de heer Verhoef, visiteur bij de recherche te water, bevorderd tot visiteur te Termunterzijl. Heden zijn hier aangebragt door een vischsloep uit zee, 300 kabeljaauwenwaarvan 80 levend, die verkocht zijn a f2. per stukde dooden hebben opgebragt 80 cents per stuk. Ook zijn hier aangebragt 20 wigtjes scholdie verkocht zijn f6.50 het wiglje. Gisteren nacht strande bezuiden Egmond de Eng. bark Crown, kapt. J. la Croi.x, van Santos naar Amsterdam bestemd; de eerste pogingen mogten niet baten het schip af te brengen en de hulp werd ingeroepen van de hier gestationeerde sleepbooten; nadat de sleepboot Archimedes daartoe in ge reedheid was gebragt, kwam een eontra-berigt dat het schip reeds door het lossen van ruim 60 balen kofïij in vlot water was gebragt en koers gezet had naar het Nieuwediep, geadsisteerd door de bomschuit Morgensterschipper J. de Groot. Welk schip heden morgen door de sleepboot Noordzee in de haven is gesleept. De onbekendheid der Engelschc loodsen op onze kusten schijnt dc oorzaak te zijn, daar het schip groot gevaar heeft geloopen op nieuw aan den grond te raken, ware het niet intijds dooreen in de nabijheid zijnde loodsschuit gewaarschuwd. Naar wij vernemen zal Z. M. transportschip de Heldin thans op reis uit Oost-ïndië naar Nederlandalhier bin nenkomen. De Amst. Cour. meldt in een schrijven uit Bio Ja- neiro, dat de keizer van Brazilië zelf liet Nederl. fregat Adolf Hertog van Nassau met een bezoek heeft vereerd. De kommandaut Uhlenbeek was belast geworden, de er kentelijkheid van Z. M. Koning Willem 111 aan den keizer over te brengen voor de diensten aan Zr. Ms. korvet Prinses Amelia betoond. De Hairo de Bio Janeiro wijst in een uitvoerig artikel op de keurigheid en geschiktheid van het Nederl. stoomfregat, dat, geheel op de werf te Vlissingen gebouwd, voor geen Eugelsch of Fransch schip behoeft onder te doenen 1 /3 minder kostwaarom zeer de aandacht der Brazil. regering op den Nederl. scheepsbouw wordt gevestigd. Men zegtdat de minister van Binnenl. Zaken de zaak der gedeeltelijke afdamming van de Zuiderzee heeft onderzocht en het plan niet ongenegen is, dat om het hooge gewigt ook wel de aandacht van den Waterstaat verdient. Ook voor 's lands verdediging heeft de afdamming bijzonder belang en verdient deze zaak zeer de algemeene opmerk zaamheid. Bij den burgemeester van Botterdam is van Z. M. ontvangen de som van f 100.ten behoeve van de nage laten betrekkingen der in de vorige maand noodlottig om gekomen werklieden van de fabriek op Feijenoord. -Als een bewijs dat voor den verschen visch aan het strand op den vischafslag te Scheveningen ongekend hooge prijzen betaald wordenkan dienendat dezer dagen voor rog niet minder dan 50 ceuts per stuk besteed werd, ter wijl voor tarbot soms meer dan tien gulden is besteed. Met zekerheid wordt berigt, dat eeti te Breda in hechtenis genomen persoon verdacht wordt, de dader te zijn van den onlangs te Dinteloord geplcegden diefstal en moord van ecu meisje, bij gelegenheid dat de bewoners zich ter kerk bevonden. Men verhaalt dat daags vóór dit misdrijf de verdachte persoon een timmerman, bij het hoofd van het gezin eenig geld ter leen heeft gevraagd, hetgeen hem ge weigerd werden daaruit voortvloeide het plan van diefstal die door vermoording vau dat meisje welker tegenwoordigheid in het huis de dader niet heeft verwacht, werd gevolgd. Hij werd later geroepen om voor het Lijk een doodkist te maken en moet hij bij het kisten in zwijn gevallen zijn wat men toeschreef aan den indruk van het akelig tooneel en aan deu afschrikwekkende!! toestand van het lijk. Een geneesheer in de omstreken van 's Hertogenbosch wordt verdachtdoor het voorschrijven van eene te groote dosis acetas mor ph ine aan eene zieke, den dood van deze verhaast te hebbeu. Eene geregtelijke lijkschouwing heeft bereids plaats gehad. Te Parijs zijn aan den keizer een paar laarzen ter bezigtiging gezondendie bij eiken tredwaarbij de voet eene drukking uitoefent, eene melodie spelen en dus bij het dansen eener walsmazurka enz. de daartoe behooreude mu ziek maken. Te Bichmond hebben de prijzen der levensmiddelen en voorwerpen van verbruik eene ongekende hoogte bereikt. Dc oorzaak daarvan is niet zoo zeer gelegen in de opdrij ving der regten maar ook 111 de moeijelijkheid ombij den staat van belegering waarin de stad verkeert, den voorraad te vernieuwen. Men betaald nu voor één glas zeer gewone likeur f 12.50. De pousse-café is thans geheel buiten zwang geraakt. Te Nieuw-York zijn sedert eenigen tijd bijzondere koffijkopnen en lepels voor kueveldragende personen inge voerd. Het is bekend, hoe lastig en onaangenaam het voor personen met zware knevels isuit de gewone voor werpen koffij te drinken of met de gewone lepels soep te eten. Deze koffijkoppen zijn voor het grootste ge deelte bedekt en slechts eene mondopening gelaten. Op dezelfde wijze zijn de lepels iugerigt en natuurlijk heeft een Yankee voor deze lepels een patent genomen. 3|n0C3anbcn <§tttftlien. De Redactie onderschrijft niet altoos de gevoelens der inzenders. Nooit liebben wij magerder en dorder verslag eener feest viering gelezen, dan dat 't welk de oude Heldersche Courant ons leverde, omtrent liet concert dat 11. Dingsdag alhier plaats had. Dit concertten voordeele der armen dezer gemeente ge geven door het muziek-corps van het Instituutmet welwil lende en belangelooze medewerking van andere beoefenaren der muziek, kan als uitstekend geslaagd genoemd worden, het doel was edelde uitvoering was brillantde solo's ge tuigden van studie en lust, en het publiek vlocht zich een een nieuwe parel in de kroon der liefdadigheid, door zijne getrouwe opkomst. De preek van Ds. D. had veilig kunnen achter wege blijven. Een opmerker 4" Cie. WelEd. Heer Redacteur! Daar op ons vorig opstel in dit blad een quasi-gegrond antwoord is gegeven, gevoelen wij ons gedroDgen nog eens op het behandelde onderwerp terug te komen. Wij betreuren het dat onze stem was en zal zijn, volgens dc gegevene toezeggingals die eens roependen in de woestijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2