Eene MEID, TELEGRAM. toch zullen wij ons zoo lang verkeerdeingeslopene en niet den tijdgeest niet meer strookende misbruiken bestaanmet hoewel zwakke middelendaartegen verzetten. Wij misgunnen der lieve jeugd geene onschuldige vermaken betamelijke afleidingen, uitspanningen, enz.; integendeel, wij vinden ze zeer doelmatig om de lust voor het te ontvangen onderrigt zoo veel mogelijk op te wekkenmaar dan bij tussclienpoozing en niet dagelijks. In aanmerking genomen de betrekkelijk vele vacatie-dagen waaronder ook de Zaturdag- en Donderdag-namiddagdan is het niet meer dan billijkwanneer wij onze afkeuring openlijk te kennen geven niet alleenmaar ook velen met onsdat onzes erachtens duidelijk op te maken is uit de ver ontschuldiging, doch geen voor ons aannemelijk recept. Wij zullen onze aanmerking volhouden, zoo lang het mis bruik zal bestaan, hoewel men deze regelen het aangezigt van Esculaap toewijstof ze met een eenvoudig schouder ophalen ter zijde legt. Zij die met het onderwijs in de naauwste betrekking staanbehooren alle middelen aan te wenden om eerder den kostbaren schooltijd te rekken dan in te krimpen; wij voor ons noemen het een zedelijken roof, om daaraan te kort te doendaarentegen noemen wij het geene tyrannie, wanneer de waardige onderwijzer den kinderen schoolpligtigheid oplegt. Zoo heeft elk naar zijn verstand zijne zienswijze; wij noemen hem niet onverstandig die ons gevoelen en onze zienswijze niet deelt. Trouwens, dat zoude helaasonze eigenliefde verraden. Volgens de schampere woordenzijne stem zal wel die eens roependen in de barre woestijn zijn," moeten wij bevroeden dat, al zou de vorst bijvoorbeeld vier weken of nog langer aanhoudendie onge regeldheid voortduren zoude. Wij hebben er vrede mêeof liever, wij moeten dat. Wat wij schrijven is niet ons belang, een bijzonder, maar dat van het algemeen, dat wij trach ten te bevorderen. Is het nu, dat schaatsenrijden tot de gymnastiek behoort, en bijgevolg als een der vakken van 't lager onderwijs moet aangemerkt wordendan zouden wij het niet ODgepast vindendat de onderwijzers de kinderen vergezellenom hen dan in de gymnastiek te onderrigten en waarlijk het zou nog al een goed effect maken voor in gezetenen die weinige uitspauningen kunnen genietenbijal dien een' gecostumeerden optogt van p.m. 1900 kinderen zoude plaats hebben, in afdeelingen gesplitst, aan het hoofd van elke afdeeling een onderwijzer geplaatst, belast met de noodige instructiën. In zoodanig geval zouden zijdie zich met regt tegen wanorde verzetten kunnen zienwat de ge gronde^?) redenen daarvan zijn. Nog iets. Kinderen zijn Jijnere opmerkers dan men icel denkt. Voorzeker zullen zij hunnen bestuurder hoogachtendie ze zoovele speeluren geeftmaar nog liooger waarderenwan neer hij ze gelegenheid geeft tot eene optogt op het ijs, en jammer dat de dooi zoo spoedig is ingevallenanders zouden zij zeker uit sneeuw en ijs een standbeeld hebben opgerigt, ter eere van hem die hun schoolverzuim zoo bevordelyk is. Eindelijk geven wij op de tegenspraak het volgende ant woord Een geneesmiddel kan eene gunstige of nietgunstige uitwerking hebbeneene gunstigeals de zieke herstelteene nietgunstige, als de onverbiddelijke dood volgt. Doch het toe dienen van onderwijs, is een medicijn des levens, voor alle ligchamen en zielen even heilzaam als versterkend, die door geen artsenijmenger kan bereid worden. Voor dit maal besluiten wij met te veronderstellen dat het Hollandsch misbruik, misschien in schier geheel Friesland een gebruik is, waar in den winter bij vorst niet anders vereischt wordt dan»Scheuvel leupen." Bij nadere gelegenheid hopen wij te onderzoeken, in hoe verre dat misbruik in schier het geheele land bestaatzoo ja, dan is het meer dan tijd om het af te schaffen. Een voorstander van liet onderwijs der jeugd. BUIGEKLIJKË STAM) IHlIl GEMEENTE TENEL Van 10 23 Februarij 1865. ONDERTROUWD: Hendricus van Heer waarden .broodbakker 29 jaren en Martje Kuip29 jaren. Meijcrt Cornelisz. Vlas zeeman 20 jaren en Neclije Scliagen 20 jaren. Paulus Vos, schipper, 25 jaren eu Trijntje Visser21 jaren. GEHUWD Hendricus van Heerwaarden en Martje Kuip. Hendrik Schellinger en Trijntje Flens. Simon Wilner en Gevrïtjc Eelman. Bonofacius Wiegel eri Maatje van Ceters. GEBORBN Nèeltjed. van Philippus Veen en Trijntje Timmer. Cornelis z. vau Pieter Sluisman en Maaltje Peper. Janz. van Jo- liannes Hopman en Aagje Huisman. Giel z. van Tcunis Roeper en Willempje Ellen. Anna Cornelia Elisabeth d. van Hendrik Meijer en Johannetta Sophia Visser. Cornelis z. van Dirk den Braven eu Jan netje Hoogheid. Cornelia d. van Abraham van Lenten en Cornelia Krijnen. Johanua Catharina d. van Pieter Breen en Jannetje Tanis. Cornelia d. van Sijbraud Jans Kcijser en Cornelisje Kooiman. Trijntje, d. van Maarien Jacobsz. Eelman en Martha Reuvers. Dirk z. van Pieter Jans Kcijser en Aagje Roeper. Cornelis z. van Jan Mossel en GeertjeAppel. Trijntje, d. van Jacob Smit eu Klasina Smit.Anlje,d. v. Jacob Kuiper en Antje Zijm. Cornelius z. van Cornelis Moojen en v. Wijntje Zutphcn. Pietervan Cornelis Klaasz. Kikkert en Josina Blom. OVERLEDEN Geene. M A li li T 5» E li I G T E IV. PURMERENDE 21 Februarij. Kleine Kaas f 2S.50. Middelbare f31.50. Aangevoerd 34 stapels Kleine Kaas. S Middelbare. Boter. Van f 1.25 tot 1.35 per Ned. tp. Ge middeld f 1.30 per Ned. fg. Aangevoerd 37 Runderen. Handel stug, 66 Vette Kalveren. Haudel vlug, de prijs was van 80 tot 100 ct. per Ned. f§. 124 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f 3 tot 14 per stuk. Haudel matig vlug. 13 Vette Varkens. De prijs was van 46 tot 50 ct. per Ned. Handel vlug. 4 Magere Varkeus van f 11 tot 15, en 23 Biggen, van f3.tot 5.Handel matig vlug. 275 Schapen en Lammeren. Handel stug. 8 Paarden. Kip-Eijercn f2.25 Eend-Eijeren fper 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag ge wogen 38 stapels Kaaswegende 8895 Ned. fg. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas f28.50, Middelbare 1' 30.Aangevoerd: 509 Ned. ffi Boter. SCIIAGEN 23 Februarij. G Magere Gelde Kocijen f70 a 90. 4 Vette Gelde Koeijcu f140 a 210. 16 Nuchtere Kalveren f4 a 8. Schapen f IS a ^2,, weinig ter markt aangevoerd. 16 Magere Varkens f10 ii 15. Biggen f4 ii 0. Konijnen 30 a 50 ct. Kippen 35 a 100 ct. Eenden 35 'a 100 ct. Duiven 20 a 40 ct. Boter 97^ per kop of 1.30 per Ned. (g. Kaas 25 a 40 ct. per Ned. (g. 3000 Kip-Eijercn f2.a 2.40 500 Eend-Eijeren f2.80 a 3.per 100 stuks. Heden Vrij dun, 24 Februarij 1865. EFFECTEN Beurs van Londen n Parijs We enen (Vast. u Herlijn u Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/0 Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6"/0 Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerde» 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeden 5°/0 Ulaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje Turken 6°/o 3°/0 Venezuela 59»- 7, 53| h 1 53». «1 183.i Aö-S 24 7 8 42 7 491 181 Dingsdag 28 Februarij vertrekt van liier de West-Indische mail en de Oost-Indische land mail via Southampton. 1) V i: U T E i\' T I E AT. Ondertrouwd: S. W. STOOKE R M. KIKKER T. Nieuwe/liep, 23 Februarij 1S65. Ondertrouwd A. S M I T Jz, en M. ZWAAN. Nienwediep, 23 Februarij 1865. Algemeene kennisgeving. Heden overleed ons veel geliefde Moeder, Mcjuf- vrouw de Weduwe B. II. MöLLER, in den ouderdom van circa 5S jarenna eene korte ongesteldheid van slechts twee dagen. Zij die de overledene in haar werkzaam leven gekend hebben, kunnen alléén besef fen, wat wij, hare overgeblevene Kinderen in haar verliezen. De Erven B. II. MöLLER. Nieuwediep, 23 Februarij 1865. die knap en zindelijk is, bekwaam is voor liet huis werk en een burgerpot kan kooken, kan in een Bur gergezin geplaatst worden, tegen een salaris van 780.— per jaar. Men adressere zich bij den Uitgever van dit Blad. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente WIERINGENzijn voornemens bij enkele inschrijvingop Woensdag den eersten Maart 1865, morgens ten tien ure aan te besteden: Het AFBREKEN der bestaande en liet OPBOUWEN eenor nieuwe ONDER WIJZERSWONING, te Oosterlandop Wieringen De inschrijvingsbilletten op zegel geschreven, moeten uiterlijk vóór des middags ten 12 ure van den dag dio de besteding voorafgaatfranco bezorgd worden in het Raadhuis te Wieringen, alwaar de besteding zal plaats hebben. Aanwijzing in loco zal worden gegeven den 25 Februarij 1865, des morgens ten 10 ure. Het bestek is verkrijgbaar ter Secretarie der Gemeente, waar de teekening ter visie ligt, en verdere informatiën te bekomen zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3