NATIONALE Kapitaal: Een Millioen Gulden. SCHROEF-STOOMBOOTDIENST SLIJMAFDRIJVENDE PILLEN. URBANIJS-PILLEN, MAAGKRAMP, MAAGZWARTE, E\Z. Maagversterkende gevestigd te ROTTERDAM. op het Groot-Noor dh.-Kanaal. Van AMSTERDAM viaPURMERENDen ALKMAAR naar NIEUWEDIEP vice versa HERVATTING DER DIENST, OP ZATURDAG 25 FEBRUARIJ, en voorts DAGELIJKS: EXTRA DIENST lusschen A Ikmaar en Amsterdam. Voor L IJ D E R S aan Goedgekeurd door Z. M. den Koning. DirecteurMr. W. SIEWERTSZ VAN REESEMA, Procureur bij de Arrondissemenls Ueglbank en Officier der Orde van de Eikenkroon, te Rotterdam. Administrateur: S. VAN DER HELD, Assuradeur te Rotterdam. Adviserend Geneesheer voor den HelderDr. J. HAREM AKER. L. F. OVER DE LINDEN. M. DE VOGEL te Nieuwediep. A. D E NIJ S te Helder. In correspondentie met de stoomboot op TJ5AEX. Van Amsterdam naar PurmerendeAllernaar en Nieuwediep des morgens 9 ure. Van Nieuwediep naar AlkmaarPurmerende en Amsterdam des morgens S ure. Van Alkmaar 's morg. 7 ure. Van Amsterdam 'snamid. 4'-ure. Nadere informatiën hij den Commissaris J. van HEES, Binnenhaven alhier, en bij den Commissaris G. GUDDE, Nieuwe Stads-Herbergbrug te Amsterdam. Deze vermaarde PILLEN hebben de eigenschap de maagpijn en slijm weg te nemen, en de aanwas van gal te voorkomende bijzonder gunstige werking die zij op de maag uitoefenen, doet de spijsvertering bevorderen en den eetlust opwekken. Als zuiverings- of purgeermiddel kunnen deze pillen niet genoeg aanbevolen worden daar zij door hunne zachte werkiug volstrekt geen onaangenaam gevoel veroorzakenen men in staat blijft zijne gewone bezigheden te verrigten. Het verzegelde doosje met berigt is 27 j Ceilt. volgens het oude en echte recept bereid verkrijgbaar a 30 Cents het verzegelde doosje, met berigt, bij den Hr. CAREL A. J. van ROSENDAEL, te Nieuwediep. Aan het Bureau dezer Courant is gratis eene BROCHURE te bekomen, bevattende nadere mededeelingenwegens de geneesmethode van den, ook in Nederlanddoor vele ge lukkige genezingen bekend geworden Arts Dr. Med. ERIEÜ. DOECKS. Ten gerieve van het publiek is voor Ne- gffliBg derland een depot gevestigd te Meppel, bij de ül Hoeren J. A. BOOM ZOON, alwaar het geneesmiddel, tegen inzending van het in bovenbedoelde bro chure bepaalde bedrag, is te verkrijgen. Levensverzekering-Bank, De waarborgen en voordeelen aan deze Bank verbonden, waardoor zij zich gunstig onderscheidt van andere dergelijke inrigtingen, zijn: le. Het kapitaal van EEN MILLIOEN GULDEN, bij de oprigting door de Inschrijvers bijeengebragt en beschikbaar gesteld. 2e. De uit de winsten op te rigten reservekas. 3e. De naauwkeurige berekening der tarieven, goedgekeurd bij Koninklijk besluit. 4e. De vaste geneesheeren, zonder wier goedkeurend advies geen levensverzekering wordt gesloten. 5e. Matige prerniën, en het dadelijk aanvangen der verzekering na de eerste premie betaling. Ge. Aanspraak bij staking der premie betaling op eene gedeeltelijke teruggave, als: na drie jaren op een derde, na G jaren op de helft, enz. 7e. Bevoegdheid om, na eenigen tijd verzekerd te zijn geweest, tegen 5 percent 'sjaars, een derde gedeelte der premie onbetaald te doen blijven of na drie jaren een derde en na zes jaren de helft der betaalde premieën ter leen te ontvangen. 8e. Bevoegdheid om de Polis, zonder kennisgeving aan de Bank, door cessie of bij endossement aan derden over te dragen of te verpanden. 9e. 25°/0 aandeel in de winsten der Bank, toe te kennen aan de verzekerden die minstens drie jaren deel gehad, en voor 300.of daar boven zijn verzekerd. Nadere inlichtingen en Prospectussen worden verstrekt door den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Als Boden der Bank zijn aangesteld: Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij vau S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4