392. Vijfde Jaargang. fieföer, Jlteutoeötep, WiffemsoorÖ, cn,v WOENSDAG 1 MAAKT. BEKENDMAKING. 1865.4vr 1T NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhaudelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentikn van 14 regels is 40 Centen voor elke regel meer 10 Centen. Zegclregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Adverteutién intezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd Iïet GEMEENTEBESTUUR van den HELDER brengt ter kennis van de daarbij belanghebbende Ingezetenendat op Vrijdag 10 Maart a. S., des morgens tusschen elf en een ure, aan bet Raadhuis der gemeente eene vergade ring zal worden gehouden tot herstemming tusschen de Heeren W. C. M. VAN BRUGGEN en A. J. VAN KEECKHOVEN, voor de keuze van een Lid der alhier gevestigde Kamer van Koophandel en Fabriekenlot bijwo ning van welke vergadering de Kiesgeregtigden bij deze worden uitgenoodigd. Helder, den 24 Februarij 1865. liet Gemeentebestuur voornoemd, STAKMAN BOSSE, Burgemeester L. VERHEYSecretaris. POLITIEK OVERZIGT. Men geeft te Weenen als vrij stellig op de voorwaarden die de Pruisische regering verlangt, dat zullen worden aangenomen, alvorens de troonopvolging in de hertogdom men worden geregeld; zij zouden zijn: 1°. de haven Kiel zal Pruisisch zijn2°. de Pruisische regering zal de bevoegd heid hebben in de hertogdommen zeelieden voor hare vloot aan te werven3°. Pruisen zal het beheer hebben over het kanaal dat de Oostzee met de Noordzee zal verbinden4°. de hertogdommen worden opgenomen in het Tolverbond. Is dio opgaaf juist, clan zou van Bisinarck belangrijk op zijne plannen zijn teruggekomen. Men moet nader de bevestiging vjn die opgaaf afwachten. Trouwens meldt een telegram, dat Pruisen bepaald het voorloopig opdragen van het bewind aan den hertog van Augustenburg verwerpt, en eerst bepaalde compensatie vordert. Uit Mexico zijn berigten, die gewagen van nieuw verzet in het keizerrijk. Enkele steden zouden zich willen ont trekken aan 't keizerlijk bestuur. Hiermede stemt eenigzins overeen het berigtdat, keizer Maximiliaan heeft geprotesteerd tegen de familie-overeenkomst te Miramare hein afgeperst, waarbij hij afstand heeft gedaan van zijne eventuele regteu op de Oostenrijksche kroon. De keizer zelf acht dus zijne dynastie nog niet zeer gevestigd. Nu het geschil tusschen Peru en Spanje is bijgelegdtrekt een andere twist in Z.-Ainerika de opmerkzaamheid, omdat aller handelsbelangen er zeer door lijden. Brazilië dreigt Monti- video, dat met zijn leger van 2300 man weinig tegenstand zou kunnen biedenals Paraguay dat een leger heeft van 25,000 en 46,000 reserve bet niet ter hulpe kwam. Men beweertdat Brazilië niet zoozeer uitbreiding van gebied wilals wel verzekering van handhaving der slavernijdie in Uruguay en Paraguay is afgeschaft. De oorlog in Zuid- Amerika zou dus een tegenhanger zijn van den strijd in Noord-Amerika. Men betreurt het daaromdat Engeland niet met Frankrijk bemiddelend wil optreden. Brittanje drijft thans de onzijdigheid even ver, als het die vroeger miskende het zal echter iu Afrika in nieuwe verwikke lingen komenwaar het de aanmatigingen van den keizer van Abyssinie wel niet geduldig zal verdrogen. 1TIE TT W S T LT D 11T 3- B 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 28 Februarij 1S65. De verjaardag van Z. K. 11. Prins Frederik der Neder landen wordt hier heden gevierd, door het uitsteken van vlaggen van openbare en particuliere gebouwen en in de havens liggende schepen. Aan de loge van vrijmetselaren die 's Prinsen naam draagt, werd aan behoeftigen brood uitgereikt. De ongesteldheid van H. M. de Koningin-Moeder 'baart ernstige ongerustheid. In al de godshuizen der verschillende gemeente te 's Hage, zijn Zondag jl. gebeden voor het her stel van H. M. opgezonden. Zondag jl. werd hier aan boord van de verschillende oorlogsbodems, bij het houden van parade des middags 12 ure, eene dagorder voorgelezen van Z. K. II. Prins Hendrik luit.-admiraalopperbevelhebber der vloot, waarbij de bij zondere tevredenheid van Z. M. den Koning werd kenbaar gemaakt, over het gehouden gedrag der bemanning van de schepen uMedusaMetalen Kruis, Jjjambi en Amsterdamin de Japansc'ne wateren, bij den strijd tegen den prins van Nagato en het daarna openen van de straat van Simonosakiwaarbij genoemde schepen niet alleen den vijand maar ook aan onze bondgenooten in den strijd geloond hebben dat Neêrlands zonen iu de ure des gevaars zich de aloude vaderlandsche roem waardig weten te gedragen en krachtdadig te handhaven. Wij vernemen dat niet alleen de kapt.-luit". de Ca- seinbrootmaar ook de kapt.-luits. Muller en van Rees, met het officierskruis van het Legioen van Eer zijn begiftigd; terwijl het Z. M. den keizer van Frankrijk verder behaagd heeft den koinmandant van het Nederl. eskader in Japan kapt. t/z. de Mantot kommandeur dier orde te benoemen. Men schrijft uit Harderwijk dd. 26 Februarij: Het detachement suppletie-troepen, dat den 28 dezer aan boord van het schip Gerard Piet er Servaiim, te Nieuwediep, zou embarejueren zal zich eerst den 2 Maart aldaar inschepen. Op last van het departement van Oorlog is het re glement op de wapenen en schietoefeningen hij de infanterie gewijzigd. Men schrijft ons van Vlieland, in dato 26 Febr. Heden morgen is alhier brand ontstaan in het huisbe woond door schipper Douwe Molenaar, die, dank zij de ge paste middelen, spoedig werd gestuit. Ware de brand in den avond uitgebarsten dan hadden de gevolgen zeer nood lottig kunnen zijn. Een gedeelte van het bovenhuis is ver brand. De brand is ontstaan in den schoorsteenalweder een voorbeelddat men ten dien aanzien niet te voorzigtig kan zijn. Het perceel is verzekerd bij de brandwaarborgmaatsohappij de yklelaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1