M 395. Vijfde «laargang. 180^. IjefÖer, JlieutöeÖiep, IMfemsoorö, cn^. ZATURDAG 4 MAART. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentiejï van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Ccnteu. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur, gelieve mende Advertentiën iutezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Nederland is in rouw. H. M. de Koningin-Moeder is Woensdag jl. des namiddags omstreeks uro overleden, in den ouderdom van 70 jaren. Sinds den 18 Februarij aangetast door eene borst verkoudheid, nam de ziekte weldra een ernstig ka rakter aan. Gedurende Haar lijden gaf de edele Vorstin op nieuw de blijken van haar geestkracht. Zij was de eerste die het liagehelijke Harer positie inzag en er kende kalm en onderworpen verbeidde Zij het laatste uurna van Hare kinderen en van Hare trouwe die naren afscheid genomen te hebben een hartverscheu rend tooneel, dat wij niet wagen te beschrijven. Nog den dag te voren was Haar geest zoo helder, dat Zij de voorlezing verlangde van de bulletinsom trent Haren toestand uitgegeven; en een uur daarna begeerde Zij zelve de troostmiddelen der GriekscheKerk, waartoe de Overleden Vorstin behoorde te ontvangen. Thans heeft Zij hare oogen voor altijd gesloten. Grootzeer groot is dit verlies voor Nederland. Zij wa3 een band tusschen het verledene en het tegen woordige. Groot waren Hare deugden, groot Haar edelmoedigheid en Haar mensclienmin. De weldaden, door Haar bewezen en verspreid, zijn ontelbaar en onvergetelijk. Niet minder groot is bet verlies voor onzen geëerbiedigden Koning, die in Haar eene zoo liefdevolle en trouwe moeder betreurt; groot het ver lies voor den beminden en geachten Prins Hendrik voor Hare eenige dochter Prinses Sophia Groot-Her togin van Saxen-Weimar-Eisenach (die nog tijdig ge noeg was aangekomen om van Hare Doorluchtige Moeder den laatsten moederzegen hier op aarde te ontvangen. Den 21 Februarij 1816 werd Haar huwelijk met den Prins van Oranje (later Willem II) voltrokken. Den 7 October 1840 aanvaardde Haar Gemaal de re gering van ons land en reeds den 17 Maart 1849 nam de dood Hem van Hare zijde. Sedert dien tijd afwisselend te 's Ilage en Soestdijk verblijf houdende, gaf Zij steeds vele blijken van innige verknochtheid aan Nederland en het Nederlandsche volk. Vooral heeft Hare liefdadigheid Haar bij belioefti- gen zeer bemind gemaaktdoor welken Haar afsterven dan ook diep gevoeld zal worden. Hare assche rustte in vrede en Hare nagedachtenis blijve steeds inzegening bij het dankbare Nederland sche volk, welks rouw over den slag, die het Vader land treft ongeveinsd zal zijn bij de herinnering aan zooveel liefde, als de overleden Vorstin aan Haar tweede Vaderland tot den laatsten snik heeft toegedragen. 1TX3TT7TSTII3I1T3-3 1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 3 Maart 1865. Met leedwezen vernemen wijdat Zijne Excellentie de vice-admiraal G. Vogelpoot, directeur en koinmandant der Marine alhier, met den eersten Jul ij aanstaande, van laatst genoemde betrekking zal worden ontheven. Als opvolger van Zijne Excellentie wordt genoemd de schout-bij-nacht J. J. van der Moore, thans directeur en konnnandant der Marine te Amsterdam. Z. M. heeft den kapt. t/z. W. H. Ditloff Tjassens, equipagemeester der marine alhier, vergunning verleend tot het aannemen en dragen der versierselen van ridder 3° kl. van de orde van do IJzeren Kroon, hem geschonken door Z. M. den Keizer van Oostenrijk. De kapitein ter zee J. de Man is, naar men uit Londen schrijft, door koningin Victoria tot ridder der Bath-orde verheven, wegens zijn gedrag in de wateren van Simonosaki. Zr. Ms. korvet Vallus, kapt.-luit. t/z. W. C. Klis, heeft den 26 Januarij jl. Paramaribo verlatenom zijne reis te vervolgen. Men verneemt dat in de llersteld-Evangelie-Luther- sche kerk alhier, wegens ongesteldheid van den predikant, de godsdienstoefening Zondag voormiddag a.s. geleid zal w or den door den heer Wilkeus. De minister van marine heeft ter kennis van de daarbij belanghebbenden gebragt, dat in de maand Mei aanstaande bij de directie der marine te Amsterdam een vergelijkend examen zal plaats hebben van jongelingen, die als machinist leerling der tweede klasse wenschen te worden aangenomen. Het getal der als zoodanig te plaatsen jongelieden zal zich tot vier bepalen. Naar wij vernemen zullen de Chinesche toovenaars Sam-Ung en Arr-Zang, die gedurende 8 maanden het Parij- sche publiek wisten te boeijen en in verschillende voorname plaatsen van ons land hunne wonderen hebben ten toon ge steld, ook in den loop dezer maand deze gemeente bezoeken. Wij vertrouwen dat ook velen ter dezer plaatse nieuwsgierig zullen zijn om met hunne veitooningen kennis te maken. Ook kunnen wij hier bij voegen dat hunne werkzaamhe den zullen afgewisseld worden door de alom vermaarde vocale en instrumentale muziek van het gezelschap onder directie van llubert Sauvlet. Aaugaande de volgende schepen issedert de daarbij gevoegde berigtenniets vernomen Het Ned. kofschip Jan Ilerookapt. II. II. Naatje den 2 Nov. van Reval naar de Maas vertrokken. Het Nederi. galjootschip Venna llendrikakapt. E. J. Enninga, van üantzig naar Amsterdam, 18 Nov. Elscneur gepasseerd, liet Ned. kofschip Chrislinakapt. J. P. Gruppelaar, den 22 Nov. van Oostmahorn naar Elseneur vertrokken, liet Ned. kof schip Vlinderkapt. D. Ilcsse, den 21 Nov. van Bandhohn naar de Zaan vertrokken. Te Amsterdam is eene inschrijving geopend voor de daarstelling van een nieuw gasthuis. Eene talrijke commissie heeft zich verecnigd tot verwezenlijking van het doel, waar voor de heer mr. J. v. Eeghen f 25,000 heeft geschonken, een ander weldadig man heeft f 10,000 aangeboden en nog is een gift van f 7,000 toegezegd. Dezer dagen is aan de inteekenaren op den door den heer S. van Velzen Jr. uitgegeven wordenden onveranderden Staten-Bijbelde tweede aflevering toegezondenloopende van Genesis, Capittel XXV tot Capittel XT.l V. Volgens de beste uitgaven van de vermaarde drukkers,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1