TELEGRAM. BURGERLIJKE STAM DER GEVIEEÏÏE TEXEL I» V E 11 I E X T I E X. Hendrik Jacob en Pieter Keur uitgegeven, kan die van den heer van Velzen in alles met die zijner voorgangers wedijveren. Druk, papier, uitvoering, laten niets tewenschen over, en wat voor velen niet de iniuste aanbeveling voorde zuiverheid en correctheid dezer nieuwe Bijbel-uitgave zal zijn, is, dat zij geschiedt onder toezigt der \V. E. 'L. G. heeren S. van Velzen, A. Brummelkamp en II. de Cock, leeraren aan de Theologische school te Kampenweshalve wij ook nu de aandacht dergenen er op vestigendie prijs op een on veranderde» Bijbel stellen, daar deze nieuwe l'olio uitgave met de door duizenden zoo hooggeschatte randteekeningeu zoo buitengewoon goedkoop is gesteld, en de aanschaffing daarvan zoo gemakkelijk gemaakt, dat zij ook binnen het bereik van den iniugegotde valt. K. Cl. De kardinaal Wiseman heeft een gedenkschrift nage laten omtrent den slaat der rooinsch-kathoheke kerk in Engeland, en omtrent zijnen invloed in het bevorderen van de belangen zijner godsdienst in dit rijk. Aan het slot der - memorie vindt men statistieke tabellen, waaruit blijkt dat het catholieisme sedert de komst van den kardinaal gestadi- gen voortgang in Engeland gemaakt heeft, en dat door zijne regtstreekschen en zijdelingschen invloed 71 kerken en 35 roomsch-katholieke kloosters alleen in Londen en den om trek gebouwd zijn. Onder het onmiddelijk opzigt van den kardinaal stonden: in Engeland 133S priesters (daaronder begrepen 17 bisschoppen) en in Schotland 183 (waaronder 4i bisschoppen). In iS29 waren er in Londen slechts 29 roomsch-katholieke kerken en 1 klooster, in 1S63 niet min der dan .117 kerken en 46 kloosters. De voorrede van het door Napoleon III geschreven werk: het leven van Ceasarwordt reeds overal besproken en juist niet gunstig beoordeeld. Vooral op den stijl heeft men aanmerkingen, die men op verre na zoo goed niet vindt als die van 's keizers redevoeringen en proclainatiën. Van de bladen hebben de Gaz. de France en Avenir het gewaagd ronduit hunne meening uit te spreken. Het eerst genoemde, de plaats aanhalende waar de keizer het anathema slingert tegen de volken, die de groole mannen miskennen en bestrijden zegt«Wij echter zeggen: Wee den volken, die de veroveraars te lief hebben en bewonderen, diu ver overaars welke geheele geslachten opofferen, en ter bevredi ging hunner eerzucht de wetten die deze paal en perk stel len ouder de voeten treden en alle waarborgen der maat schappij omverwerpen; verre van den arbeid van eeuwen in eenige jaren te volbrengen, gelijk de keizer zegt, houdeil deze rustverstoorders der wereld, deze verachters der wereld, dien arbeid op en vertragen den vooruitgang. Zij onderwerpen do volkenmaar beschaven hen niet. Laat ons, om regtvaardig te zijn, hierbij voegen, dat die eerzuchtigen niet alleen de misdadigers zijn. De grootste misdadigers zijn de dichters, de redenaar, de goschiedschrij- schrijvers en de zoogenaamde wijsgeeren, die zonder waar digheid en zonder doorzigt de pesten van het menschelijk geslacht roemenen voor hen niet alleen op de eerbewijzen der verblinde volkeren maar zelfs van het meest verwijderd nageslachtaanspraak maken. Onder voorwendsel van den roem te prijzen, prijzen die dichters, die redenaars, die ge schiedschrijvers slechts liet despotisme, roemen zij slechts de usurpatie. Niet zoo heftig, maar zeer sarkastisch is het andere blad «Wij belmoren niet tot hen die meer geloof slaan aan het genie van één man, dan aan dat van eene natie. Wij be wonderen en waarom zouden wij het niet zeggen veel meer den door de voorzienigheid ingegeven arbeiddoor de Pransche natie volbragt in de tijdperken tusschen Gesar en Karei den Groote en tusschen dezen en Napoleon, wij vinden meer grootheid in de moeitevolle werkendier koningen welke men niet met Cesar vergelijken wil, en in de han delingen van dat volkhetwelk geen inessias van den roem noodig had, om het meest verbazingwekkend beschavingswerk tc leveren. Het is waar, dat wij de verzekering en ont wikkeling der vrijheid als het kenmerk van den grootsten roem van een volk beschouwen. Dat is ons politiek geloof en het criterium waaraan wij de groote mannen van het verleden toetsen." - Voor eenige dagen heeft zich een kapper te Weenen op een geheel nieuwe manier van kant geholpen, llij draaide namelijk de gaskraan open, nam den brander in den mond en ademde het gas in. Hij bereikte spoedig zijn treurig doel. Wie was de uitvinder der straatverlichting met gas? Een Saks de directeur van eene ijzergieterijLampadius te Ereiberg, die in het jaar 1811 gedurende 4 weken in eene straat te Ereiberg eene welgeslaagde proef met gasver lichting nam. Deze aanwending van het reeds in 1798 door Murdach ontdekte steenkool- en turfgas, baande zich echter niet verder den weg in Saksen, maar te ouden, waar het wederom een Saks was, die het eerst eene burgerwoning, zijne eigene, van binnen met gas verlichte. Het was de kunsthandelaar, lludolph Ackermanngeboortig uit Stolberg en vroeger zadelmaker te Sneeberg. De eerste straatver lichting te Londen werd door een Duitscher met name Wiuzer, bewerkstelligd. Spoedig daarna rigtte Lampadius de eerste blijvende gasfabriek in Duitschland op, en wel in het Amalgamecrwerk bij Ereiberg. In het jaar 1817 werd het Polytechnisch instituut te Weenen door Prechtl met gas verlicht. Een horologiemaker te Londen heeft een horologie uitgevonden, dat hoewel eenvoudiger van zamenstelling dan andere zakuurwerken, 37S dagen kan loopen zonder dat het behoeft opgewonden te worden. Spontinieen bekend musicus, verscheen eens op een groot muzikaal feest te llalle, op zijn borst prijkende met veelvuldige ridderorden. In het orkest werd de aanmerking gemaakt dat Spontini zoovele riddenorden bezatterwijl de groote Mozart er geene had. Spontinidie zulks gehoord had, keerde zich om en zeide //Mijn waarde heer, Mozart was te groot om zulke kleinigheden noodig te hebben."- Beurs Heden Vrijdag3 Maart 1865. EFFECTEN Londen Parijs Tets beter. Weenen Berlijn h tj Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/o Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/0 Vereenigde Staten 1882 8ü/0 Geconfedereerden 5ü/0 ltussische Spoorweg-Aandeelen 5°/0 Blaauwe Grieken 3"/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6 Turken S°/0 Venezuela Boot aan van New-York van 22 Eebr. 53t 6 26 24 42 50 17 -7- 1 1 li goud Van 23 Februarij 2 Maart 1865. ONDERTROUWD: Cornelis List, boer, 29 jaren en Trijntje Roeper, 23 jaren. GETROUWD: Meijer Cz. Vlas en Nccltje Schagen. Poulus Vos eu Trijntje Visser. GEBOREN: Catliariiia Margaretha d. van Jacob Pz. Kuiper en Pietertje Kuiper. Antjcd. van Klaas Timmer en Souwtjc Visser. Reusje, z. van Jacob Smit en Antjc Blik. Klaas, z. van Adriaan Kccseu cn Grietje Smit. OVERLEDEN Cornelis Kalis weduwnaar van Antjc Vlas 66 jaren. M A BI KTBËIUGTE1V. PIJRMERENDE 28 Februarij. Kleine Kaas f29.Middelbare f 30.50. Aangevoerd 79 stapels Kleine Kaas. 9 Middelbare. Boter. Vau f 1.20 tot 1.30 per Ned. fft. Ge middeld f 1.25 per Ned. (g. Aangevoerd 72 Runderen. Handel stug, 6S Vette Kalveren. Handel vlug, de prijs was van 70 tot 90 ct. per Ned. fg. 128 Nuchtere Kalveren. Prijsvan f 3 tot 12 per stuk. Handel vlug. 29 Vette Varkens. De prijs was van 44 tot 50 ct. per Ned. fl?- Handel matig vlug. 30 Magere Varkens, van f 12 tot 17, en 68 Biggen, van f3.50 tot 5.50 Handel matig vlug. 544 Schapen cn Lammeren. Handel stug. 2 Paarden. Kip-Eijeren f 2.70 Eend-Eijeren f per 100 stuks. Verleden Dingsdag zijn ter waag ge wogen 39 stapels Kaas, wenende 10090 Ned. ffê. De hoogste markt was voor Kleine Graskaas 1*28.50 Middelbare f31.50 Aangevoerd: £28 Ned. Boter. SCHAGEN 2 Maart. Magere Gelde Kocijcn f80 a 120. Vette Gelde Koeijen f140 a 210. 18 Nuchtere Kalveren f4 a 8, 130 Magere Overboudcrsscbapen f 14 a 22. 26 Oonschapen f22 a 30. 6 Bokken eu Geiten 1*1.50 a 3.18 Magere Varkens 1*8 a 15. Biggen f4 ii 6. Konijnen 20 a 60 ct. Kip pen 40 ii 120 ei. Eenden 30 a 100 ct. Duiven 20 a 30 ct. Boter S7-§ per kop, of 1.16| per Ned. Qj. Kaas 25 ii 35 ct. per Ned. fg. Kip-Eijeren f2.25, Eend-Eijeren f3.50 per 100 stuks. Woensdag 8 Maart vertrekt van hier de Oost- Indische landmail via Marseille. Ondertrouwd JACQUES ARNAULD OBREEN 1 ste Luit. der Inf.ged. hij de Konkl. Militaire Akademie en MARTA MAGTELD van HERWERDEN. den Helder1 Maart 1865.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2