HOOI, SF BOT, HEI DE-S Pit UI TEN, «Attentie s.o.p. Stad A l km aar. De Erven B. H. MÖLLER. PUBLIEKE YE li KOOP LX G OM CONTANT GELD HOOI, SPROT, ENZ. p. in. 22,000 Nee!. Ponden PUIK BEST LANGSTRAATS gewas van het jaar 1864, geperst in pakken van 100 Ned. Ponden. Ongeveer 155 Vaatjes Gerookte direct van Yarmouth aangevoerd. 11 A K I i\ E. liet maken van eene BRANDSTOF- BERGPLAATS bij de Marine-Bakkerij, te Willemsoord. DE BURGVROUW VAN ALENQON HET llftOGE VERUWl HIT MG! VERHOOGD. B. A. VERMEULEN. Voor het groeijen van het Haar ECHTE KLISWORÏÏL E\ ROWMXD'S MACASSEU-OLIE NIEUW A PROPOS-SPEL, MEUWEDIEP AMSTERDAM. Stoomboot HERVATTING DER DIENST DA.G3LIJZS, DONDERDAG, uitgezonderd Heden overleed na eene korte ongesteldheid, mijn innig geliefde Echtgenoot GIJSBERTUS VAN LUIJK in den ouderdom van tachtig jaren. Wed. G. VAN LUIJK, Helder, den 2" Maart 1865. geb. J. van Rinsbekgen. Voor de menigvuldige bewijzen van hartelijke deelneming, ons betoond bij het overlijden onzer be minde Moeder JOHANNA CAT1IARINA LOUTSA WELLMANN, Weduwe B. H. MöLLER, betuigen wij bij deze onzen wclgemconden. dank. De AFFAIREzooals die tot heden is ge dreven, wordt geheel door ons op dsnzGlfdsn voet voortgezet, terwijl wij ons bij voortduring beleefdelijk blijven aanbevelen in dc gunst onzer ge- eerde plaatsgenooten. van De Griffier bij het Kantongeregt te Helderzal op Donderdag den 9den Maart a. s.des avonds ten 7 ure, in het Bierhuis I)li BROUWERF bij de Erven B. H. MöLLER, in het openbaar verkoopeu: benevens Tc bezigtigen op den verkoopdag, het HOOI in het pakhuis achter den Heer N. J. VENNIX, en in denstal van den Heer B. It. DE BREUK, en de SPROT in bovengenoemd Bierhuis. OPENBARE AANBESTEDING bij de Directie dei- Marine, te Willemsoordop Vrijdag den 10 Maart 1865, des voormiddags ten Rif v.revan Deze aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving. De bestekken liggen ter lezing bij het Departement van Marine te 's Gravenlage, en bij de Directie der Marine te WillemsoordAmsterdam, Hellenoetsluis en Vlissingen\ als mede in de localen van de Provinciale besturen van Noord- Holland, Noord-Brabant, GelderlandOverijssel en Friesland, en ter Secretarie van de Gemeente-besturen te Rotterdam en Dordrecht. Op Donderdag den 9 Maart aanstaande des voor- m'uldags ten tien ure, zal de noodige aanwijzing worden gedaan. De inschrijvingen op gezegelde biljetten, bevattende de aannemingssom in cijfers en letterschrift, en de namen van Aannemer en Borgen, zonder doorhalingen en bijconditiën, en door den inschrijver onderteekend, moeten vóór of op den dag der aanbesteding des morgens vóór Elf urevrachtvrij worden bezorgd bij dc Directie der Marine te Willemsoord'. Wtm.emsoord den 25 Eebr. 1865. Dc Vice-Admiraal Directeur en Kommandant der Marine, G. VOGELFOOT. J. GROOT, te Nieuwe Niedorpbeeft uitgegeven VIER TEEKENINGEN NAAR HET LEVEN, door SIL V ANUS 225 pag. in post 8". prijs f 1. f"Dit oorspronkelijk geschreven werkje is zeer gunstig gerecenceerd. Historisch-Dramatische Schets van het leven onzer Voor- Ouders, tijdens het verblijf der Romeinen in deze landen. Prijs f 0.80. Historisch-Draniatisch Tafereel. Prijs f 0.60. Historisch-Drarnatisch Tafereel. Prijs f0.70. Allen voor Rederijkers bewerkt door den WelEerw. Heer P BEETS, te Zijbekarspel. De ondergetcckende adverteert bij deze dat zijn Depot alhier, gevestigd bij Mejufvrouw Westgracht bij de Nieuwe Kerk, L. 54, weder ruim voor zien is van de vroeger geannonceerde Artikelen als 4 cent en hooger, Appelen, Peeron Leeuwen, Katten, SchapenApen groote en kleine Kinderen, Harten met Kinderen, Citroenen, Pakjes Sigaren, enz. enz. ECHTE KEULSCHE EAU DE COLOGNE, in verschillende prijzen. per flacon 25 Cent en meerdere soorten van IIAAR-OL1E. Daarbij bevindt zich tevens een groot Assortiment beste die voor den spotprijs van ƒ1.20 per dozijn en 121 Cent per stuk verkrijgbaar zijn. Ook is wederom voorhanden het AMUSEMENT VOOR JONG EN OUD, om den avond door te brengen. 100 Vragen en 100 Antwoorden 45 Ct. 50 50 (voor Kinderen) 35 B. M. SPANJE11SBERG. Fabriekant van geplakte Bruid- en Winkelzakken le Rotterdam. in correspondentie met de Stoombooten PRINS VAN ORANJE MERCURIUS. Van NIEUWE DIEP 's morgens kwart vóór 7 ure. ALKMAAR 10» Aankomst AMSTERDAM 's n/m IJ Van AMSTERDAM 's middags u ALKMAAR n/m. Aankomst NIEUWEDIEP 12 ure. 3J. 64

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3