W. J. BLITS, OPRUIMING. Z AANSTROOM Ai 2 DOLPHIJN. LA PP ROBES EN MPONNENSTOFFEN. DE BAZAR. AMSTERDAM-NIEUWEDIEP. Aanstaanden Maandagen Dingsdag H. JANZEN Ez. en zullen de nog overgeblevene tegen buitengewoon lage prijzen worden opgeruimd benevens al de voorradige H. D. SCHLüTER. C h i r u r g ij n-D entist en Meehanicien, zal den 3458 en 9 dezer te consulteren zijn bij den Heer H. J. VAN LEEK aan het Hoofdte Nieuwediep, den 6 en 7 dezer bij den Heer SLIJBOOM, aan den Burg op Texel, over alle operatiën den mond betreffende; het inzetten van kunst-tanden en gebitten, onder garantie van gebruik en duurzaamheid. Aan mondlijders wordt de hevigste kiespijn door mij ontnomen, zonder het uittrekken der aangedane tanden of kiezen. Na de behan deling kunnen zij weder worden opgevuld en dienst verrigten. BINNENHAVEN. NIEUWEBRUG. De ondergeteekende berigt hiermede dat van af 1 Maart de meeste KATOENEN GOEDEREN in zijn magazijn we derom met 5 0 verminderd zijn geworden; dus sedert 1 Januarij dezes jaars circa 15°/0, ten einde den grooten voorraad dien hij nog heeft, te verminderen. De prijzen van verschillende artikelen zijn als volgt: 5/4 Fransche prima kwaliteit GEDRUKTE KATOENEN van af 22' Ct. 5/4 Engelsche Paarsche Idem 25 Voluit 2 Els LINNEN VRIESBONTEN, soliede 471 BOEZEROEN en KIELSTREEPEN 20 BEDENBONTEN, prima kwaliteit u 27.} 5/4 Effen Witte KEPER per stuk f 6.50 5/4 AMERSFOORT en KOORÜDIEMET 6.75 6/4 Ongebleekt KATOEN van af 22} Ct. 5/4 Wit KATOEN 15 5/4 Haarlemmer KATOEN, SERVET en LU1JERGOED 25 5/4 Linnen SERVET en LUIJERGOED n 32} 6/4 Hemden LINNEN n 35 5/4 Engelsche DIEMETS n 32} PILOWS en Grijze DIEMETS 30 Grijze, Bruine en Zwarte VOERINGS n 10 Eeue groote partij fijne BIELEFELBER LINNENS tot ongekende lage prijzen, en verschillende andere KATOE NEN artikelen. Tevens worden verschillende FANTAISIE- en MODE-ARTIKELEN van het gepasseerde jaar tot s p o t- prijs opgeruimd, zoolang de voorraad strekt, als: KLEEÜJESSTOFFEN van af 20 cents. Geborduurde KRAGEN van 50, 60, 75 cents a fl.voor 20, 25, a 30 cents. Zijden Dames- en Kinder FIOHUS van 60 cents tot f 1.50 voor 40 tot 60 cents. Zijden Dames SLIPS in alle kleuren voor 7} cents. Fluweelen Dito voor 12} 15 i\ 20 cents. Hoeden-LINTEN van 60 ct. tot f 1. voor 20 tot 40 cents. Geknoopte Dames FICHUS van f 1.25 en f 1.75 voor 60 5 80 cents. Heeren Zijden SLIPS van 75 cents voor 20 5 25 cents. Roode Lakensche TAFELKLEEDEN van af f.3.OMSLAGDOEKEN voor het Voorjaar van f5 h f6 voor f3 en f3.50 en verschillende andere Artikelen voor de halve inkoopswaarde. STOOMJAGTEN D ag-EXJIJZS: Van AAI STERDAM IDEAI AL KAL AAR naar ALK AI A A R 's morgens ten liet N1E U W E DIEP 's namiddags ID E AI 's avonds 7i 3! 61- Van het NIE U W E D IE P naar A AI S T E R D A AI 's nachts ten 12} AL K AI A AR IDE Al 's morgens 5} ure. ure. IDEAI IDEAI 's namiddags 3S Van en met den 11 tot en met den 24 Februaij 1S65, zijn in de zeehaven het Nieuwediep binnengekomen de onderstaande Schepen, met 50 en ïnec-r Palmen diepgang. SOORT VAN SCHEPEN. N A A M Diep gang van het Schip in Palmen Door welk zeegat binnen gekomen. Het Schip passeerde de11 buitendrempcl. Weerkundige waarnemingen op liet Observatorium te Helderom streeks den tijd dat bet schip den drempel passeerde. van het Schip. van den Gezagvoerder. Datum. Uur. WEERS GESTELDHEID. WATERSTAND betrekkelijk volzee. Toestand van de Zee. Rigting van den wind Regtw. °Pnd Vlcdc k'rk cl lo's. Nederl. Eark. Kinderdijk. D. Zwanenburg. 56 Scbulpengat. 16 Febr. 11 vm. Digtbew. mistig vriez. 0.34 el oud. volz. IJs.a.dN w. z. 2.3 Bremer Java. A. C. II Dchle. 54 16 2 nm. Digbetr. mistig vorst. 1.16 II rr II Hel.v.v. ijs. z. 2.3 Nederl. Zepkijr. P. Wemmerus. 57 19 10 vm. Digtbetr.wind. regenb. Volzee. IIol.in zee. wtz. 10.0 Italiaau. Ferdinando Tito. F. Cavasse. 52 19 2 nm. Digbetr. winderig. 0.20 el oud. volz. Golv.h.in z. zw. 9.0 Nederl. Souburg. M. W. Zwart. 59 24 7 vm. Digtbew. betr. winder. 0.63 w W.hol in z. zwtz. 16.0 Eugel. Fregat. Victoria. J. Gregorij. 50 24 Digtbctr.reg en wind. Id. en golv. Idem. Gem 17 Nederl. Bark. Huijdekoper. 11. J. Rcijnders. 59 n 24 8 vm. Digtbew. betr. winder. 6-^8 ii n ii Hol in zee. Idem. 16.0 Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4