KENNISGEVING. |JAGT EN VISSCHERIJ. M 394. Vijfde Jaargang. I8< <§efÖer, JïieumeÖiep, IMfemsoorD, enj. WOENSDAG 8 MAART. BEKENDMAKING. NATIONALE MILITIE. NIEUWE COURANT VAN DEN Verschijnt WOENSDAG en ZATURDAG. Abonnementsprijs voor 3 maandenƒ1.30 Franco per post u 1.50 Men abonneert zich bij alle Boekhandelaren en Post directeuren. Brieven franco aan den Uitgever S. Giltjes. De prijs der Advertentien van 14 regels is 40 Centenvoor elke regel meer 10 Centen. Zegelregt voor elke plaatsing 35 Centen. Vóór des Dingsdags en Vrijdags middag 12 uur,gelieve mende Advertentienintezenden. Ingezonden stukken een dag vroeger. Door het Bestuur dezer gemeente wordt het navolgende gepubliceerd BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente I HBLBBR brengen ter openbare kennisdat de Militieraad [van het derde district in Noordholland de eerste zitting zal [hóuden te Hoornen wel voor zooverre deze Gemeente betreft op Diugsdag den veertienden Maart II 8 6 5des voormiddags ten half tien ure. In deze zitting wordt uitspraak gedaan omtrent: De verschenen Vrijwilligers voor de Militie; De Lotelingen die redenen van vrijstelling hebben ingediend De Lotelingen in de artt. 55 en 56 der wet op de .Nationale Militie bedoeld; Alle overige Lotelingen. Volgens artikel 8Sin verband met artikel 92 der be- doelde wet, moet voor die zitting verschijnen: 1. De Vrijwilliger voor de Militie; 2. De Loteling die vrijstelling verlangt wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken of gemis van de gevorderde lengte. Helderden 2 Maart 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd STAKMAN BOSSE, Burgemeester. L. VERHEY, Secretaris. Ter Secretarie dezer Gemeente zijn, van heden af, ver krijgbaar gesteld blanco verzoekschriftenter bekoming van [Jagt- en Visch-acten, en van kostelooze Vergunning tot uitoefening der Visscherij. Helderden 2 Maart 1865. He Burgemeester der Gemeente STAKMAN BOSSE. POLITIEK OVERZ1GT. Men zegt, dat de bekende Pruisische nota aan Oostenrijk tot zeer langdurige onderhandelingen aanleiding zal geven tusschen het Berlijnsche en Weener kabinet. Het denk beeld, hetwelk aanvankelijk ingang vond, namelijk, dat de Oostenrijksche regering de gedane vorderingen rondweg zou verwerpenzalnaar men in goed ouderrigte kringen ver zekert, niet worden verwezenlijkt. De Oest. Zeit. en de Botschafter houden die bewering evenwel vol in strijd met de Kreuzzeitung. Eerstgenoemd blad verzekert dat de Pruisische voorstellen onaannemelijk I zijn verklaard. De Gener. Corresp. licht de voorstellen van Pruisen nader Itoe; de regtstreeksche inlijving spreekt dat blad tegen, maar wat Pruisen verlangt komt toch op hetzelfde neder. Den hertog zou niets overblijven dan de uitoefening der politie en de heffing der belasting. In de Eugelsche bladen wordt dit plan zeer sterk gegispt I Het orgaan van lord Palmerston, de Morning Post., zegt dat het bestewat de inwoners der hertogdommen konden doen, zou zijn wederiulijving te vragen bij Denemarken, welks bestuur het nu reeds gelegenheid gehad heeft te betreuren De Kreuzzeitung neemt den brief uit Hamburg, in den Constitutionnel voorkomende, over, zonder eenige commenta- rien. Men weet dat daarin de inlijving der hertogdommen j en de teruggave van Noord-Sleeswijk aan Denemarken vrij stellig wordt verzekerd. De eenvoudige overname van dat, waarschijnlijk te Parijs geschreven stuk in het orgaan der Pruisische regering schijnt alzoo den inhoud er van te bevestigen; men voegt er nu ook bijdat de keizer zich voor eenigen tijd in den zin van die correspondentie tegen den heer Drouiu de Lhuys zou hebben uitgelaten. De laatste berigten uit Mexico luiden zeer ongunstig: I Alle Fransche bladen, behalve die der regering, deeleu den noodlottigen uitslag mede van de expeditie naar Mazatlan, I in Sonora, waarheen met de stoomboot Lucifer troepen waren gezonden. Zij bestonden uit 200 Mexicanen65 fransche tirailleurs en 40 man liuietroepen. Niet verre van Mazatlan ontmoeten zij een korps Juaristische partijgangers; I de Mexicanen rtamen de vlugt en het hoopje Frauschen was spoedig krijgsgevangen gemaakt. Zoo die nederlaag op zich zelve misschien van minder gewigt ishet feitdat keizer Maximiliaau geen staat kan maken op de inlandsche troepen, is veelbeteekenendeu doet het ergste voor het keizerrijk vreezen. Een telegram uit Athene geeft een allertreurigste schets van den toestand van Griekenlandgeheel in overeenstemming met de particuliere berigten vroeger van daar ontvangen, I maar tevens vermeldende dat graaf Sponneck niet zal ver- trekken. De schatkist is ledig; ecne leening van 500,000 drachmen bij de nationale bank is met moeite tot stand I gekomen. Het dificit was verleden jaar 6,000,000 en zal dit jaar denkelijk grooter zijn. In Livadie zijn revolutionaire proclamatieu verspreid en in Cepholonia hebben rustversto- I ringen plaats gehad. De ongerustheid in officiële kringen hieromtrent heer- schende is vrij groot, zoo zelfs, dat, naar men zegt, in den ministerraad de vraag ter sprake zou komen, of men er nieuwe troepen zal heen zenden. Men verneemt dat onlangs twee overeenkomsten tusschen de gezanten en agenten van Engeland, Frankrijk, Nederland en Amerika met de Japansche overheden zijn aangegaan, de eerste overeenkomst betreft eenige schikkingen en betere bepalingen nopens de uitbreiding van de vreemde etablisse menten, wier vestiging door de Japansche overheden is toe gestaan en de tweede nopens de toekenning van alle gronden later door vreemde regeringen of bijzondere personen binnen de gestelde grenzen te verkrijgen. Eene der hoofdrede nen waarom men tot die overeenkomsten van de zijde der vier buitenlaudsche mogendheden gekomen is, bestaat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 1