JAARBOEKEN VAN HET GODSBESTUUR SCÏgcmeenc ojMdjiciicnig wel opzettelijk daarin //om een einde te maken aan allen natioualen naijver en aan alle pogingen om uitsluitende voordeelen bij de begiftiging met land te verzekeren. Ten gevolge van de veranderde omstandigheden van staat kunde en handelzouden de gebouwen, uitgemaakt hebbende de bureaux en het verblijf van het Nederlandsche consulaat- generaal op het bekende Decima den 15 Januarij a. s. in openbare veiling gebragt worden. In Amerika hebben de Noordelijke legers weder eene belangrijke verovering behaald. De Zuidelijken hebben Char leston (in Zuid-Carolina) in den nacht van den 10 Febr. ontruimd nadat zij twee gepantserde vaartuigen in deu grond hadden geboord en het geschut der versterkingswerken hadden vernageld. Men schat de bezetting, die in eene noordelijke rigting zou zijn gevlugt, op 11,000 man. Op daartoe ont vangen bevel zijn zes duizend balen katoen aan de vlammen prijs gegeven. Het vuur heeft zich medegedeeld aan een grooten ammunitie, in de dépots van den spoorweg van Wilmington opgestapeld. Daaruit is eene ontploffing ont staan waarvan eene uitbreiding der vlammen in alle rigtiu- gcn het gevolg was. Verscheidene honderden menschen heb ben daarbij den dood gevonden of zijn gekwetst. Men be rekent dat meer dan twee derden van de stad zijn vernield. UIBTTWSTIÏDI1T3E1T. Helder, Nieuwediep, Willemsoord enz. 7 Maart 1865. Heden morgen is van hier naar zee vertrokken met bestemming naar Oost-Indié, het Ned. fregatschip Geraril Pieter Servatiuskapt. J. Wamsteker, overbrengende het transport koloniale troepen sterk 150 manonder bevel vau deu kapitein der Infanterie van het Indische leger G. J. Westenberg, en medegeleide van den 2" luit. der Infanterie J. F. Saehse, den 2" luit. der Kavallerie J. B. G. Welters en den officier van gezondheid 3de kl. L. van der Straateu. Z. M. heeft bevorderd tot offic. van gez. le kl. bij de zeemagt den offic. van gez. 2e kl. M. J. Cijfveer. Op het examen voor stuurlieden Zaturdag 11. te Am sterdam gehouden, is met gunstig gevolg als derde stuur man geëxamineerd, de heer II. Dijker, leerling aan de zeevaartkundige school van den onderwijzer Leijer alhier. Tengevolge van het overlijden van II. II. de Koningin- Moeder en op uitnoodiging van Z. Exc. den heere Commis saris des Konings in deze provincie, worden hier driemaal daags telkens een uur de klokken geluid en wel die van het Raadhuis, van de Nieuwe kerk en van de Huisduiner kerk. Van de in de haven liggende Nederlandsche schepen der Marine en Koopvaardij, zelfs van eenige visehschuiten en andere kleine vaartuigen wordt de vlag dagelijks halfstok gelieschen. Naar men verzekert zouden de bezwaren, welke tot hiertoe hestonden tegen de ter aarde bestelling van de stoffelijke overblijfselen van II. M. de Koningin-Moeder in den Konink lijken grafkelder te Delftzijn opgeheven en nu op die rustplaats de keuze voor de begrafenis bepaald zijn. Tegen de begrafenis in de Grieksehe kapel te Amsterdam moeten schier onoverkomelijke bezwaren gerezen zijn, hoofd zakelijk voortkomendo uit de constructie van bedoeld gebouw die het maken van een grafkelder daaronder hoogst moeijelijk zoo al niet ondoenlijk maakt. Een gerucht wil, dat de ter aarde hestelling van II. M. de Koningin-Moeder o. a. door Z. K. II. Grootvorst Kon- stantijn van Rusland zou worden bijgewoond. Bij de godsdienstoefeningen van verschillende gezindten te 'sGravenhagewerd Zondag jl.in de gebeden, naar aanleiding van het droevig afsterven van II. M. de Koningin- Moeder het Koninklijk Huis aan de vertroostende liefde des Hemels opgedragen. De Engelsche kerk was bij deze gelegenheid met rouwfloers behangeneven als na het over lijden van Prins Albert geschied is. Ook de Tweede Kamer der Statcn-generaal heeftals Staatsligehaam den rouw aangenomen, zoodat alle stukken, van de Kamer uitgaande met rouwranden zijn voorzien. Ook de officieren, adelborsten, enz. der Marine, alsmede de officieren van het korps Mariniers zullen even als de offi cieren der landmagtden rouw aannemenbestaande in een floers of rouwband om den linkerarm, terwijl de dragon mede met floers zal overtrokken zijn. Men verneemt, dat de voorstellingen in den koninklijken schouwburg te 's Gravenhagea. s. Vrijdag avond zullen worden hervat en dat zij later bij de begrafenis van het vorstelijk lijk weder 2 a 3 dagen zullen worden geschorst. Ouderscheideno dagbladen herigten dat reeds bepaalde per sonen zouden zijn aangewezen tot het overbrengen naar vreemde hoven van de tijding van 't afsterven van II. M. de Koningin-Moeder. Er zijn echter in dat opzigt nog geenerlei besluiten genomen. Iu de residentie is het gerucht in omloop, dat, volgens de uiterste wilsbeschikkiug van II. M. de Koningin-Moeder, het buitenverblijf Zorgvliet en de daartoe behoorende gronden in eigendom zouden komen aan 1I.K.1I. mevr. de groothertogin vau iSaksen-VToimar Eisenachdochter der overleden vorstin en het lustslot Soestdijk aan Z. K. H. prins Hendrik. In koever dit gerucht waarheid behelst, zal later moeten blijken. Naar men verneemt genoten niet minder dan 42 scholen of inrigtingen ondersteuning van wijlen II. M. de koningin- Moeder. Op last des Konings heeft de Opper-Ceremoniemeester be kend gemaaktdat de rouw zal aangenomen wordente rekenen van Maandag 6 Maart 1865. Art. 1. a. Do Hofrouw zal gedragen worden door Zijne Majesteit den Koning, Hare Majesteit de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden de Prinsen en Prinsessen van het Koninklijk Huis, de hoeren en dames, behoorende zoo tot het Huis van Hunne Majesteiten, als van die der Prinsen en Prinsessen, b. Door alle hofbeambten, alsmede liofoffici- anten huiten liverci zijnde, daaronder begrepen de kamer vrouwen van Hare Majesteit en die der Prinsessen. Art. 2. Deze rouw zal op de volgende wijze verdeeld wordena. Zes weken groote rouw. b. Zes weken halve rouw. c. Zes weken ligte rouw. Art. 3. De wijze van dragen wordt bepaald als volgta. Groote rouw. De heerenZwarte kleedingstukken rouwband om den hoed tot op 4 duim van den bovenrand. Zwarte handschoenen. De DamesZwarte stoffen, zonder garniturenzwarte handschoenenzwarte waaijers. De hee ren van het civiele en militaire Huis in costuum of uniform zijnde, dragen om deu linkerarm een rouwband, twee duim onder den epaulet, breed zes duim, voorzien van eene ro- sette. De dragon wordt met zwart overtrokken. De heeren van het militaire Huis witte handschoenen in uniform zijnde. b. Halve rouw. De heerenZwarte kleedingstukkenlood kleurige of grijze handschoenenrouwband om den hoed tot op de helft der hoogte. De Dames: Gelijk onder a bepaald, ook fluweelen stoffenloodkleurige of grijzo handschoenen sieraden of waaijers zwart of wit. De heeren van het ci viele en militaire Huis in costuum of uniform zijndeom den linkerarm een rouwbandeerstgenoemden mogen den blaau- wen rok dragenmits versierd van de uniformsknoopen. c. Ligte rouw. De heerenZwarte rok en de overige klee dingstukken zwart, grijs of wit; witte handschoenen en verder zoo als onder b bepaald is. De damesZwarte kleederen met witte of gekleurde sieradenook witte en grijze kleederen zonder gekleurde sieraden. De particuliere correspondent te Brussel van de Amst. Courant schrijft nopens het verscheiden van H. M. de Koningin-Moeder aan dat blad het volgende: //Do dood van de Koningin-Moeder der Nederlanden heeft hier smart veroorzaakt. Nog zeer goed herinnert men zich de minnelijke en edele hoedanigheden van haar, welke de Belgen als prinses van Oranje gekend hebben. Met ge- noegen brengt men zich te binnen, dat zij vóór 1830 aan het Nederlandsche hof gematigdheid had geraden en dat, indien haar raad ware gevolgd gewordende scheiding van België misschien ware voorkomen. //Koning Leopold heeft, zonder de officiële kennisgeving van het overlijden der doorluchtige Vorstin af te wachten zich gehaast een brief van rouwbeklag aan Koning Willem III te schrijven." Volgens de berigten uit Napels levert de Vesuyius op dit oogenblik het contrast op dat hij met sneeuw bedekt isterwijl hij tegelijkertijd vuur spuwt. De uitbarstingen verminderen gaandeweg en wel in dezelfde mate als die van de Etna toenemen. De lava van laatstgenoemden vulcaan vloeide met snelheid voort. Opmerkelijk is het, dat thans in Duitschland ook de vertaling wordt aangekondigd door Dr. Karl Barth van een geschiedenis van J. Cesar door Napoleon I op St. Helena bewerkt en uit de nalatenschap van maarschalk Bcrtrand in handschrift af komstig. Een hoedenmaker, te Weenen woonachtig, heeft eene verzameling aangelegd en ten toon gesteld der hoeden, waarvan het dragen om vorm of kleur sedert 1848 iu Duitschland en Italië verboden is geworden. Er zijn 18 exemplaren aanwezig. Volgaarne voldoen wij aan het verzoek tot inruiming van een plaatsje voor het onderstaande. VAN DE SCHEPPING DER AARDE TOT OP ONZEN TIJD. Dc lieer Hövcker wcnscht ccnc niet vertaalde maar oorspronkelijke Al- gemeenc Geschiedenis van het mcnschelijk geslacht iu het licht te geven voor iedereen voldoeude die dc wetenschappelijk gevormde nietzullen wij het maar rouduit zeggen als beuzelpraat ter zijde legtdie den man uit het volk niet verveelt door haar geleerden toestel waaraan hij niets heeft; maar waarvan men zeggen kan: „ieder wat wils". Eene geschiede nis, die, zoo als het merkwaardigste geschiedboek, dat blijven zaf, als'mc- nig kunststuk reeds lang zal vergeten zijn met het begin begint; met God, en dien God nergens vergeetbij Zijn eigeu werk. Met het laatste is men in onze dagen ijverig in dc weer en velen die voor zelfstandig willen doorgaanongeveer als dc knaap van 14 jarendie meentbuiten zijn vader omop eigen voeten te kunnen staan loopen er hoog mede weg alsof men liet toppunt van kritische wetenschap bereikt hebbe indien men God buiten Zijn eigen werk sluit en het Licht der wereld, Christus, het middelpunt der geschiedenisuitdooft. Hoveker heeft ons oitgenoodigd die taak te aanvaarden. Uit on» zei ven

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 2