bsëulijke stand der geheime helder. advertenties. gf8p^ TELEGRAM. W. C. M. VAN BRUGGEN. wij willen 't gul bekennen/.ouden wij de /aak niet ondernomen Lebben nu, er toe gevraagd zijnde beschouwen wij bet als eene zekere roeping, cn oindat wij op de hulp van God vertrouw en wanneer wij doen wat Hem behaagd hebben wij ze aanvaard. We vragen slechts eene beperkte ruimtecirca 80 a 100 vel in vier boekdeclen. Men zal zich in dit werk niet slaafs binden aan regelen cn wetten door kunstregters met of zonder willekeur voorgeschreven. Wie had ze Herodotus gegeven, en zijne Muzenboekcn houden nog huune waarde. Men zal den loop van de Geschiedenis der volken volgenzoo als men van oenen stam in een' boom de takken volgtindien men vruchten wil pluk ken dit zal ten minste natuurlijk zijn. Wc onthouden ons van bepaalde beloften om onze vrijheid ook niet door ons zeiven aan banden te leggen de rnimtc is reeds despotiek genoeg. De geschiedenis van het mensclielijk geslacht zal door ons steeds beschouwd worden als ecu werk van God dat almagt tot groud eu het geluk Zijner schepselen ten doel heelt. Daarom ligt ook hare voornaamste kenbron in Gods Woord, als historie van het voorledenc en voorspelling van de toe komst; wier zekerheid, bij de afdwalingen der menschen in Gods trouw, cn wier kracht in Gods liefde berust. Nu dichte men ons niet toedat we de menschen zullen laten figureren, of eeneu deus ex machina, den Schep per buiten zijne schepselen ten toouccle zulleu voeren, 't Is er verre van daan en we durven zelfs bewerendat hijdie dit op ons standpunt ver moeden kau de gemeenschap tusschen deu Schepper eu het schepseltus- schcn den Bestuurder en den bestuurde te kort doet. God maakt geene machines dit doen menschen Hij is allerminst ceu immanente machine. De menschen handelen onder Zijne leiding wywillig in zooverre zij op liet grondgebied der waarheid staan; slaafs, altijd onder liet toezigt Gods, wan neer zij op het gebied der dwaling in 't gareel der zonde zich bewegen. Er is slechts één geweest die geheel tigenw\\\\« handelde. Niemand zal hoornen en planten voor machines der zon houdenmaar zonder cn buiten haar bestaat groei noch wasdom. Men hoopt de voorstelling dezer geschiedenis zoo in te rigten dat zij een medicijn worde voor de ziekelijkheid van het godsdienstig zedelijk leven eeue getuigenis tegen dwaling en ongeloof. We achten ons ondertusscheu en zeggen dit voorafniet gebonden om te overtuigen, wel om te getuigen. Paulus overtuigde uiet iedereen maar getuigde aan alleuook wanneer hij wist, zoo als voor 't kouinklijk gehoor, dat hij niet zou over- tuigen. De geschiedenis der menschheid, is in zekeren zin eene uitbreidingeen voortzetting der Openbaring Gods, de beschrijving er van een bijbel er vanen zij verdient dien naam alleenindien zij onder den invloed des Heiligen Geestcs geschreven wordt. Die hulp spotte de ligtzinnige er mede wordt stellig verleend, zoodra zij ernstig begeerd wordt. De geschiedenis hoe beknopt van omvangzal tevens ceu feitelijk pro test zijn tegen hendie deu Christus liet historisch karakter ontueraeu eu den sleuteldie de raadselen der wereldgebeurtenissen oplostin 't water werpen. Christus is dc zon der geschiedenis die stralen heeft uitgeschoten, welke zich tot in liet oneindige vermenigvuldigd hebben. Men redeuere Zijne wonderendie echter voor llem geene wonderen waren wegwij hopen uit te maken, dat Zijne Openbaring in de geschiedenis een even groot wonder is als dat der spijziging in dc woestijn en de opening der oog-en van den blindgeborene; en voor deu geestelijk blinden, wieu de geschiedenis de oogen opent zal een licht in Christus opgaauzoo verrasseud als dat wat eeu Saulus in een Paulus herschiep. Mogt dc geschiedenis, waaraan wij de hand hopen te slaan, een Damas- kus-licht worden met gelijke uitwerkingdan zou onze arbeid eene eerc- kroon der genade worden, die de regtvaardiae Regter geven zal aan ieder die naar Zijne verschijning om de wereldgeschiedenis te voltooijenverlangt, cn zij wier oogen er door geopend worden, zouden eene zuivere aanwinst zijn voor het koningrijk der hemelen. J. H. SOXSTRAL. II. J. VAN LUMMEL. den Helder en Utrecht Jauuarij 18G5. X. B. Het werk zal in vier deelen worden uitgegeven. Ongeveer te zaïnen 80 a 100 vellen druks beslaande. De uitgave zal geschieden in 20 ii 25 maandelijksche afleveringen ii 40 Cents dc aflevering, zoodat het gchcele Werk op slechts ƒ8.hf 10. zal komen. Enkele kaarten welke bij het Werk worden gevoegd zullen a 25 Cts. worden berekeud. Over ieder deel wordt bij kwitantie beschikt. Slechts door..eene algemecnc deelname kan het doel worden bereikt, om niét alleen de Nederlandsche Jeugd maar ook het Volk een goedkoop Hiuis- en Handboek te geven, dat op eeue aangename eu boeijeude wijze God iu de geschiedenis te aanschouwen geeftcn den incnsch zijne juiste plaats aanwijst. Van 24 Februarij 3 Maart 1865. ONDERTROUWDII. Wessels, matroos bij de Marine, 38 jaren en C. C. Jansen38 jaren wonende thans alhieronlangs tc Amsterdam. J. A. Obreen1ste luitenant der Infanterie26 jaren wonende te Breda en M. M. van Herwerden20 jaren. W. J. Berghcn banketbakker27 jaren wonende tc Alkmaar en N. Slagter22 jaren. J. Mantimmer man 29 jaren weduwn. van N. Dekker en E. Sterk 30 jaren. II. Bou- dewijn soldaat bij het 7de regiment Infanterie34 jaren en M. C. vau der Duijn 26 jarenwonende te Amsterdam. GEHUWD K. Postiiuma en M. Oudshoorn. BEVALLEND Plstelle geb. Kooijman Z. G. Vos D. A. Zwart geb. de Jong D. J. C. Jansen geb. Kuipers Z. A. Reusclie geb. Hillen D. D. van der Wiele D. E. van der Ben geb. Dijker Z. N. Zander geb. Hóogschagen Z. E. N. Zoetelief geb. Duinkcr Z. G. Jaring geb. de Wrijn Z. A. Raven geb. Siersma Z. E. Spigt geb. Bruin D. M. Boon geb. van der Hoeven 2 Z. T. Bak geb. Kooru D. S. Franken geb. Middelie Z. B. Hoogendijk geb. van Pel Z. M. Schonggeb. van Assenberg D. E. C. J. Poulie geb. Reemer Z.J. M. Luinkcman geb. Buijs Z. E. Smit geb. Schaap D. OVERLEDENM. Smit geb. Rijk 79 jaren. J. Groen 63 jaren. J. D. Bakker geb. Flens 69 jaren. J. de Groot 11 jaren en 7 maanden. J. II. Kamp 47 jaren. N. Egberts 1 jaar. G. van Luijk 80 jaren. Levenloos aangegeven 2. Yan 15 28 Februarij 1865. ONDERTROUWD Geene. GEHUWD Rijnder Buren en Maamkc de Boer. GEBOREN Neeltjc d. v. Cornelis Klaas van Keulen en Elisabeth Bierman. Ijalf, z. van Rijuder Albcrts Mier en Niltje Rijnders Mier. Arien z. van Jemke Cornelis Kuijper en Neeke Ariens Roos. Tcekez. van Trijntje Pronker. OVERDEDENTrijntje Sipkes Jongkind weduwe van Cornelis de Breed 88 jaren. Gczina Bloem 4 jaren. UARKTBERIGTEN. ALKMAAR 4 Maart. Aangevoerd 11 Koeijen f 68 a 120, 356 Schapen f10 a 28, 120 Varkeus 10 a 18, 16 Biagcn f8 a 10 Boter per kop 75 a S2£- et. HOORN 4 Maart. Aangevoerd 6 mud Tarwe f8.40 mud Gerst f6.25 57 mud Haver f5.76 mud Boonen Bruine f 12.50, Paarden f6.25, 31 mud Erw ten Graauwe 1*12.25 Vale 1*11, Groene f 10op monster verkocht 225 mud Mosterdzaad 1*14.50, 180 mud Karweizaad 116.7 Paarden 1' 65 a 190 75 Kalveren f3 ii 10.50 155 Schapen f8.50 a 23 70 Var kens f6.50 ii 17, 6 Zeugen 1*17 a 41, 205 Biggen f2.75 it 5.50, 190 Kippen f0.50 a 2.9350 Kip-Eijcren f2.25 a 2.50, 3200 Eend- Eijeren f2.90 ii 3 per 100, 1820 koppen Boter 65 ii 75 et. per kop. 35 mud Aardappelen f2.20 ii 3.50 per mud, 300 manden Appelen fü.75 ii ii 1, 115 manden Pecren f 0.80 a C.90 per mand. Heden Dingsdag7 Maart 1865. EFFECTEN Beurs van Londen Parijs i Weenen l Weinig variatie. n Berlijn v Frankfort AMSTERDAM 5°/0 Metalliek (oude) 5°/o Vereenigde Staten van Noord-Amerika 6°/o Vereenigde Staten 1882 8°/0 Geconfedereerden 5°/0 Russische Spoorweg-Aandeeleu 5 °/0 Blaauwe Grieken 3°/0 Mexico (oude) 3°/0 Mexico (nieuwe) 3°/0 Binnenl. Spanje 6°/0 Turken 3°/0 Venezuela 59 54 -j 51 251 241- 42J 50 it 171 Aangekomen. Scliepen op Java. Voor 28 Januari] 1865. Jacobus, v. d. Tas; Prinses AmeliaGroeneveld; Hen- riette MariaTjebbesNieuwe lPafarwegvon Lindern Vesta, v. d. EykJunoNuss; StadDochnm, Jaski; Stad Enschedé, Kretschmer; Edouard Marie, v. d. Kolfl'. POLITIE. Dezer dagen is gevonden op de openbare straat: lo. Ken CACI1ENEZ, 2o. een OORBELLETJE, en 3o. Een BLOED KORALEN-HALSKETTING. Ten burelo van den Com missaris van politie liggen die voorwerpen ter beschikking van den regthebbende. Helder, 5 Maart 1865. De Commissaris van Politie, A. C. BOONZAJER. Maandag 13 Maart vertrekt van hier de West- Indische mail. mi p Bij de Herstemming welke aanstaanden Vrijdag voor een Lid der KAMER VAN KOOPHANDEL zal plaats hebbenverzoekt de ondergeteekende zijne Geachte Medekiezers, hunne stem niet op hem uit te brengendaar hij bij eene mogelijke verkiezing voor die onderscheiding zou be danken, op grond dat overwegende redenen hem beletten zitting te nemen in eene vergadering waarvan c. w. K. VAN STRIJEN Lid is. DIRECTEUR en COMMISSARISSEN fe'BggpSfr van het Begrafenis-Fonds in de ZIJDE Wa brengen bij deze ter kennisse van alle de daarbij belanghebbenden, dat de Rekening en Ver antwoording over het vierde Fondsjaar is gedaan en goedgekeurd, eu dezelve niet alleen blijken dragende eeuer geregelde administratie, maar daarenboven van zoo danige» gunstigen toestand, dat door de Directie is besloten tot vermindering der Contributie, aan te vangen den Eersten April aanstaandewaarvan aan Agen ten, Boden en Leden mededeeling zal worden gedaan, op het aan dezelve uit te reiken afschrift der voormelde Rekening. Zijpeden 28 Februarij 1865. A. J. van DOORN.] n. A. BEGEMANN. j De Directeur, j SCHR1EKEN. Comnm' W- vii OS. j? H. LELS. S. A. OOST.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 3