SP BOT, Brandwaarborg: Maatschappij i i i i 11. METSELSTEEN, KALK, PINNEN, SCHOENEN, mi!/.I V ENZ. LAARZEN, SCnOENEN, EN PANTOFFELS, Maatschappelijk Kapitaal /'500.000. HOOI, Directeuren: J. P. LONBAR PETIU en A. BEETS. Wordt gevraagd HgEENE DIENSTBODE. Een nieuw gebouwd Winkelhuis, PUBLIEKE VERKOOPING. KOZIJNS, AFBRAAK, PUBLIEKE VE HUISRAAD EN INBOEDEL, PUBLIEKE VERKOOPING OH CONTANT GELD HOOI, SPROT, ENZ. p. m. 22,000 Ned. Ponden PUIK BEST LANGSTRAATS Ongeveer 155 Vaatjes Gerookte Gevestigd te OVERVEEN, Gemeente L. F. OVER DE LINDEN. üJÜB Adres Binnenhaven No. 10, bij de Nieuwebrug. zeer geschikt tot de uitoefening van alle soorten van Winkelbedrijf; staande in de Zuidstraat in de nabijheid der Nieuwebrug. Te bevragen bij den Heer M. de JONG Jz. aan den Kauaalweg alhier. Op Vrijdag den 10 Maart aanstaande, des mid dags ten half één ureop het Erf bij de voormalige Werkplaats van den Heer M. E. WALLIN, gelegen op de Achterbinnenhaven aan het NieuwediepGemeente Helder ten overstaan van den Deurwaarder J. W. van deb WAL Cz. van Eene partij en hetgeen verder zal worden gepresenteerd. Op den dag der Verkooping ten voorschreven plaatse te bezigtigen. Men is van meeuing op Woensdag den 15 Maart aanstaande, des voormiddags ten tien uur, publiek te verkoopen, in het Koftijhuis van J. ZITS, aan het Nieuw.e- diep, Gemeente Helder, ten overstaan van den Deurwaar der J. W. van dek WAL Cz. Eene partij benevenseenig bestaande in Eene CHIFFONNIÈRELINNENKASTJE TAFELSSTOELENSPIEGELSSCHILDE RIJEN en hetgeen verder zal worden ge presenteerd. Maandag en Dingsdag vóór de Verkooping in bovenge- noemd Lokaal te bezigtigen. yan De Griffier bij het Kantongeregt te Helder, zal op Donderdag den 9den Maart a. s., des avonds ten 7 ure, in het Bierhuis uDE BROUWERbij de Erveu B. H. MöLLER, in het openbaar verkoopen: gewas van het jaar 1864, geperst in pakken van 100 Ned. Ponden. benevens direct van Yarmouth aangevoerd. Te bezigtigen op den verkoopdag, het HOOI in het pakhuis achter den Heer N. J. VENNIX, en in denstal van den Heer B. II. DE BREUK, en de SPROT in bovengenoemd Bierhuis. Bij de dezer dagen zoo menigvuldige weêrs- veranderingenhebben de beroemde ABSHAU- BIN'S ANT1-RHUMATISCHE WATTEN weder uitmun tende diensten bewezen aan vele Rhumatische lijders, die bij tijds de voorzorg namen om terstond de gevoelige plaatsen van hun ligchaam met deze Watten te beleggen. Aan ieder die nog verzuimde om van dit even eenvoudig als goedkoop middel gebruik te maken, om zich van zijne Rhumatische pijnen verlost te zien, worden zij met vol vertrouwen op hare heilzame werking aanbevolen. Geen ander middel, dat tot heden bekend geworden is, is zoo proefhoudend; de duizen den die er jaarlijks van verkocht worden, en het groot aan tal der vleijendste getuigschriften van herstelde lijders, zijn daarvan de beste bewijzen. Men lette er slechts op dat men de echte Watten bekome, door ze alleen te koopen in de bekende Depots, en zieh te overtuigen of ze wel gewikkeld zijn in een blaauw papier, waarop, benevens de gebruiks aanwijzing, ook de namen der circa 200 Depothouders zijn vermeld en onderteekeud is door den Hooffl-Depöthouder A. BREETVELT Az. Delft, Groote Marktnevens de Waag. Die deze Watten o. a. verkrijgbaar heeft gesteld ;l 30 Cents per pakje, bij: H. D. SchlüterNieuwediep. Wed. R. JougerlingEijerland Texel. Wed. Buijkes Burg op Texel en omstreken. Wed. W. MarsWieringerwaar$. M. R. C. LippitzHoorn. D. Boots, Alkmaar. Wed. B. Me ij knecht Enkhuizen. W. B. WiebolsPurmerende. Wed. E. M. EngelMedeifi- blik. C. A. Kühue, Edam. S. Keet, Schagen. M. Vriend, Zaandam. J. B. Upmann Barsingerhorn. B. H. Znrlohe Beverwijk. J. E. Zurlohe Uitgeest. Gebr. Frese Venhuizen. Gebr. Meijding Krommenie. H. Deters, Assendelft. W. C. VclthuizenLaren. G. W. Böttger Zuid schar woud e. En meer Depots in andere plaatsen. Tegen zeer matig gestelde Premiën verzekert deze Maatschappij tegen Brandschade: GEBOUWEN, MEUBELEN, KOOPMANSGOEDEREN, SCHEPEN, VEE, HOOI-, GRAAN- en ZAADBERGEN, enz. Dc groote vooruitgang waarin zich de Maatschappij mag verheugenen de vele soliede verzekeringen in betrekkelijk korten tijd door haar gesloten, leveren het bewijs voor hare soliditeit. Inleg- of Administratiegelden worden bij deze Maatschappij niet betaald. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Agent voor de gemeente Helder Smidstraat, wijk E, No. 103, te Helder. Ter Boek- Courant- en Steendrukkerij van S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Nieuwe Courant van Den Helder | 1865 | | pagina 4